Lus­trza­ne Cytaty

Lus­trza­ne Cytaty: W życiu można przet­rzy­mać tyl­ko jed­no piekło. Każde następne jest lus­trza­nym od­bi­ciem pierwszego. -Barbara Rosiek


w życiu-można-przet­rzy­ć-tyl­ko-jed­no-piekło-każde następne-jest lus­trza­nym-od­bi­ciem-pierwszego
Lus­trza­ne Cytaty: Przecie trza wprzódy wypróbować, trza coś przecierpieć, coś przeboleć, żeby móc miłość uszanować. -Stanisław Wyspiański


przecie-trza-wprzódy-wypróbować-trza-coś-przecierpieć-coś-przeboleć-żeby-móc-miłość-uszanować
Lus­trza­ne Cytaty: pod po­wieka­mi wpat­ruję się w cienie zrodzo­ne w jas­nych war­koczach zachłan­nie wykarmione światłem moim splo­tem słonecznym bez załamania roz­bi­cia lus­trza­ne blas­ki i cienie noszę w so­bie roz­prosze­nie tuż pod skle­pieniem z żeber  -Bise


Lus­trza­ne Cytaty: Pat­rzę w lus­tro i widzę zło, chcę zbić te lus­tro ale to ,Mo­je Lus­tro Zła. Mi­jają la­ta i ciągle to sa­mo pi­cie, bi­cie i prze­moc. Zaw­sze Byłam uświada­miana że, Jes­tem brzyd­ka gru­ba i i nic nie znaczę a je­dak jestem. -nxa


Lus­trza­ne Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


Lus­trza­ne Cytaty: Trza być w butach na weselu. -Stanisław Wyspiański


Lus­trza­ne Cytaty: Trza być w bu­tach na weselu. -Stanisław Wyspiański


Lus­trza­ne Cytaty: Ska­leczo­na dusza nig­dy nie za­pom­ni os­trza Two­jej brzytwy... -Papużka


ska­leczo­na-dusza-nig­dy-nie za­pom­-os­trza-two­jej-brzytwy
Lus­trza­ne Cytaty: By­wają chwi­le, w których mrok no­cy, zim­no os­trza, wil­goć poręczy mos­tu są tak kuszące... -Nadzieja21


by­wają-chwi­-w których-mrok-no­cy-zim­no-os­trza-wil­goć-poręczy-mos­-są tak-kuszą
Lus­trza­ne Cytaty: Cięta ri­pos­ta w roz­mo­wie z gn*ojem! Wte­dy naj­większą wy­ciągam zbroję! A gdy się sty­kam z duszą serdeczną, pot­ra­fię być, aż do bólu grzeczną. Jak w lus­trze od­bi­jam ludzkie nastroje, gdy ktoś jest grzeczny lub ktoś jest gn*ojem. Więc jeśli chcesz być trochę lubiany, ćwicz uśmiech w lus­trze!- efekt murowany!  -Niusza


Lus­trza­ne Cytaty: Naj­częściej, choć nie zaw­sze, miłość zaos­trza wzrok ko­bietom, a mężczyz­nom zabiera. -Mateusz Piecki Schizoidalny


naj­częściej-choć-nie zaw­sze-miłość-zaos­trza-wzrok-ko­bietom-a mężczyz­nom-zabiera
Lus­trza­ne Cytaty: oczy - lus­tro duszy ludzkiej. -blanejszyna


oczy- lus­tro-duszy-ludzkiej
Lus­trza­ne Cytaty: Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dionizy Steinhaus


mędrzec-widzi-w lus­trze-głup­ca-głupiec-przeciwnie
Lus­trza­ne Cytaty: Niebo i słońce W lus­trze wo­dy przegląda Wie­rzba płacząca K.A.Sz. 29.03.2016r. -Cris


niebo-i słoń-w-lus­trze-wo­dy-przegląda-wie­rzba-płacząca-kasz-29032016r
Lus­trza­ne Cytaty: Roz­bi­ta na ty­siące ka­wałków, próbuję od­na­leźć choćby je­den. Ten, który ura­towałby mnie od szaleństwa... Ale je­dyne co znaj­duję to ma­leńkie jak główka szpil­ki os­trza, które wbi­jają się bo­leśnie w mo­je stopy. -Papillondenuit


Lus­trza­ne Cytaty: Lus­tro jest na­jod­po­wied­niej­szą książką dla kobiety. -Kazimierz Perzyński


lus­tro-jest na­jod­po­wied­niej­szą-książką-dla-kobiety
Lus­trza­ne Cytaty: Twarz oświeca ci słońce, lecz gdzie lus­tro zgu­biłaś, Ziemio?  -jatoja


twarz-oświeca- słoń-lecz-gdzie-lus­tro-zgu­biłaś-ziemio 
Lus­trza­ne Cytaty: I wciąż od­bi­jamy się w lus­trze spoj­rzeń, w których nie ma nas... ...samych. -LiaMort


i wciąż-od­bi­jamy ę-w lus­trze-spoj­rzeń-w których-nie  nas-samych