Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty

Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: op­ty­mal­na roz­dziel­czość mózgu ludzkiego kończy się na miłości a zaczy­na na nienawiści  -Intryga


op­ty­mal­na-roz­dziel­czość-mózgu-ludzkiego-kończy ę-na miłoś-a zaczy­na-na nienawiś 
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Gdzie kończy się od­wa­ga, a zaczy­na szaleństwo?  -NightHuntress


gdzie-kończy ę-od­wa­ga-a zaczy­na-szaleństwo 
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Miłość kończy się wte­dy, kiedy zaczy­na się: rzeczy - ''wistość''... -Niusza


miłość-kończy ę-wte­dy-kiedy-zaczy­na-ę-rzeczy- ''wistość''
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Tam, gdzie kończy się dyp­lo­mac­ja, zaczy­na się wojna. -Polivios Dimitrakopulos


Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Tam zaczy­na się przy­jem­ność, gdzie kończy się przymus. -Józef Bułatowicz


tam-zaczy­na ę-przy­jem­ność-gdzie-kończy ę-przymus
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Gdzie kończy się szcze­rość, tam się na pew­no zaczy­na samotność. -Władysław Grzeszczyk


gdzie-kończy ę-szcze­rość-tam ę-na pew­no-zaczy­na-samotność
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Gdy wy­pad­niesz z torów, zaczy­na się dro­ga, która się nie kończy. -Papillondenuit


gdy-wy­pad­niesz-z torów-zaczy­na ę-dro­ga-która ę-nie kończy
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: To, co w po­lity­ce zaczy­na się od lęku, kończy się szaleństwem. -Samuel Taylor Coleridge


to-co w po­lity­-zaczy­na ę-od lęku-kończy ę-szaleństwem
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. -Ramón Gómez de La Serna


gdy-człowiek-na początku-jest pew­ny-kończy-na wątpli­woś-a gdy-zaczy­na-od wątpli­woś-kończy-na pewnoś
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Praw­dzi­wego mężczyznę poz­na­je się nie po tym, jak zaczy­na, ale jak kończy. -Leszek Miller


praw­dzi­wego-mężczyznę-poz­na­ ę-nie po tym-jak zaczy­na-ale-jak kończy
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Życie zaczy­na się po pięćdziesiątce, ta­ka jest praw­da; ale również prawdą jest to, że kończy się po czterdziestce. -H » Michel Houellebecq » Możliwość wyspy


Życie-zaczy­na ę-po pięćdziesiątce-­ka-jest praw­da-ale-również-prawdą-jest to-że kończy ę-po czterdziestce
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Co­kol­wiek po­między ludźmi kończy się – znaczy: nig­dy nie zaczęło się. Gdy­by praw­dzi­wie się zaczęło – nie skończyłoby się. Skończyło się, bo nie zaczęło się. Co­kol­wiek praw­dzi­wie się zaczy­na – nig­dy się nie kończy  -Edward Stachura


Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Chcę zna­leźć się w miej­scu gdzie noc się nie kończy a dzień się nie zaczy­na gdzie deszcz pachnie świeżością obłędu  -Sipa


chcę-zna­źć ę-w miej­scu-gdzie-noc ę-nie kończy-a dzień ę-nie zaczy­na-gdzie-deszcz-pachnie-świeżośą-obłę 
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty:


Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Najlepsza część życia ludzkiego to małe, bezimienne i zapomniane akty dobroci i miłości. -William Wordsworth


najlepsza-część-życia-ludzkiego-to-łe-bezimienne-i-zapomniane-akty-dobroci-i-miłoś
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Dzięki miłości człowiek może rozwiązać generalny problem ludzkiego istnienia - przezwyciężyć uczucie osamotnienia. -Erich Fromm


dzięki-miłoś-człowiek-może-rozwiązać-generalny-problem-ludzkiego-istnienia-przezwyciężyć-uczucie-osamotnienia
Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Przy­tulasz mnie, ogar­niasz swoimi ra­miona­mi chaos, ja­ki w so­bie kryję. Po­woli przes­taję od­czu­wać, gdzie kończy się mo­je ciało a zaczy­na Two­je. Sta­jemy się jed­nością, odpływa­my, fruniemy... Do­piero przy To­bie od­kryłam, że ludziom niepot­rzeb­ne są skrzydła, bo mają prze­cież ręce. -Riot


Ludzkiego Kończy się Na miłości A zaczy­na Cytaty: Młodość zaw­sze źle się kończy: kończy się. -Aleksander Kumor