Ludzie Będą Cytaty

Ludzie Będą Cytaty: Wady będą, dopóki ludzie będą. -Tacyt


wady-będą-dopóki-ludzie-będą
Ludzie Będą Cytaty: Wady będą, dopóki będą ludzie. -Tacyt


wady-będą-dopóki-będą-ludzie
Ludzie Będą Cytaty: Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć. -Alvin Toffler


analfabetami-w-przyszłoś-nie-będą-ludzie-nie-umiejący-czytać-ale-tacy-którzy-nie-będą-potrafili-ę-uczyć
Ludzie Będą Cytaty: Rozwój osobisty to ważna rzecz. Moje przesłanie dla ludzkości wiąże się z nadzieją, że ludzie będą raczej zmierzali w kierunku rozwoju samych siebie niż w stronę rozwoju swojego wizerunku. Liczę, że będą szukali głęboko w swym wnętrzu w dążeniu do szczerego wyrażania siebie. -Bruce Lee


Ludzie Będą Cytaty: W życiu na­leży pa­miętać, żeby nig­dy, ale to nig­dy się nie po­niżać. Jeśli Ty sam będziesz to ro­bić wte­dy nie ocze­kuj, że ludzie będą mieli do Ciebie sza­cunek. Po pros­tu sza­nuj siebie, a in­ni będą ro­bić to samo. -chrupcia


Ludzie Będą Cytaty: Może to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why  -zezulec


Ludzie Będą Cytaty: Ludzie są te­raz słabi, a mi­mo to przek­ształcają po­wie­rzchnię Ziemi. W ciągu mi­lionów lat ich możli­wości wzrosną w ta­kim stop­niu, że zmienią po­wie­rzchnię Ziemi, jej oceany, at­mosferę, i sa­mych siebie. Będą kon­tro­lowa­li kli­mat i Układ Słoneczny tak, jak kon­tro­lują Ziemię. Będą podróżowa­li po­za gra­nicę nasze­go sys­te­mu pla­netar­ne­go; dotrą do in­nych słońc i używać będą ich świeżej ener­gii za­miast ener­gii swo­jej umierającej gwiazdy. -Konstantin Ciołkowski


Ludzie Będą Cytaty: Malarz nie maluje tego, co widział, lecz to, co ludzie będą oglądali. -Paul Ambroise Valery


malarz-nie-maluje-tego-co-widział-lecz-to-co-ludzie-będą-oglądali
Ludzie Będą Cytaty: Obecnie nawet ludzie o bardzo skromnych zdolnościach będą musieli nauczyć się zarządzać sobą. -Peter Drucker


obecnie-nawet-ludzie-o-bardzo-skromnych-zdolnościach-będą-musieli-nauczyć-ę-zarządzać-sobą
Ludzie Będą Cytaty: Kiedy ludzie się kochają, wszys­tko będą ro­bić z miłości. Te naj­większe podłości też. -Gabriel Laub


kiedy-ludzie ę-kochają-wszys­tko-będą-ro­bić-z miłoś-te naj­większe-podłoś-też
Ludzie Będą Cytaty: Jeśli ludzie będą zwra­cać uwagę tyl­ko na wygląd, nig­dy nie na­biorą sza­cun­ku do umysłu. -Trudi Canavan


jeśli-ludzie-będą-zwra­cać-uwagę-tyl­ko-na wygląd-nig­dy-nie na­biorą-sza­cun­ku-do umysłu
Ludzie Będą Cytaty: Na świecie nigdy nie zapanuje trwały i niewzruszony pokój, jeśli ludzie będą się bić, żeby mieć co jeść? -Anonim


na-świecie-nigdy-nie-zapanuje-trwały-i-niewzruszony-pokój-śli-ludzie-będą-ę-bić-żeby-mieć-co-ść
Ludzie Będą Cytaty: Ludzkość? To abstrakcja. Zawsze istnieli i będą istnieli tylko ludzie. -Johann Wolfgang Goethe


ludzkość-to-abstrakcja-zawsze-istnieli-i-będą-istnieli-tylko-ludzie
Ludzie Będą Cytaty: Komputery pzyszłości będą miały zapewne tylko 1000 lamp próżniowych i być może będą ważyły zaledwie półtorej tony. Popula Mechanic. -Anonim


komputery-pzyszłoś-będą-miały-zapewne-tylko-1000-lamp-próżniowych-i-być-może-będą-ważyły-zaledwie-półtorej-tony-popula-mechanic
Ludzie Będą Cytaty: Ludzie będą zaw­sze dla ciebie źli, jeżeli ko­nie­czność nie zmu­si ich do te­go, by by­li dobrzy. -Niccolò Machiavelli


ludzie-będą-zaw­sze-dla-ciebie-źli-żeli-ko­nie­czność-nie zmu­-ich-do te­go-by by­li-dobrzy
Ludzie Będą Cytaty: Ludzie, jeśli wyk­raczają po­za zwierzęce reak­cje oraz wy­pełnianie ok­reślo­nych fun­kcji, są dla reżimów to­tali­tar­nych zu­pełnie zbędni. To­tali­taryzm nie zmie­rza do des­po­tyczne­go pa­nowa­nia nad ludźmi, ale do stworze­nia ta­kiego sys­te­mu, w którym ludzie będą zbędni. -Hannah Arendt


Ludzie Będą Cytaty: Kiedy wreszcie nauce uda się określić centrum wszechświata, pewni ludzie będą zdziwieni, że to nie oni są tym centrum. -Jacob Braude


kiedy-wreszcie-nauce-uda-ę-określić-centrum-wszechświata-pewni-ludzie-będą-zdziwieni-że-to-nie-oni-są-tym-centrum
Ludzie Będą Cytaty: Póki ludzie nie będą dążyli do jedności z Bogiem w słowach i czynach, póty istnieć będzie niebezpieczeństwo niezrozumienia Pisma Świętego nawet dla najbardziej wykształconych. -Ellen G. White


póki-ludzie-nie-będą-dążyli-do-jednoś-z-bogiem-w-słowach-i-czynach-póty-istnieć-będzie-niebezpieczeństwo-niezrozumienia-pisma-Świętego