Le­nis­two To ro­bienie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Le­nis­two to ro­bienie cze­goś, cze­go się nie lu­bi oraz niero­bienie te­go, co się kocha. -Aga250909
le­nis­two-to ro­bienie-cze­goś-cze­go ę-nie lu­bi-oraz-niero­bienie-te­go-co ę-kocha
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: W myśl przy­ka­za­nia
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris. -Umberto Eco
Śmierć-jest spoczyn­kiem-podróżne­go-jest kre­sem-mo­zołu-wszelkiego-mors-quies-viato­ris- fi­nis-om­nis-laboris
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Le­nis­two jest głup­stwem ciała, a głup­stwo jest le­nis­twem duszy. -Alojzy Żółkowski
le­nis­two-jest głup­stwem-ciała-a głup­stwo-jest ­nis­twem-duszy
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Sa­mouwiel­bienie - pra­ca da­leko w polu. -Indygoo
sa­mouwiel­bienie- pra­ca-da­leko-w polu
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Na sa­mouwiel­bienie pat­rz zaw­sze z samooddalenia. -Wojciech Bartoszewski
na ­mouwiel­bienie-pat­rz-zaw­sze-z samooddalenia
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Auto­ryte­tem i ideałem w dzie­dzi­nie śpiewa­nia jest dla mnie Ja­nis Jop­lin. Jeśli ktoś mówi mi, że śpiewam zu­pełnie jak Ja­nis Jop­lin, to czuję się zaw­stydzo­na i myślę, że Ja­nis, słysząc to, przekręca się w gro­bie. Dla mnie jest tak niedościg­nionym ideałem, że na­wet nie pat­rzę w jej stronę. Słucham jej i moim marze­niem jest śpiewać choć w jed­nej mi­liono­wej tak dos­ko­nale, jak ona. -Agnieszka Chylińska
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Ro­bienie dob­rej mi­ny do złej gry to jeszcze nie gwa­ran­cja szczerości  -natalia(__ups
ro­bienie-dob­rej-mi­ny-do złej-gry-to jeszcze-nie gwa­ran­cja-szczeroś 
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Wy­korzys­taj swój czas na ro­bienie rzeczy wyjątko­wych... i dziel się tym z innymi. -paulo86
wy­korzys­taj-swój-czas-na ro­bienie-rzeczy-wyjątko­wych-i dziel ę-tym-z innymi
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Ro­bienie cze­goś wbrew so­bie jest adek­watne to plu­cia pod wiatr. -Bruno
ro­bienie-cze­goś-wbrew-so­bie-jest adek­watne-to plu­cia-pod-wiatr
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Bóg wie, co ro­bi. Nie my­li się w przydziela­niu ludziom cza­su. Każde­mu da­je czas na zro­bienie te­go, co chce, by zrobił. -Michel Quoist
bóg-wie-co ro­bi-nie my­li ę-w przydziela­niu-ludziom-cza­su-każde­mu da­-czas-na zro­bienie-te­go-co chce-by zrobił
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Nie chodzi o da­nie Bied­ne­mu cząstki z te­go, co nam zby­wa, ale o zro­bienie mu miej­sca w naszym życiu. -Raoul Follereau
nie-chodzi-o da­nie-bied­ne­mu-cząstki-z te­go-co nam-zby­wa-ale-o zro­bienie-mu miej­sca-w naszym-życiu
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Na suszar­ce: Nie używać pod­czas snu. (hmm… a czy jest in­ny czas na zro­bienie coś z włosami)  -Tsanyo
na suszar­-nie-używać-pod­czas-snu-hmm-a czy-jest in­ny-czas-na zro­bienie-coś-z włosami 
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Ro­bienie te­go, co spra­wia nam przy­jem­ność, jest jedną z naj­większych ta­jem­nic suk­ce­su finansowego. -Brian Tracy
ro­bienie-te­go-co spra­wia-nam-przy­jem­ność-jest jedną-z naj­większych-­jem­nic-suk­­su-finansowego
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Dzi­siaj poz­nałam his­to­rię pew­ne­go psa, które­go opiekun­ka od­dała do schro­nis­ka, po­nieważ za bar­dzo ją kochał. --- To był pies, które­go wzięła ze schro­nis­ka. Tak bar­dzo był jej za to wdzięczny, nie od­stępo­wał jej na krok, bał się od­rzu­cenia, od­da­nia, dla­tego od­wiozła go z pow­ro­tem. Jak twier­dzi dla je­go dob­ra. Dzi­siaj myśli o ko­lej­nym psie. -Emilia Szumiło
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Co to jest pe­nis ? Mężczyz­na w wiel­kim skrócie. -bystry.76
co to jest pe­nis-mężczyz­na-w wiel­kim-skrócie
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Le­nis­two idzie tak wol­no, że bieda je dogania. -Benjamin Franklin
le­nis­two-idzie-tak-wol­no-że bieda- dogania
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Le­nis­two wszys­tko ut­rudnia, pil­ność ułatwia. -Benjamin Franklin
le­nis­two-wszys­tko-ut­rudnia-pil­ność-ułatwia
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu  -Dr Tawian Stambuła
wiel­kość-to cecha-ludzi-nis­kiego-wzrostu 
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Nie wszys­tek umrę. Non om­nis mo­riar. (łac.)  -Horacy
nie-wszys­tek-umrę-non-om­nis-mo­riar-łac 
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Bez­czyn­ność i le­nis­two pro­wadzą do zguby. -Hipokrates
bez­czyn­ność-i ­nis­two-pro­wadzą-do zguby
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Czy zgub­na poety euforia, Gdy mówi: Non om­nis moriar..?  -Andrea
czy-zgub­na-poety-euforia-gdy-mówi-non-om­nis-moriar 
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: To nie po­rażka, a nis­ko wyz­naczo­ny cel jest grzechem. -Benjamin Mays
to nie po­rażka-a nis­ko-wyz­naczo­ny-cel-jest grzechem
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Krótkie pi­sanie bie­rze się z le­nis­twa czytelników. -Jacek Wejroch
krótkie-pi­sanie-bie­rze ę-z ­nis­twa-czytelników
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Nie ma lep­sze­go mi­nis­tra miłości niż przypadek. -Saavedra Miguel de Cervantes
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Społeczność łat­wiej so­bie z ty­ranią aniżeli z le­nis­twem poradzi. -Pierre Bayle
społeczność-łat­wiej-so­bie-z ty­ranią-aniżeli-z ­nis­twem-poradzi
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Ko­biety leczą się z le­nis­twa przez próżność lub miłość. -Jean de La Bruyére
ko­biety-leczą ę-z ­nis­twa-przez-próżność-lub-miłość
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Nig­dy nie pat­rzyłem na ludzi z góry , jes­tem za nis­ki . -Ma ły
nig­dy-nie pat­rzyłem-na ludzi-z góry- jes­tem-za nis­ki
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Nic nie ro­bienie jest dla ge­niu­szy, dla le­niwych jest idealizm. Idealizm, jak wol­na wo­la, czy­ni etykę bar­dziej elastyczną. -słońiczka
nic-nie ro­bienie-jest dla-ge­niu­szy-dla-­niwych-jest idealizm-idealizm jak wol­na-wo­-czy­-etykę-bar­dziej-elastyczną
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Pochy­lił się nis­ko nad człowiekiem. Żeby mu pre­cyzyj­nie dokopać. -Stanisław Fornal
pochy­lił ę-nis­ko-nad-człowiekiem-Żeby mu pre­cyzyj­nie-dokopać
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: -Czu­jesz to? -Co? -Wa­kac­je ociekające le­nis­twem, słońcem i lo­dami cze­kola­dowy­mi !  -bluecaffe
czu­jesz-to-co-wa­kac­-ociekają-­nis­twem-słońcem-i lo­dami-cze­kola­dowy­mi- 
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Abor­cjo­nis­to! Za­nim po­dej­miesz pracę, Poz­naj swo­je prawa!  -IKON
abor­cjo­nis­to-za­nim-po­dej­miesz-pracę-poz­naj-swo­-prawa 
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Mi­mo wszys­tkich wy­siłków królów, mi­nis­trów i fi­lozofów, świat idzie jed­nak naprzód. -Anatol France (François Anatole Thibault)
mi­mo-wszys­tkich-wy­łków-królów-mi­nis­trów-i fi­lozofów-świat-idzie-jed­nak-naprzód
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Przyz­wycza­jenie. Le­nis­two.Tchórzos­two. Bóg je­den wie, dlacze­go ludzie ze sobą zostają. -Danielle Steel
przyz­wycza­jenie-le­nis­twotchórzos­two-bóg ­den-wie-dlacze­go-ludzie-ze sobą-zostają
Le­nis­two To ro­bienie Cytaty: Pra­ca bo­gaci każde­go, le­nis­two ok­ra­da wszys­tkich. Oto pod­sta­wowa między ni­mi różnica. -Władysław Grzeszczyk
pra­ca-bo­gaci-każde­go-­nis­two-ok­ra­da-wszys­tkich-oto pod­sta­wowa-między-­mi-różnica