Lo­tosu Rozchyla Cytaty

Lo­tosu Rozchyla Cytaty: Noc roz­sy­pała gwiaz­dy na niebie dwie is­kry płomien­ny ta­niec zaczyna wiatr w pościeli fa­luje i kwiat lo­tosu rozchyla us­ta­mi gładź ra­mion jedwab zwie­dzaj każdy zakamarek drżenie przy­jem­nie przeszywa myśli krzyczą osza­lałe


Lo­tosu Rozchyla Cytaty: za­pat­rzyłem się w oczu głębię sza­ro srebrną uj­rzałem ciebie całą na­gości królewno stoisz opar­ta dłonią na moim spojrzeniu kiedy do­tyka ciebie w każdym zagłębieniu na pier­si krągłej sut­ki ster­czą pięknie pępek ku­si powabny że aż ser­ce mięknie spoglądam tam gdzie piękno naj­większe widnieje co z te­go że ser­ce zmiękło gdy żądza twardnieje spoj­rze­nie ud dotyka ko­lana rozchyla do stóp obu przypadam bom uj­rzał motyla na ciele cudnym sku­pia się uwaga wyob­raźnia szaleje piękna jes­teś naga Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin