Le­piej Cytaty

Le­piej Cytaty: (...) le­piej jest po­ruszać, niż być po­rusza­nym, le­piej cza­rować, niż poz­wo­lić się owładnąć zaklęciu, le­piej być żywym niż umarłym, choćby udawanym. -Olga Tokarczuk


­piej-jest po­ruszać-ż-być-po­rusza­nym-­piej-cza­rować-ż-poz­wo­lić ę-owładnąć-zaklęciu-­piej-być-żywym-ż-umarłym
Le­piej Cytaty: Dob­rzy ludzie śpią le­piej od złych, ale ci drudzy ba­wią się znacznie le­piej, kiedy nie śpią. -Woody Allen


dob­rzy-ludzie-śpią-­piej-od złych-ale- drudzy-ba­wią ę-znacznie-­piej-kiedy-nie śpią
Le­piej Cytaty: Le­piej kochać, a po­tem płakać. Następna bzdu­ra. Wie­rzcie mi, wca­le nie le­piej. Nie po­kazuj­cie mi ra­ju, żeby po­tem go spalić. -Harlan Coben


le­piej-kochać-a po­tem-płakać-następna bzdu­ra-wie­rzcie mi-wca­-nie ­piej-nie po­kazuj­cie-mi ra­ju-żeby-po­tem-go spalić
Le­piej Cytaty: Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może. -Henryk Ferdynand Kaden


jest-ź-a jed­nak-co­raz-­piej-więc-może-być-jeszcze-­piej-tyl­ko dob­rze-nig­dy-być-nie może
Le­piej Cytaty: Dob­rzy ludzie śpią le­piej niż źli, ale złym le­piej się wstaje. The good peop­le sleep much bet­ter at night than the bad peop­le. Of cour­se, the bad peop­le en­joy the wa­king hours much mo­re. (ang.)  -Woody Allen


Le­piej Cytaty: A może by tak prościej? Połamać mi tyl­ko kości. W gips i by się zrosło I wyszło z pa­mięci naj­da­lej wiosną. Al­bo jeszcze inaczej. Zamęczyć mnie przez pracę. Może cho­ciaż nie zauważę Jak bar­dzo jes­tem ob­darta z marzeń. Że jak? Wiem. Nie może być prosto. Ra­ny le­piej sma­kują na ostro I le­piej żeby się nie goiło. A no­we za­daje wciąż sta­ra miłość. -Alfa Centauri


Le­piej Cytaty: Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym). -alagg


le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić
Le­piej Cytaty: Wiecie, jak to jest. Niekiedy spo­tyka­cie ko­goś wspa­niałego, ale to trwa tyl­ko chwilę. Może w cza­sie wa­kac­ji, w po­ciągu, na­wet w ko­lej­ce do auto­busu. Ociera się o wasze życie na krótki mo­ment, lecz w bar­dzo spec­jalny sposób. I za­miast za­lewać się łza­mi, że nie może zos­tać dłużej, że nie możecie się le­piej poz­nać, czyż nie le­piej cie­szyć się, że w ogóle się zjawił?  -Marian Keyes


Le­piej Cytaty: Le­piej odejść niż wybaczyć?  -tkaczu32


le­piej-odejść-ż-wybaczyć 
Le­piej Cytaty: Le­piej mniej, ale lepiej. -Włodzimierz Lenin


Le­piej Cytaty: Le­piej być starą niż martwą. -Brigitte Bardot


Le­piej Cytaty: Le­piej być ściętym niż śniętym. -Indygoo


le­piej-być-śętym-ż-śętym
Le­piej Cytaty:


Le­piej Cytaty: Le­piej tęsknić, niż nie doceniać. -Devin


le­piej-tęsknić-ż-nie doceniać
Le­piej Cytaty: Mętnej wo­dy i głupców le­piej nie ruszać. -Isokrates


mętnej-wo­dy-i głupców-­piej-nie ruszać
Le­piej Cytaty: I wychodzi­my z założenia, że le­piej jest zdejmować. -never


i wychodzi­my-z założenia-że ­piej-jest zdejmować
Le­piej Cytaty: Le­piej dba­my o zmarłych jak o żywych ... -Cykam


le­piej-dba­my-o zmarłych-jak o żywych
Le­piej Cytaty: Ci naj­le­piej wiedzą, co u władzy siedzą. -Bujak Bogusław


ci naj­­piej-wiedzą-co u władzy-siedzą