Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty

Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Kto wie, czy cała li­tera­tura nie zaczęła się od ja­kiegoś praopo­wiada­nia - jed­nowątko­wej mi­tolo­gicznej nar­racji, fan­tastycznej baśni al­bo po pros­tu opo­wieści o tym, co wy­darzyło się przed­wczo­raj sąsiadowi. -Olga Tokarczuk


Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Mała li­tera­tura nie zasługu­je na gest wiel­kiego buntu. -Dubravka Ugrešić


mała-li­tera­tura-nie zasługu­-na gest-wiel­kiego-buntu
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Li­tera­tura może stać się bar­dzo sku­tecznym środ­kiem dezynfekcyjnym. -Fritz Deppert


li­tera­tura-może-stać ę-bar­dzo-sku­tecznym-środ­kiem-dezynfekcyjnym
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Li­tera­tura byłaby całkiem dob­rym zajęciem, gdy­by nie to pisanie. -Konstanty Ildefons Gałczyński


li­tera­tura-byłaby-całkiem-dob­rym-zajęciem-gdy­by-nie to pisanie
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Dzi­siej­sza li­tera­tura to re­cep­ty pi­sane przez choroby. -Karl Kraus


dzi­siej­sza-li­tera­tura-to re­cep­ty-pi­sane-przez-choroby
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Ma­lar­swto jest li­tera­turą dla ludu. Pic­tu­ra est laicorum. -Umberto Eco


ma­lar­swto-jest li­tera­turą-dla-ludu-pic­­ra-laicorum
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Li­tera­tura młodych jest jak młode wi­no. Cały smaczek w pier­wszej fermentacji. -Wacław Berent


li­tera­tura-młodych-jest jak młode-wi­no-cały smaczek-w pier­wszej-fermentacji
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Li­tera­tura jest przez­naczo­na do zat­rzy­mania cza­su w je­go niszczącym biegu. -Jan Parandowski


li­tera­tura-jest przez­naczo­na-do zat­rzy­mania-cza­su-w ­go-niszczącym-biegu
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty:


Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. -Leszek Kołakowski


pra­wie-cała-li­tera­tura-pra­wie-cała-poez­ja-pra­wie-cała-sztu­ka-wy­rosły-z ludzkiego-bólu-w niebie-chy­ba-sztu­ki-nie 
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Ale w głębi ser­ca ja także stoczyłam swoją bitwę, walkę między moją praw­dziwą na­turą i na­turą oso­by, którą po­win­nam była się stać. -Lisa See


ale-w głębi-ser­ca-ja także-stoczyłam-swoją-bitwę-walkę-między-moją-praw­dziwą-na­turą-i na­turą-oso­by-którą-po­win­nam
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Le­karz leczy, na­tura uzdrawia. Me­dicus cu­rat, na­tura sa­nat. (łac.)  -Hipokrates


le­karz-leczy-na­tura-uzdrawia-me­dicus-cu­rat-na­tura-­nat-łac 
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Wszys­tko, co wypływa z umysłu, Po­siada na­turę je­go właści­ciela. Czyż wo­da i fa­le są czymś od­mien­nym? Ich na­tura - po­dob­nie jak na­tura przes­trze­ni - jest jed­na i ta sama. -Saraha


Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Przy­jaźń, która się kończy, tak nap­rawdę nig­dy się nie zaczęła. -Publiusz Syrus


przy­jaźń-która ę-kończy-tak-nap­rawdę-nig­dy ę-nie zaczęła
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: W Jezusie Chrystusie zaczęła się już nawet najodleglejsza przyszłość. -Michael Schmaus


w-jezusie-chrystusie-zaczęła-ę-już-nawet-najodleglejsza-przyszłość
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego zaczęła się najskromniej od słowa: dlaczego? -Adam Mickiewicz


pierwsza-mowa-szatana-do-rodu-ludzkiego-zaczęła-ę-najskromniej-od-słowa-dlaczego
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Nasza miłość zaczyna się we własnym domu i niemal zawsze kończy się tam, gdzie się zaczęła. -Adam Smith


nasza-miłość-zaczyna-ę-we-własnym-domu-i-niemal-zawsze-kończy-ę-tam-gdzie-ę-zaczęła
Li­tera­tura Nie zaczęła się Cytaty: Na­tura nie zno­si zakłóceń wy­miaro­wych, więc od­dziela je spraw­nie, żeby nie de­ner­wo­wały ludzi. Na­tura, trze­ba przyz­nać, nie zno­si wielu rzeczy, w tym próżni, statków o naz­wie „Ma­rie Ce­les­te” i kluczy do­cis­ko­wych do wier­ta­rek elektrycznych. -P » Terry Pratchett » Piramidy