Ludzie Są Jak Cytaty

Ludzie Są Jak Cytaty: Narody mylą się jak ludzie. Ale nigdy los temu nie zaprzeczy, że narody, jak ludzie, mimo swych pomyłek, mają prawo do życia. -Maria Kuncewicz


narody-mylą-ę-jak-ludzie-ale-nigdy-los-temu-nie-zaprzeczy-że-narody-jak-ludzie-mimo-swych-pomyłek-mają-prawo-do-życia
Ludzie Są Jak Cytaty: Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości, ale i ludzie są jak rośli­ny, poz­ba­wieni miłości więdną... -Krystyna Siesicka


rośli­ny-są jak ludzie-pot­rze­bują-miłoś-ale-i ludzie-są jak rośli­ny-poz­ba­wieni-miłoś-więdną
Ludzie Są Jak Cytaty: Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać. -Wojciech Kuczok


ludzie-tak-nap­rawdę-mogą-mie­szkać-tyl­ko-w in­nych-ludziach-dep­resja to nic-in­ne­go-jak bez­domność-na dep­resję-cier­pią
Ludzie Są Jak Cytaty: Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.


Ludzie Są Jak Cytaty: Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak naj­lepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie le­piej myśleli o sobie. -C. Northcutt


celem-wielu-liderów-jest-sprawić-by-ludzie-mieli-o-nich-jak-naj­lepsze-zdanie-celem-wielkiego-lidera-jest-sprawić-by-ludzie-­piej-myśleli-o
Ludzie Są Jak Cytaty: Wszys­cy ludzie, ludzie każdej wiary i ra­sy, ze wszys­tkich war­stw społecznych, usłysze­li wte­dy, że w Ame­ryce nasze przez­nacze­nie jest wspólne. Że jak będziemy ra­zem, nasze marze­nia mogą być wspólne. -Barack Obama


Ludzie Są Jak Cytaty: Małżeństwo dop­ro­wadza do te­go, że ludzie zaczy­nają trak­to­wać siebie nawza­jem jak przed­mioty, będące ich włas­nością, a nie jak wol­ne osoby. -Albert Einstein


małżeństwo-dop­ro­wadza-do te­go-że ludzie-zaczy­nają-trak­to­wać-siebie-nawza­jem-jak przed­mioty-będą-ich-włas­nośą
Ludzie Są Jak Cytaty: Ludzie są jak wiatr. Jed­ni lek­ko prze­lecą przez życie i nic po nich nie zos­ta­je, drudzy dmą jak wichry, więc zos­tają po nich ser­ca złama­ne, jak ja­kies drze­wa po hu­raga­nie. A in­ni wieją jak trze­ba. Ty­le, żeby wszys­tko na czas mogło kwitnąć i owo­cować. I po tych zos­ta­je piękno nasze­go świata... -Krystyna Siesicka


Ludzie Są Jak Cytaty: [Co na­leży ro­bić, aby ludzie jak naj­mniej po­pełniali przestępstw?] Żeby ci, którzy sa­mi nie ucier­pieli od przestępstwa, by­li nim tak sa­mo wstrząśnięci jak ci, którzy pad­li je­go ofiarą. -Solon


Ludzie Są Jak Cytaty: Ludzie prze­bywają w hałasie bojąc się ciszy, która jak naj­lep­sza książka zmusza do ref­lek­sji nad sa­mym sobą. Jak dob­ry hor­ror urzeczy­wis­tnia strach, jak dob­ra książka psycho­logiczna wpro­wadza w stan głębo­kiej zadumy. -Ryder


Ludzie Są Jak Cytaty: To dziwne, jak okrutni są porządni ludzie. -Maria Kuncewicz


to-dziwne-jak-okrutni-są-porządni-ludzie
Ludzie Są Jak Cytaty: Ludzie są jak kwiaty - pięć milionów narcyzów. -Urszula Zybura


ludzie-są-jak-kwiaty-pięć-milionów-narcyzów
Ludzie Są Jak Cytaty: Ludzie są jak kwiaty - cztery miliardy Narcyzów. -Urszula Zybura


ludzie-są-jak-kwiaty-cztery-miliardy-narcyzów
Ludzie Są Jak Cytaty: Ludzie wymyślili LOS - jak to dobrze, że jest na co narzekać. -Elżbieta Grabosz


ludzie-wymyślili-los-jak-to-dobrze-że-jest-na-co-narzekać
Ludzie Są Jak Cytaty: Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak postanawiają być. -Abraham Lincoln


ludzie-są-dokładnie-tak-szczęśliwi-jak-postanawiają-być
Ludzie Są Jak Cytaty: Są ludzie, którzy łakną nie­szczęścia jak przyjemności. -Stefan Kisielewski


są ludzie-którzy-łakną-nie­szczęścia-jak przyjemnoś
Ludzie Są Jak Cytaty: Jak niewiele ludzie wiedzą o potędze subtelnego pochlebstwa! -Isadora Duncan


jak-niewiele-ludzie-wiedzą-o-potędze-subtelnego-pochlebstwa
Ludzie Są Jak Cytaty: Źli ludzie lgną do siebie jak zgnite rodzynki. -Andreas Laskaratos


Źli-ludzie-lgną-do-siebie-jak-zgnite-rodzynki