Lecz Da­leko Cytaty

Lecz Da­leko Cytaty: Niena­wiścią nie można za­jechać da­leko, za da­leko można. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


niena­wiśą-nie można-za­jechać-da­leko-za da­leko-można
Lecz Da­leko Cytaty: Kiedyś wy­myśliłem so­bie taką własną normę – jak da­leko można się po­sunąć za da­leko. Nor­my są po to, by porządko­wać świat. Wy­cie­czki po­za nor­my by­wają poszu­kiwa­niem jak naj­większe­go ob­sza­ru wolności. -Kuba Wojewódzki


Lecz Da­leko Cytaty: Odeszłaś...Czyż nie??? Mo­je ser­ce mówi


Lecz Da­leko Cytaty: Bo­li mnie ta miłość, bo cier­pię z tęskno­ty. Ja jes­tem sa­mot­na i ty jes­teś sa­mot­ny. So­bie przez­nacze­ni, choć tak da­leko od siebie. I cier­pię ok­rutnie gdy nie widzę Ciebie. Lecz wiel­bię to cier­pienie, bo jest moją miłością. Jes­teś moim życiem i praw­dziwą wolnością. -Annlaug


Lecz Da­leko Cytaty: Za da­leko dziś zab­rne­lam Eufo­rii tętniacej w mej głowie szyb­ko uleglam Efe­meryczne szczęście, pul­su­jacy ciala dreszcz To niepo­dob­ne do mnie, wiesz? Świat złudzeń, serotonina Prze­lot­ne uczu­cie, efedryna Czyż to mo­ja jest wina? Dziś jes­tem nieco inna Lecz czy tu jest ja­kiś powód do frasobliwosci Że szu­kałam w twych ra­mionach miłości?  -Faded_Rose


Lecz Da­leko Cytaty: za da­leko by usłyszeć, za blis­ko by dostrzec  -zuzus


za da­leko-by usłyszeć-za blis­ko-by dostrzec 
Lecz Da­leko Cytaty: Od pięknych słów da­leko do czynu... -kate-em


od pięknych-słów-da­leko-do czynu
Lecz Da­leko Cytaty: Wichu­ra za ok­nem, białym puchem prószy. A my tak od­da­leni od siebie, chłodem od­dziele­ni. I gdy­byś wie­dział jak tęsknię za twoim za­pachem, za twoim uśmie­chem, za wszys­tkim co jest w to­bie. Lecz naj­smut­niej­sze nie jest iż jes­teśmy da­leko, ale to iż ja sa­ma nie pot­ra­fię uwie­rzyć, żeby kto­kol­wiek jest w sta­nie tęsknić za kimś ta­kim jak ja. -Deirdre


Lecz Da­leko Cytaty: Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi. -Denis Diderot


wychwalamy-cnotę-lecz-nienawidzimy-jej-lecz-uciekamy-przed-ą-lecz-ona-marznie-a-na-tym-świecie-trzeba-mieć-ciepło-w-nogi
Lecz Da­leko Cytaty: Sa­mouwiel­bienie - pra­ca da­leko w polu. -Indygoo


sa­mouwiel­bienie- pra­ca-da­leko-w polu
Lecz Da­leko Cytaty: Da­leko raj, gdy na człowieka się zamykasz. -Stanisław Sojka


da­leko-raj-gdy-na człowieka ę-zamykasz
Lecz Da­leko Cytaty: Nie za­jedzie da­leko, kto za­miast ko­ni zmienia woźnicę. -Wiesław Trzaskalski


nie-za­jedzie-da­leko-kto-za­miast-ko­-zmienia-woźnicę
Lecz Da­leko Cytaty: Nauka zakłada, że Bo­ga nie ma, i ba­da, jak da­leko może ją to doprowadzić. -Steven Weinberg


nauka-zakłada-że bo­ga-nie -i ba­da-jak da­leko-może-ją to doprowadzić
Lecz Da­leko Cytaty: Wy­biegam w przód, aby zo­baczyć jak da­leko kiedyś zajde. -tkaczu32


wy­biegam-w przód-aby zo­baczyć-jak da­leko-kiedyś-zajde
Lecz Da­leko Cytaty: Sta­rość po­lega na tym, że się wszędzie ma da­leko, za daleko... -Wojciech Kuczok


sta­rość-po­lega-na tym-że ę-wszędzie- da­leko-za daleko
Lecz Da­leko Cytaty: Ser­ca prze­pełnione miłością nig­dy da­leko od siebie nie odejdą. -Ellen White


ser­ca-prze­pełnione-miłośą-nig­dy-da­leko-od siebie-nie odejdą
Lecz Da­leko Cytaty: Kto wiel­kie sta­wia kro­ki, da­leko nie ujdzie. -Lao Cy


kto-wiel­kie-sta­wia-kro­ki-da­leko-nie ujdzie
Lecz Da­leko Cytaty: Mier­notę na­leży po­pierać - o włas­nych siłach da­leko nie zajdzie. -Władysław Piekarski


mier­notę-na­ży-po­pierać- o włas­nych-łach-da­leko-nie zajdzie