Le­karza Do swej Cytaty

Le­karza Do swej Cytaty: młody małżonek wez­wał le­karza do swej żony. po ba­daniu le­karz mówi : - nie po­doba mi się pa­na żona ... - mnie też nie, ale po­sag ma wiel­ki !  -lovely-girl


młody-łżonek-wez­wał-­karza-do swej-żony-po ba­daniu-­karz-mówi-nie po­doba-mi ę-pa­na-żona-mnie-też-nie-ale-po­sag
Le­karza Do swej Cytaty: Na­ga praw­da wielu os­karża o zniesławienie. -Antoni Regulski


na­ga-praw­da-wielu-os­karża-o zniesławienie
Le­karza Do swej Cytaty: W rękach dob­re­go le­karza i wo­da sta­je się lekarstwem. -Mikołaj Gogol


w rękach-dob­re­go-­karza-i wo­da-sta­ ę-lekarstwem
Le­karza Do swej Cytaty: Ja­ka cho­roba, ta­kiego jej le­karza potrzeba. -Mikołaj Rej


ja­ka-cho­roba-­kiego-jej-­karza-potrzeba
Le­karza Do swej Cytaty: Miłość, śmierć, sprawiedliwość ślepe są do szczętu, kochają, biorą, karzą bez wszelkiego względu. -Wespazjan Hieronim Kochowski


miłość-śmierć-sprawiedliwość-ślepe-są-do-szczę-kochają-biorą-karzą-bez-wszelkiego-wzglę
Le­karza Do swej Cytaty: Nasza zem­sta ni­kogo nie upo­karza tak, jak nas samych. -Henryk Mann


nasza-zem­sta-­kogo-nie upo­karza-tak-jak nas-samych
Le­karza Do swej Cytaty: Ona jest tak mądra w swej niewin­ności, tak niewin­na w swej mądrości. -B » Anne Bishop » Córka krwawych


Le­karza Do swej Cytaty: Naj­większa trud­ność dla każde­go dzien­ni­karza: by zys­kując sławę, nie za­pom­nieć, po co się pisze. -Ryszard Kapuściński


naj­większa-trud­ność-dla-każde­go-dzien­­karza-by zys­kując-sławę-nie za­pom­nieć-po co ę-pisze
Le­karza Do swej Cytaty: Gdy znaw­ca ko­biet za­kocha się, po­dob­ny jest do le­karza, który się za­raził. Ry­zyko zawodowe. -Karl Kraus


gdy-znaw­ca-ko­biet-za­kocha-ę-po­dob­ny-jest do ­karza-który ę-za­raził-ry­zyko zawodowe
Le­karza Do swej Cytaty: Pro­ces wer­bunku prze­biega w ścisłej ko­lej­ności, przez wi­zytę u le­karza spec­ja­lis­ty, który to pierw py­ta, czy jes­teśmy zdrowi. -Cykam


pro­-wer­bunku-prze­biega-w ścisłej-ko­lej­noś-przez-wi­zytę-u ­karza-spec­ja­lis­ty-który-to pierw-py­-czy-jes­teśmy-zdrowi
Le­karza Do swej Cytaty: Na py­tanie dzien­ni­karza - Co pan czu­je w trak­cie lo­tu? -od­po­wie­dział: - Jak się pan spy­ta pta­ka, to też pa­nu nie odpowie. -Adam Małysz


na py­tanie-dzien­­karza- co pan-czu­-w trak­cie-lo­-od­po­wie­dział- jak ę-pan-spy­-pta­ka-to też-pa­nu-nie odpowie
Le­karza Do swej Cytaty: w rodzi­nie wiel­kich skąpców. - byłeś u le­karza, gre­gor ? co u ciebie zna­lazł ? - pra­wie wszys­tko ! miałem je­denaście do­larów, dziesięć mu­siałem mu oddać  -lovely-girl


w rodzi­nie-wiel­kich-skąpców-byłeś-u ­karza-gre­gor- co u ciebie-zna­lazł-pra­wie-wszys­tko- miałem-­denaście-do­larów
Le­karza Do swej Cytaty: Naj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie są: dok­tor dieta, dok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor. -Jonathan Swift


naj­lep­szy­mi-­karza­mi-na świecie-są-dok­tor-dieta-dok­tor-spokój-i dok­tor-dob­ry-humor
Le­karza Do swej Cytaty: pe­wien wy­bit­ny dos­tojnik państwo­wy co ra­no biega po par­ku. pew­ne­go dnia pod­biega do niego dziew­czy­na z je­go pięcioma fo­tog­ra­fiami w ręce i pro­si o autog­ra­fy : - ale dlacze­go aż pięć ? - py­ta dostojnik. - bo za­mienię je na jed­no zdjęcie zna­nego piosen­karza !  -lovely-girl


Le­karza Do swej Cytaty: Nauka Bud­dy jest jak diament, niez­mien­ny w swej na­turze, jed­nak błyszczący bar­wa­mi tła, na którym leży. W ten sposób do­paso­wała się do kul­tu­rowych uwa­run­ko­wań poszczególnych krajów, nie tracąc jed­nocześnie nic ze swej esen­cji. Także dzi­siaj bud­dyzm znaj­du­je ta­kie for­my prze­kazu, które są od­po­wied­nie dla dob­rze wyk­ształco­nych i nieza­leżnych ludzi Zachodu. -Ole Nydahl


Le­karza Do swej Cytaty: Przyniosłem ulgę swej duszy. -Anonim


przyniosłem-ulgę-swej-duszy
Le­karza Do swej Cytaty: Tylko święci dostrzegają wielkość swej małości. -Antoni Regulski


Le­karza Do swej Cytaty: Nie zbudujesz swej reputacji tylko na zamierzeniach. -Henry Ford


nie-zbudujesz-swej-reputacji-tylko-na-zamierzeniach