Los Zły I Cytaty

Los Zły I Cytaty: Zły los może ci odebrać bogactwa, ale nie ducha. -Seneka


zły-los-może-odebrać-bogactwa-ale-nie-ducha
Los Zły I Cytaty: Nigdy nie należy mówić o śmierci! Drażni się tym zły los. -Margaret Mitchell


nigdy-nie-należy-mówić-o-śmierci-draż-ę-tym-zły-los
Los Zły I Cytaty: Niektórych zły los Strzeże przed kataklizmem Opat­rzność boska Krys­ty­na Sz.  09.06.2015r. -krysta


niektórych-zły-los-strzeże-przed-kataklizmem-opat­rzność-boska-krys­ty­na-sz- 09062015r
Los Zły I Cytaty: A los veinte años un hombre es un pavo real; a los treinta, un león; a los cuarenta, un camelo; a los cincuenta, una serpiente; a los sesenta, un perro; a los setenta, un mono; a los ochenta, nada. -Baltasar Gracián


a-los-veinte-años-un-hombre-es-un-pavo-real-a-los-treinta-un-ón-a-los-cuarenta-un-camelo-a-los-cincuenta-una-serpiente-a-los-sesenta-un-perro-a-los
Los Zły I Cytaty: Ko­biety sta­rają się urządzić na­wet w klęsce. Pot­ra­fią za­gos­po­daro­wać zły los. -Zbigniew Jerzyna


ko­biety-sta­rają ę-urządzić-na­wet-w klęsce-pot­ra­fią za­gos­po­daro­wać-zły-los
Los Zły I Cytaty: Jes­teś da­leko, co­raz dalej Los mi za­biera to, co dał I szydzi ze mnie: ty nie szalej Za dużo byś ode mnie chciał Za dużo?- py­tam – To zbyt wiele? To po coś wte­dy mi ją dał? Ja w piątek, świątek i w niedzielę Już od świ­tania bym jej chciał Ko­tecek tęskni?- Znów drwi los Ko­tecek dur­ny sta­ry dziad! I śmieje mi się pros­to w nos Zły los, który mi ciebie skradł Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Los Zły I Cytaty: Zły początek zły koniec przynosi. -Eurypides


zły-początek-zły-koniec-przynosi
Los Zły I Cytaty: Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek. -Thomas Stearns Eliot


Świat-jest-peł-niesprawiedliwoś-bankier-może-napisać-zły-poemat-i-nic-a-niech-tylko-poeta-spróbuje-wypisać-zły-czek
Los Zły I Cytaty: En los lugares donde predomina el poder de los campesinos, sólo los campesinos viejos siguen creyendo en los dioses; los jóvenes y los de mediana edad han perdido la fe. -Mao Zedong


en-los-lugares-donde-predomina-el-poder-de-los-campesinos-sólo-los-campesinos-viejos-siguen-creyendo-los-dioses-los-jóvenes-y-los-de-mediana-edad
Los Zły I Cytaty: Świat jest pełen nies­pra­wied­li­wości. Ban­kier może na­pisać zły poemat i nic. A niech tyl­ko poeta spróbu­je wy­pisać zły czek. -Thomas Stearns Eliot


Świat-jest peł-nies­pra­wied­li­woś-ban­kier może-na­pisać-zły-poemat-i nic-a niech-tyl­ko-poeta-spróbu­-wy­pisać-zły-czek
Los Zły I Cytaty: Tak to już jest, że ko­biety złoszczą się, de­ner­wują lub są roz­cza­rowa­ne mężczyz­na­mi z te­go czy in­ne­go po­wodu. To nieu­chron­ne. Im bar­dziej cię przed­tem kochały, tym większy zawód spra­wiasz im na końcu. Da­jesz za mało al­bo za dużo. Zły ko­lor, zły czas, zły gest. Po­wiedz kom­ple­ment, a zbędą cię wzrusze­niem ra­mion lub zimną uwagą ty­pu: „Spos­trze­gaw­czy jesteś”. -C » Jonathan Carroll » Białe jabłka


Los Zły I Cytaty: La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros. -Anónimo


la-política-es-el-arte-de-obtener-el-dinero-de-los-ricos-y-el-voto-de-los-pobres-con-el-pretexto-de-proteger-a-los-unos-de-los-otros
Los Zły I Cytaty: Los padres son los huesos con los que los hijos afilan sus dientes. -Peter Alexander Ustinov


Los Zły I Cytaty: Los periódicos en España se hacen, en primer lugar para que los lean los periodistas; luego los banqueros; más tarde, para que el poder tiemble y, por último e inexistente término, para que los hojee el público. -Antonio Fraguas Forges


Los Zły I Cytaty: -Proszę Cię, po­wiedz, że to wszys­tko to tyl­ko zły sen... -Tak, to wszys­tko to zły sen, wkrótce się z niego obudzisz.... lecz kiedyś będziesz mu­siała zno­wu zasnąć  -ciemny


proszę-cię-po­wiedz-że to wszys­tko-to tyl­ko-zły-sen-tak-to wszys­tko-to zły-sen-wkrótce ę-z niego-obudzisz-lecz kiedyś
Los Zły I Cytaty: Gdy jesteś zły, licz do czterech, gdy jesteś bardzo zły, klnij. -Mark Twain


gdy-jesteś-zły-licz-do-czterech-gdy-jesteś-bardzo-zły-klnij
Los Zły I Cytaty: Maestro, quisiera saber cómo viven los peces en el mar. Como los hombres en la tierra: los grandes se comen a los pequeños. -William Shakespeare


maestro-quisiera-saber-cómo-viven-los-peces-el-mar-como-los-hombres-tierra-los-grandes-se-comen-a-los-pequeños
Los Zły I Cytaty: Si te paras a contar los días de sol y los nublados en el año, verás que los días serenos han sido los mas. -Ovidio


si-te-paras-a-contar-los-días-de-sol-y-los-nublados-el-año-verás-los-días-serenos-han-sido-los-mas