Ludzkie Cytaty

Ludzkie Cytaty: Ludzkie przygody, ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody. -Jan Kochanowski


ludzkie-przygody-ludzkie-noś-jeden-jest-pan-smutku-i-nagrody
Ludzkie Cytaty: Dob­roć ma bo­wiem ludzkie ser­ce, Li­tość - ludzkie wejrzenie. -William Blake


dob­roć- bo­wiem-ludzkie-ser­-li­tość- ludzkie-wejrzenie
Ludzkie Cytaty: Ludzkie przy­gody, ludzkie noś; je­den jest Pan smut­ku i nagrody. -Jan Kochanowski


ludzkie-przy­gody-ludzkie-noś-­den-jest pan-smut­ku-i nagrody
Ludzkie Cytaty: Ab­strak­cja. Ludzkie pojęcie, które przek­racza ludzkie pojęcie... -Papillondenuit


ab­strak­cja-ludzkie-pojęcie-które-przek­racza-ludzkie-pojęcie
Ludzkie Cytaty: Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co? -Antoine De Saint - Exupery


jeżeli-nasze-ludzkie-życie-jest-bezcenne-postępujmy-zawsze-tak-jakby-istniało-coś-co-jest-więcej-warte-ż-życie-ludzkie-ale-co
Ludzkie Cytaty: człowiek to słowa i czyny śpiewają mędrców zastępy w nich ludzkie tkwią przewiny ludzkie ochłapy i ludzkie sępy naj­gorzej mieć tyl­ko słowa znaczeń roz­chwiane cienie i trwa tak cieni rozmowa naj­większe niedomówienie naj­gorzej mieć tyl­ko czyny lus­tro lecz jakże krzywe te­go kim się rodzimy i co w nas mar­twe co żywe naj­gorzej być tyl­ko człowiekiem ku­kułczym ja­jem bos­kiego snu który nic nie ma prócz Requiem dla zbędnych czynów i pus­tych słów  -Papillondenuit


Ludzkie Cytaty: De­huma­nizac­ja występu­je wte­dy, gdy pew­ne is­to­ty ludzkie uważają in­ne is­to­ty ludzkie za wyk­luczo­ne z ka­tego­rii mo­ral­nej, jaką sta­nowi oso­ba ludzka (…) W ta­kich wa­run­kach sta­je się możli­we, by nor­malni, zdro­wi mo­ral­nie, a zwyk­le na­wet idealis­tycznie myślący ludzie do­kony­wali aktów des­truk­cyjne­go okrucieństwa. -Philip Zimbardo


Ludzkie Cytaty: Ludzkie sumienie a na dnie kamyk. -Teresa Nietyksza


Ludzkie Cytaty: Bogowie to spełnione pragnienia ludzkie. -Ludwig Andreas Feuerbach


Ludzkie Cytaty: Pat­rz w niebo, tym co ludzkie gardź. -Cyceron


pat­rz-w niebo-tym-co ludzkie-gardź
Ludzkie Cytaty: Ze wszystkich nędz najstraszniejsze ludzkie zapomnienie. -Juliusz Słowacki


ze-wszystkich-nędz-najstraszniejsze-ludzkie-zapomnienie
Ludzkie Cytaty: Największym motorem cywilizacji jest ludzkie nygustwo -Krzysztof Przybylski


największym-motorem-cywilizacji-jest-ludzkie-nygustwo
Ludzkie Cytaty: Dziw­na to rzecz ser­ce ludzkie, a ko­biece w szczególności. -Michaił Lermontow


dziw­na-to rzecz-ser­-ludzkie-a ko­biece-w szczególnoś
Ludzkie Cytaty: Nieznajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy. -Jan Kochanowski


nieznajomy-wróg-jakiś-miesza-ludzkie-rzeczy
Ludzkie Cytaty: Dziwna to rzecz serce ludzkie, a kobiece w szczególności. -Michaił Jurjewicz Lermontow


Ludzkie Cytaty: W większości przypadków trudności ludzkie są córkami lenistwa. -Andrew Johnson


w-większoś-przypadków-trudnoś-ludzkie-są-córkami-lenistwa
Ludzkie Cytaty: Nic, co ludzkie, nie jest wol­ne od trosk. -Symonides z Keos


nic-co ludzkie-nie jest wol­ne-od trosk
Ludzkie Cytaty: Ra­dości i smut­ki ludzkie mi­jają jak fa­le morza. -Pindar


ra­doś-i smut­ki-ludzkie-mi­jają-jak fa­-morza