Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty

Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Boję się pająków, boję się miłości i obojętności, boję się śmier­ci i życia.. boję się. Ten strach sta­je się de­finicją mo­jego życia. Mo­ja pa­nika spra­wia, że umarłam cho­ciaż na­dal żyję KO­NIEC, czas rozłożyć skrzydła i wznieść się po­nad strach, czas zacząć żyć z odwagą. Naj­lep­szym le­kar­stwem oka­zuje się wiad­ro przy­jaźni, łyżeczka wspar­cia i szczyp­ta wiary. Po raz ko­lej­ny dziękując Ci za to że jes­teś !  -cytlopka


Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty:


jak ę-oka­zuje-sza­cunek-zwierzęciu-to i zwie­rze-oka­zuje-sza­cunek-człowieko­wi-~pa­weł-rychlica 
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Książki są le­kar­stwem dla umysłu. -Demokryt


książki-są ­kar­stwem-dla-umysłu
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Do­piero pod­czas odpływu oka­zuje się kto pływał nago. -Warren Buffett


do­piero-pod­czas-odpływu-oka­zuje ę-kto-pływał-nago
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Le­kar­stwem na przyz­wycza­jenie jest in­ne przyzwyczajenie. -Epiktet z Hierapolis


le­kar­stwem-na przyz­wycza­jenie-jest in­ne-przyzwyczajenie
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Naj­lep­szym le­kar­stwem jest spokój. -Celsus


naj­lep­szym-­kar­stwem-jest spokój
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Nieje­den trud­ny do zgry­zienia orzech oka­zuje się wewnątrz pusty. -Włodzimierz Scisłowski


nieje­den-trud­ny-do zgry­zienia-orzech-oka­zuje ę-wewnątrz-pusty
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Jes­teś moim le­kar­stwem na wie­czne szczęście. -sprawdzsam


jes­teś-moim-­kar­stwem-na wie­czne-szczęście
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Miłość - chwi­lowe obłąka­nie, na które le­kar­stwem jest małżeństwo. -Ambrose Bierce


miłość- chwi­lowe-obłąka­nie-na które-­kar­stwem-jest łżeństwo
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Przy­puszczam, że kiedy już roz­waży się wszys­tko na­leżycie, każdy z nas oka­zuje się czyimś psem. -Terry Pratchett


przy­puszczam-że kiedy-już-roz­waży ę-wszys­tko-na­życie-każdy-z nas-oka­zuje ę-czyimś-psem
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: W grun­cie rzeczy oka­zuje się, że pil­no­wanie pieniędzy jest bar­dziej kłopot­li­we niż ich zdobycie. -Michel Eyquem de Montaigne


w grun­cie-rzeczy-oka­zuje-ę-że pil­no­wanie-pieniędzy-jest bar­dziej-kłopot­li­we-ż-ich-zdobycie
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Miłość świad­czo­na in­nym jest naj­większym dob­rodziej­stwem dla nas sa­mych, którzy zdo­bywa­my się na oka­zywa­nie miłości. -Stefan Wyszyński


miłość-świad­czo­na-in­nym-jest naj­większym-dob­rodziej­stwem-dla-nas-­mych-którzy-zdo­bywa­my ę-na oka­zywa­nie-miłoś
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Oto jest mi­lość. Dwo­je ludzi spo­tyka się przy­pad­kiem, a oka­zuje się, że cze­kali na siebie całe życie. -Vitor de Lima Barreto


oto-jest mi­lość-dwo­ ludzi-spo­tyka ę-przy­pad­kiem-a oka­zuje-ę-że cze­kali-na siebie-całe-życie
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Zro­zumienie, a na­wet tyl­ko je­go próba - są naj­lep­szym le­kar­stwem dla zra­nionej duszy. -patt_


zro­zumienie-a na­wet-tyl­ko-­go-próba- są naj­lep­szym-­kar­stwem-dla-zra­nionej-duszy
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Gdy od­wróciła się kar­ta his­to­rii, oka­zało się, że była znaczona. -Włodzimierz Scisłowski


Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty:


ni­by-wy­daje ę-to ­kie-pros­tea-w rzeczy­wis­toś-oka­zuje ę-­kie-trud­ne-~pa­weł-rychlica-inspiracja-Życie
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Mężczyz­na zaw­sze mówi, że nie sądzi, a po­tem oka­zuje się, że i ow­szem sądzi, cho­ciaż w zu­pełnie in­nej sprawie. -Katarzyna Grochola


mężczyz­na-zaw­sze-mówi-że nie sądzi-a po­tem-oka­zuje-ę-że i ow­szem-sądzi-cho­ciaż-w zu­pełnie-in­nej-sprawie
Le­kar­stwem Oka­zuje się Cytaty: Gdy leczysz ra­ny, ból jest le­kar­stwem na ból. -Katon Starszy


gdy-leczysz-ra­ny-ból-jest ­kar­stwem-na ból