Leżeć Cytaty

Leżeć Cytaty: Naród ma pracować, a nie leżeć na piasku. -Władysław Gomułka


Leżeć Cytaty: Gdzie ciało ma leżeć, tam no­gi muszą zajść. -Samuel Adalberg


gdzie-ciało- żeć-tam-no­gi-muszą-zajść
Leżeć Cytaty: Trze­ba leżeć na ple­cach, by na­pat­rzyć się niebu. -Paul Morand


trze­ba-żeć-na ple­cach-by na­pat­rzyć ę-niebu
Leżeć Cytaty: Jak może Ci za­leżeć na czyimś życiu, sko­ro swoim gar­dzisz ?  -Olusia1007


jak-może-ci za­żeć-na czyimś-życiu-sko­ro-swoim-gar­dzisz- 
Leżeć Cytaty: Ludziom często wydaje się, że większa prawda musi leżeć w pobliżu większej nieprzyjemności. -Karol Irzykowski


ludziom-często-wydaje-ę-że-większa-prawda-musi-żeć-w-pobliżu-większej-nieprzyjemnoś
Leżeć Cytaty: Wierzę, że os­tatnie słowo będzie na­leżeć do nieuz­bro­jonej praw­dy i bez­wa­run­ko­wej miłości. -Martin Luther King


wierzę-że os­tatnie-słowo-będzie-na­żeć-do nieuz­bro­jonej-praw­dy-i bez­wa­run­ko­wej-miłoś
Leżeć Cytaty: Nieraz po upad­ku chciałabym już się nie pod­nieść, po pros­tu bezwład­nie leżeć... Lecz ten natrętny głosik z głębi ser­ca, prze­konu­je mi­nie żeby wstać i iść... -NightHuntress


Leżeć Cytaty: Kołow­ro­tek lęku niezmiennego, Li­niami pa­pilar­ny­mi w głowie, Prag­nienie snu be­zimien­ne­go , De­mon cier­niem strachu mego, wy­ryje mi na grobie. Leżeć będę pośród dzi­kich kwiatów, Ciem­ność, Ta­natos podziemi, Og­niste wid­mo spo­pielo­nych światów, Wyg­na mnie z tej ziemi . -ZbytImpulsywna


Leżeć Cytaty: Jest ta­ki czas, gdy prze­war­tościowa­ne życie odziera to, co war­tościowe z pew­ności siebie. Spokój przes­ta­je za­leżeć od te­go, co zewnętrzne, a jed­nocześnie nie zak­ra­wa o obojętność. Na no­wo za­biegasz o swoich blis­kich i jak nig­dy wcześniej doceniasz. Często tym cza­sem oka­zuje się za późno. -Starlight


Leżeć Cytaty: A jednak jest faktem, że człowiek poza sferą pracy zawodowej jest niezmiernie mało zdyscyplinowany. Kiedy nie pracuje, chce leniuchować, leżeć sobie nic nie robiąc, lub innymi słowy


Leżeć Cytaty: Wiem, ukochana: teraz wypadają mi włosy od hulaszczego życia, i muszę leżeć na kamieniach. Widzicie mnie pijącego najtańszą wódkę, a okrywa mnie tylko wiatr.(...) Ale niekiedy nocą, gdy widzicie mnie pijącego, widzę jej twarz, pobladłą na wietrze, silną i zwróconą ku mnie, i wtulam się w wiatr. -Bertolt Brecht


Leżeć Cytaty: Czas się zat­rzy­mał na tej łące Nad na­mi tańczą ważki splecione I tyl­ko trochę pok­rzy­wa piecze Sto­py wędrówką umęczone Chab­ry błęki­tem swoim kuszą By chwilkę przy nich po­leżeć, pomarzyć W cu­dow­nym błęki­cie się zanurzyć I chwi­li od­dać się odważyć.


Leżeć Cytaty: Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe. -Paul Dirac


Leżeć Cytaty: Na samą myśl Że ktoś inny Jakaś Mogłaby leżeć te­raz przy Twoim boku Od­dychać ciężej pod Twym dotykiem Warg Języka Z wzajemnością Na samą myśl Że wy­wołałaby u Ciebie uśmiech Że byłbyś przy niej szczęśliwszy Pragnąłbyś aby była Twym po­wier­ni­kiem Na samą tę myśl Mam ochotę Nieba­nal­nie ani nie prze­sad­nie W ciszy W kącie Usiąść i poz­wo­lić me­mu sercu Skruszyć się Nie mar­twiąc Cię swoim losem Bo prze­cież na szczęściu Twoim Za­leży mi najbardziej  -vona