Ludzie Boję Się Zmian Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Ludzie boję się zmian, nawet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Cze­go się boję? Boję się stra­cić ludzi, których kocham. Boję się, że ko­lej­ny raz mi się to przy­darzy. Boję się sa­mot­ności. Boję się kiedyś obudzić i zdać so­bie sprawę z te­go, że ni­kogo już przy mnie nie ma. Boję się jutra. Boję się dru­giego człowieka. Boję się świata. -Nieistniejąca
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Zmień się lub zgiń. Kiedy tempo zmian zachodzących na zewnątrz firmy jest większe niż tempo zmian wewnątrz, zbliża się koniec. -Jack Welch
zmień-ę-lub-zgiń-kiedy-tempo-zmian-zachodzących-na-zewnątrz-firmy-jest-większe-ż-tempo-zmian-wewnątrz-zbliża-ę-koniec
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Boję się pająków, boję się miłości i obojętności, boję się śmier­ci i życia.. boję się. Ten strach sta­je się de­finicją mo­jego życia. Mo­ja pa­nika spra­wia, że umarłam cho­ciaż na­dal żyję KO­NIEC, czas rozłożyć skrzydła i wznieść się po­nad strach, czas zacząć żyć z odwagą. Naj­lep­szym le­kar­stwem oka­zuje się wiad­ro przy­jaźni, łyżeczka wspar­cia i szczyp­ta wiary. Po raz ko­lej­ny dziękując Ci za to że jes­teś !  -cytlopka
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Poprawa wymaga zmian. Bycie doskonałym wymaga częstych zmian -Winston Churchill
poprawa-wymaga-zmian-bycie-doskonałym-wymaga-częstych-zmian
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Nie boję się pająków. Prze­cież nig­dy żaden nie zro­bił mi krzyw­dy. Nie boję się ciem­ności. Prze­cież zaw­sze po omac­ku od­najdy­wałam drogę. Nie boję się burzy. Prze­cież po niej zaw­sze przychodziło słońce. Dziś boję się miłości…Niekiedy ra­niącej bar­dziej niż pająki, ciem­ność i słońce. -agusia96
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Wiesz Ta­to cze­go boję się najbardziej? Boję się,że mężczyz­na,które­go ob­darze zaufa­niem i miłością okaże się al­ko­holi­kiem, tak jak Ty... -anja
wiesz-ta­to-cze­go-boję ę-najbardziej-boję-ęże-mężczyz­naktóre­go-ob­darze-zaufa­niem-i miłośą-okaże ę-al­ko­holi­kiem-tak
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Nie boję się wcale tych grubych i długowłosych ludzi. Boję się raczej tych innych, bladych i wysmukłych. -Juliusz Cezar
nie-boję-ę-wcale-tych-grubych-i-długowłosych-ludzi-boję-ę-raczej-tych-innych-bladych-i-wysmukłych
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Cza­sem boję się Twoich niebies­kich oczu... Cza­sem boję się, że są prze­pełnione miłością nie do mnie... -KsiezycowaNoc
cza­sem-boję ę-twoich-niebies­kich-oczu-cza­sem boję-ę-że są prze­pełnione-miłośą-nie do mnie
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: to nie tak, że ja nie wiem co da­lej zro­bić ze swoim życiem...ja pop­rostu pa­nicznie boję się po­rażki. Boję się wy­ciągnąć rękę i spaść.... dla te­go za­dowa­lam się tym co mam. Wszys­tkiemu win­ny jest mój strach. -wesolutka214
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Lu­bię sa­mot­ność kon­tro­lowaną. Lu­bię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pus­te­go mie­szka­nia i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, ko­go kochać. Pot­rze­buję ciepła i bliskości. -Kuba Wojewódzki
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Zawsze mnie pytają, czy nie boję się, że pewnego dnia stwierdzę, że nie mam już żadnego pomysłu na film. To mi nie grozi. Boję się czegoś zupełnie innego – że umrę zanim zdążę sfilmować wszystkie moje pomysły. -Woody Allen
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Zaw­sze mnie py­tają, czy nie boję się, że pew­ne­go dnia stwier­dzę, że nie mam już żad­ne­go po­mysłu na film. To mi nie gro­zi. Boję się cze­goś zu­pełnie in­ne­go – że umrę za­nim zdążę sfil­mo­wać wszys­tkie mo­je pomysły. -Woody Allen
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Boję się, cho­ler­nie się boję, że się w To­bie za­kocham. Że będę za Tobą tęsknić nap­rawdę. Że będzie bra­kować mi two­jego uśmie­chu i że to Ty będziesz wy­woływał u mnie ten naj­szczer­szy. Że będę chciała do Ciebie zadzwo­nić o 3 w no­cy i po­wie­dzieć, że mi ser­ducho mięknie, że nie poz­naję się już w lus­trze. I że zmieniłeś coś we mnie, na zawsze. -krayydlubek
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: boję się wszystkiego boję się dla Ciebie być (płomieniem co rozświet­li mrok) szu­kam sen­su wszystkiego szu­kam Cię wiecznie tak jak­byś był mi niezbędny jak­byś tworzył mą wie­czność do­tykam Cię w snach w myślach tworzę sce­nariu­sze gdzie wszys­tko ma in­ny smak gdzie się spla­tają nasze dusze czy­tać chcę Cię jak księgę chłonąc wiedzę wytrwale czuć smak twoich ust na ra­mieniu kłaść się os­pa­le chcę być, chcę czuć być częścią twe­go świata lecz boję się znów a ten strach mnie przytłacza  -apoo
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Wierzę w czy­nienie dob­ra. Wierzę w uczci­wość. Po­za tym wal­czę ze swoimi pot­wo­rami, jak każdy. Tak sa­mo się boję. Może trochę bar­dziej niż mo­je otocze­nie boję się nu­dy i ba­nal­ności. W ja­kiś sposób doświad­czam ich codzien­nie, więc jes­tem też codzien­nie zmuszo­ny do te­go, żeby w ba­nal­nym od­kryć niebanalne. -Krzysztof Pieczyński
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Wreszcie się przyz­nałam. Przed sobą. Do­rosłam i nie boję się po­wie­dzieć, że szu­kam miłości, sil­nej, sta­bil­nej i głębo­kiej. Nie żad­nych ro­mansów i miłos­tek. Nie czas również, w moim wieku, kochać się w wyob­rażeniach. Z doświad­cze­nia wiem, że one te­go nie od­wza­jem­nią. Cho­ciaż ludzie z krwi i kości także nie muszą. -constella
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: ma­teria końcem i początkiem zmian myśli życie w przestrzeni  -Cykam
­teria-końcem-i-początkiem-zmian-myśli-życie-w przestrzeni 
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Przyjaźnie, które wytrzymały próbę czasu i zmian, są z pewnością najlepsze. -Joseph Parry
przyjaźnie-które-wytrzymały-próbę-czasu-i-zmian-są-z-pewnośą-najlepsze
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Zadaniem biznesu jest przekształcenie zmian w innowacje, a więc w nowy biznes. -Peter Drucker
zadaniem-biznesu-jest-przekształcenie-zmian-w-innowacje-a-więc-w-nowy-biznes
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Boję się manifestów z pierwszeństwem przejazdu. -Anonim
boję-ę-manifestów-z-pierwszeństwem-przejazdu
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: 22.52 Boję się zasnąć. One w ciąż patrzą. -Martyna_Jarosz
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Nie ja os­tatni boję się śmierci. -Karol Darwin
nie-ja os­tatni-boję ę-śmierci
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Życie to ciągła zmiana, a jeśli nie lubi się zmian, to nie lubi się życia. -Anonim
Życie-to-ągła-zmiana-a-śli-nie-lubi-ę-zmian-to-nie-lubi-ę-życia
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Kiedy sławny antropolog Karol Darwin stwierdził, że przetrwać mogą gatunki nie najinteligentniejsze, lecz te, które się najlepiej przystosują do zmian, z powodzeniem mógłby wtedy mieć na myśli firmy. -Jason Janings
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki. -Anonim
boję-ę-człowieka-czerpiącego-wiedzę-z-jednej-książki
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: A naj­bar­dziej boję się sa­mej siebie. -MyslacaWierszem
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Nie boję się śmier­ci... Kiedy jest daleko. -jatoja
nie-boję ę-śmier­-kiedy jest daleko
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: naj­bar­dziej cze­go się boję, to nudy... -daniello
naj­bar­dziej-cze­go ę-boję-to nudy
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Boję się Greków, nawet gdy niosą dary. -Laokoon
boję-ę-greków-nawet-gdy-niosą-dary
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Boję się Twojej miłości, tej najprawdziwszej i innej. -Jan Twardowski
boję-ę-twojej-miłoś-tej-najprawdziwszej-i-innej
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: I wciąż się boję, że ktoś się we mnie za­kocha bez wzajemności.. -jatoja
i wciąż ę-boję-że ktoś ę-we mnie-za­kocha-bez-wzajemnoś
Ludzie Boję Się Zmian Cytaty: Boję się, że so­bie za dużo wyob­rażę, żeby się zwyczaj­nie rozczarować... -Majka_Majdan
boję-ę-że so­bie-za żo-wyob­rażę-żeby ę-zwyczaj­nie-rozczarować