Lar­wy Cytaty

Lar­wy Cytaty: Poez­ja to mówiące ma­lar­stwo,a ma­lar­stwo-mil­cząca poezja  -Symonides z Keos


poez­ja-to mówią-­lar­stwoa-­lar­stwo-mil­cząca-poezja 
Lar­wy Cytaty: Ma­lar­stwo - coś pośred­niego między myślą a rzeczą. -Samuel Taylor Coleridge


ma­lar­stwo- coś-pośred­niego-między-myślą-a rzeczą
Lar­wy Cytaty: Jest coś ta­kiego jak ma­lar­ska praw­da rzeczy. -Paul Cézanne


jest-coś-­kiego-jak ­lar­ska-praw­da-rzeczy
Lar­wy Cytaty: Obojętność jest jak lód po­lar­ny na biegu­nach: za­bija wszystko. -Honoré de Balzac


obojętność-jest jak lód-po­lar­ny-na biegu­nach-za­bija-wszystko
Lar­wy Cytaty: Ma­lar­swto jest li­tera­turą dla ludu. Pic­tu­ra est laicorum. -Umberto Eco


ma­lar­swto-jest li­tera­turą-dla-ludu-pic­­ra-laicorum
Lar­wy Cytaty: Każdy na tym świecie ma gdzieś swo­je drzew, słup , fi­lar na którym się kiedyś zatrzyma  -CzasiU


każdy-na tym-świecie- gdzieś-swo­-drzew-słup- fi­lar-na którym ę-kiedyś-zatrzyma 
Lar­wy Cytaty: Wszys­cy chcą ro­zumieć ma­lar­stwo; dlacze­go nie próbują ro­zumieć śpiewu ptaków?  -Pablo Ruiz Picasso


wszys­cy-chcą-ro­zumieć-­lar­stwo-dlacze­go-nie próbują-ro­zumieć-śpiewu-ptaków 
Lar­wy Cytaty: Wkurzo­ny Krakus Kra­kus gdy był wkurzony Mówił lar­wo do swej żony Choć w pos­ta­ci ima­go Znała lep­sze fi­go-fa­go; Więc chy­ba źle był ułożony. -awatar


wkurzo­ny-krakus-kra­kus-gdy-był-wkurzony-mówił-lar­wo-do swej-żony-choć-w pos­­-ima­go-znała-lep­sze-fi­go-fa­go-więc-chy­ba-ź
Lar­wy Cytaty: FYR­FLE­RYK FORMACYJNY W Pol­sce trzy ki­lo­met­ry za Gołda­pią Sta­re pan­ny ile chcesz po przy­rodze­niu dra­pią Euro­pej­ska Unia już pod­niosła lar­mo Bo wbrew dy­rek­ty­wom - za dar­mo Cud trwa pod­ra­pa­ni tracą bez­dech i nie chra­pią  -fyrfle


Lar­wy Cytaty: cóż za dziw­ne zjawisko pamiętam kiedy sie­działam na krześle po roku dru­ga w mym życiu choinka ot­war­te usta zdziwienie w białej su­kien­ce miękkim sweterku wśród fal­ban blas­ku i śniegu tuż przy mnie fig­lar­ny we­soły braciszek zaglądający słod­ko w oczy w ubiegłym ro­ku też byłaś lecz nie pamiętasz byłaś ta­ka maleńka --- da­ta na­pi­sa­nia i pub­li­kac­ji 2007-07-14  -Emilia Szumiło


Lar­wy Cytaty: Ta­ka roz­pacz by­wa czar­niej­sza niż noc. Ma zwiot­czałe człon­ki,opuszczo­ne ra­miona i załza­wione spoj­rze­nie. Drży jak w de­lirium. Przy­pomi­na ne­gatyw fo­tog­ra­fii we­sel­nej. Budzi myśli o stud­niach, lochach, za­walo­nych pie­cza­rach i po­lar­nych mro­zach. Krad­nie tlen. Zap­rasza głód. Mod­litwy uciekają, nie dając się łowić. Skrzeczy fa­tum. Ale i kołacze się błysk nadziei, bo pu­ki życia - póty nadzieja. -Waldemar Łysiak


Lar­wy Cytaty: Po moim trupie ro­bac­twa raj lar­wy w atłasach or­gie wśród satyny nak­ry­te stoliczki kościane sof skórza­nych poduchy ze sma­kiem przeżuwane przez małe robaczane dzieci Po moim trupie całe szczęście powrót po latach żołądko­wych obłych emigrantek je­litem i śledzioną na ziemi ojczystej łono zim­na zemsta na słod­ko rozklejonej stopie co dusz tyle w chod­ni­kach pogrzebała na deser w górę serce żreć wol­no, po kawałku (już się przyzwyczaiło jest tak jak wcześniej było) świad­ka­mi tyl­ko dwoje paznokcie włosy jasne wzgar­dzo­ne w pier­wszych latach os­tatniej wieczerzy Przed moim tru­pem często mówiło cicho ciało