Le­nis­two Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Le­nis­two Cytaty: Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris. -Umberto Eco
Śmierć-jest spoczyn­kiem-podróżne­go-jest kre­sem-mo­zołu-wszelkiego-mors-quies-viato­ris- fi­nis-om­nis-laboris
Le­nis­two Cytaty: Le­nis­two jest głup­stwem ciała, a głup­stwo jest le­nis­twem duszy. -Alojzy Żółkowski
le­nis­two-jest głup­stwem-ciała-a głup­stwo-jest ­nis­twem-duszy
Le­nis­two Cytaty: Auto­ryte­tem i ideałem w dzie­dzi­nie śpiewa­nia jest dla mnie Ja­nis Jop­lin. Jeśli ktoś mówi mi, że śpiewam zu­pełnie jak Ja­nis Jop­lin, to czuję się zaw­stydzo­na i myślę, że Ja­nis, słysząc to, przekręca się w gro­bie. Dla mnie jest tak niedościg­nionym ideałem, że na­wet nie pat­rzę w jej stronę. Słucham jej i moim marze­niem jest śpiewać choć w jed­nej mi­liono­wej tak dos­ko­nale, jak ona. -Agnieszka Chylińska
Le­nis­two Cytaty: Dzi­siaj poz­nałam his­to­rię pew­ne­go psa, które­go opiekun­ka od­dała do schro­nis­ka, po­nieważ za bar­dzo ją kochał. --- To był pies, które­go wzięła ze schro­nis­ka. Tak bar­dzo był jej za to wdzięczny, nie od­stępo­wał jej na krok, bał się od­rzu­cenia, od­da­nia, dla­tego od­wiozła go z pow­ro­tem. Jak twier­dzi dla je­go dob­ra. Dzi­siaj myśli o ko­lej­nym psie. -Emilia Szumiło
Le­nis­two Cytaty: Co to jest pe­nis ? Mężczyz­na w wiel­kim skrócie. -bystry.76
co to jest pe­nis-mężczyz­na-w wiel­kim-skrócie
Le­nis­two Cytaty: Le­nis­two idzie tak wol­no, że bieda je dogania. -Benjamin Franklin
le­nis­two-idzie-tak-wol­no-że bieda- dogania
Le­nis­two Cytaty: Nie wszys­tek umrę. Non om­nis mo­riar. (łac.)  -Horacy
nie-wszys­tek-umrę-non-om­nis-mo­riar-łac 
Le­nis­two Cytaty: Le­nis­two wszys­tko ut­rudnia, pil­ność ułatwia. -Benjamin Franklin
le­nis­two-wszys­tko-ut­rudnia-pil­ność-ułatwia
Le­nis­two Cytaty: Bez­czyn­ność i le­nis­two pro­wadzą do zguby. -Hipokrates
bez­czyn­ność-i ­nis­two-pro­wadzą-do zguby
Le­nis­two Cytaty: Wiel­kość to cecha ludzi nis­kiego wzrostu  -Dr Tawian Stambuła
wiel­kość-to cecha-ludzi-nis­kiego-wzrostu 
Le­nis­two Cytaty: Nie ma lep­sze­go mi­nis­tra miłości niż przypadek. -Saavedra Miguel de Cervantes
Le­nis­two Cytaty: Krótkie pi­sanie bie­rze się z le­nis­twa czytelników. -Jacek Wejroch
krótkie-pi­sanie-bie­rze ę-z ­nis­twa-czytelników
Le­nis­two Cytaty: To nie po­rażka, a nis­ko wyz­naczo­ny cel jest grzechem. -Benjamin Mays
to nie po­rażka-a nis­ko-wyz­naczo­ny-cel-jest grzechem
Le­nis­two Cytaty: Czy zgub­na poety euforia, Gdy mówi: Non om­nis moriar..?  -Andrea
czy-zgub­na-poety-euforia-gdy-mówi-non-om­nis-moriar 
Le­nis­two Cytaty: Nig­dy nie pat­rzyłem na ludzi z góry , jes­tem za nis­ki . -Ma ły
nig­dy-nie pat­rzyłem-na ludzi-z góry- jes­tem-za nis­ki
Le­nis­two Cytaty: Ko­biety leczą się z le­nis­twa przez próżność lub miłość. -Jean de La Bruyére
ko­biety-leczą ę-z ­nis­twa-przez-próżność-lub-miłość
Le­nis­two Cytaty: Społeczność łat­wiej so­bie z ty­ranią aniżeli z le­nis­twem poradzi. -Pierre Bayle
społeczność-łat­wiej-so­bie-z ty­ranią-aniżeli-z ­nis­twem-poradzi
Le­nis­two Cytaty: -Czu­jesz to? -Co? -Wa­kac­je ociekające le­nis­twem, słońcem i lo­dami cze­kola­dowy­mi !  -bluecaffe
czu­jesz-to-co-wa­kac­-ociekają-­nis­twem-słońcem-i lo­dami-cze­kola­dowy­mi- 
Le­nis­two Cytaty: Pochy­lił się nis­ko nad człowiekiem. Żeby mu pre­cyzyj­nie dokopać. -Stanisław Fornal
pochy­lił ę-nis­ko-nad-człowiekiem-Żeby mu pre­cyzyj­nie-dokopać
Le­nis­two Cytaty: Abor­cjo­nis­to! Za­nim po­dej­miesz pracę, Poz­naj swo­je prawa!  -IKON
abor­cjo­nis­to-za­nim-po­dej­miesz-pracę-poz­naj-swo­-prawa 
Le­nis­two Cytaty: Mi­mo wszys­tkich wy­siłków królów, mi­nis­trów i fi­lozofów, świat idzie jed­nak naprzód. -Anatol France (François Anatole Thibault)
mi­mo-wszys­tkich-wy­łków-królów-mi­nis­trów-i fi­lozofów-świat-idzie-jed­nak-naprzód
Le­nis­two Cytaty: Pra­ca bo­gaci każde­go, le­nis­two ok­ra­da wszys­tkich. Oto pod­sta­wowa między ni­mi różnica. -Władysław Grzeszczyk
pra­ca-bo­gaci-każde­go-­nis­two-ok­ra­da-wszys­tkich-oto pod­sta­wowa-między-­mi-różnica
Le­nis­two Cytaty: Przyz­wycza­jenie. Le­nis­two.Tchórzos­two. Bóg je­den wie, dlacze­go ludzie ze sobą zostają. -Danielle Steel
przyz­wycza­jenie-le­nis­twotchórzos­two-bóg ­den-wie-dlacze­go-ludzie-ze sobą-zostają
Le­nis­two Cytaty: By­wają dwa rodza­je mi­nis­trów fi­nansów: jed­ni od­chodzą w hańbie, a drudzy - we właści­wym czasie. -James Callaghan
by­wają-dwa-rodza­-mi­nis­trów-fi­nansów-jed­-od­chodzą-w hańbie-a drudzy- we właś­wym-czasie
Le­nis­two Cytaty: Fa­cet to coś więcej niż pe­nis. Niewiele więcej, ale jednak. -Jeanette Winterson
fa­cet-to coś-więcej-ż-pe­nis-niewiele więcej-ale-jednak
Le­nis­two Cytaty: Le­nis­two to sil­ny... lęk wy­sokości. Nie poz­wa­la stanąć na wy­sokości za­dania, na­wet naj­mniej­sze­go. Z cyk­lu po­wieści
le­nis­two-to sil­ny-lęk wy­sokoś-nie poz­wa­-stanąć-na wy­sokoś-za­dania-na­wet-naj­mniej­sze­go-z cyk­lu-po­wieś
Le­nis­two Cytaty: Zbyt często za­pomi­na się, że jes­tem zwykłym człowiekiem. Mówię cza­sem, że ludzie są zaw­sze tyl­ko ludźmi. I ci wy­socy, i ci nis­cy, pre­zyden­ci i zwyk­li obywatele. -Charles de Gaulle
Le­nis­two Cytaty: Wyz­wa­nie nig­dy nie ma za wy­sokich progów, chy­ba że podłożysz mu pos­tu­ment z nis­kiej sa­mooce­ny. Z cyk­lu po­wieści
wyz­wa­nie-nig­dy-nie  za wy­sokich-progów-chy­ba-że podłożysz-mu pos­­ment-z nis­kiej-­mooce­ny-z-cyk­lu-po­wieś
Le­nis­two Cytaty: A po­lic­ja mu­si prze­cież ja­koś żyć Gdy pra­ca nis­ko płat­na, ktoś in­ny mu­si płacić Za ta­kie mar­ne grosze, to jest typowe Tyl­ko idiota by nad­sta­wiał swoją głowę  -Kazik Staszewski
Le­nis­two Cytaty: Głowę trzy­maj nis­ko, lecz spoglądaj wy­soko. Mów roz­trop­nie. Miej dob­re ser­ce. Służ in­nym ludziom z czci­godną po­bożnością – trak­tuj to ja­ko pun­kt wyjścia. -Sosai Masutatsu Oyama
Le­nis­two Cytaty: Sport jest sub­li­macją popędu do przygląda­nia się i ten­den­cji: sa­dys­tycznych, ek­shi­bic­jo­nis­tycznych, ho­moero­tycznych i ero­tyki ruchowej. -Zygmunt Freud
sport-jest sub­li­macją-popę-do przygląda­nia ę-i ten­den­cji-­dys­tycznych-ek­shi­bic­jo­nis­tycznych-ho­moero­tycznych
Le­nis­two Cytaty: FYR­FLE­RYK Z OR­GA­NIZAC­JI POZARZĄDOWYCH Cwa­ne les­bijki z Radzewic Założyły klub dziewic Pe­nis ich się nie ima To cno­ta trzyma Za ni­mi tak kom­bi­nują les­by ze Skierniewic  -fyrfle
fyr­fle­ryk-z or­ga­nizac­ji-pozarzĄdowych-cwa­ne-­bijki-z radzewic-założyły-klub-dziewic-pe­nis-ich ę-nie ima-to-cno­-trzyma-za
Le­nis­two Cytaty: W przychod­ni, roz­mo­wa re­cep­cjo­nis­tki z pacjentką - Ma pa­ni nasz te­lefon ? - Tak, ale chy­ba zły - A co? Nikt nie od­biera ? - Tak - Aaa... to nasz z życia wzięte  -bystry.76
w przychod­-roz­mo­wa-re­cep­cjo­nis­tki-z pacjentką-ma pa­-nasz-te­lefon-tak-ale-chy­ba-zły-a co-nikt-nie od­biera-tak
Le­nis­two Cytaty: Jeśli usu­wa się z życia miłość i życzli­wość, to usu­wa się się wszelką przyjemność. Ca­rita­te be­nevo­len­tiaque sub­la­ta om­nis est e vi­ta sub­la­ta iucun­di­tas. (łac.)  -Cyceron
Le­nis­two Cytaty: Mus­ka­nie Pałki w Soczi Bia­thlo­nis­tkę, gdy szczer­binkę z muszką Zgrała, w szcze­linkę śnieżek musnął Puszek niewiel­ki Z mglis­tej kro­pel­ki A jed­nak złoty me­dal wy­padł z łuską. -awatar