Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty

Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Mój smu­tek roz­bi­ja się o skały niez­ro­zumienia niczym okręt w cza­sie sztor­mu i opa­dam z wol­na w prze­paść niemyśle­nia jak ka­leki sta­tek na dno... -Uśmiechnięta Anielica


mój-smu­tek-roz­bi­ja ę-o skały-niez­ro­zumienia-niczym-okręt-w cza­sie-sztor­mu-i opa­dam-z wol­na-w prze­paść-niemyś­nia
Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach... -Niusza


Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek


smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me 
Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona:


Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Ser­cem przy­ciągnę po strumieniach i spa­le słowa już wymarłe ob­darte pus­te bez znaczenia na­dam roz­mową nową barwę. Roz­biorę smu­tek z bezsilności ułożę sny w spo­koj­nej ciszy roz­każę w górę biec miłości i może wte­dy ją usłyszysz. -MyBigDreams


Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Cza­sem odechciewa się żyć, bo smu­tek nie ma lat. Może być dziec­kiem, które cze­ka na przy­tule­nie i miłe słowa, młodym, który prag­nie ak­ceptac­ji i do­cenienia, star­szym, który pot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chu. Smu­tek nie pat­rzy na wiek, urodę czy po­zycję społeczną...on po pros­tu by­wa i tak jak ra­dość jest wpi­sany w życie. -Elizabetta


Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Gdy smu­tek bo­li, a słowa zbyt małe, by roz­pacz wypowiedzieć... zos­ta­je tyl­ko mil­cze­nie, pełne gorących łez i blis­kości osiero­conych serc... --Ewelcia92-


gdy-smu­tek-bo­li-a słowa-zbyt-łe-by roz­pacz-wypowiedzieć-zos­­-tyl­ko-mil­cze­nie-pełne-gorących-łez-i blis­koś-osiero­conych
Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Choćbym chciał, to co bym chciał I no gdy­bym już miał, to co bym miał I smu­tek mój za­kopałbym przed upadkami Lecz od cza­su do cza­su pod­le­wałbym łzami I ra­dość kiełkującą roz­da­wałbym wokół To­bym i tak ja­koś dziw­nie i ni­jak się czół To przez to, że jes­teś lecz Ciebie nie ma Wten­czas, gdy nie by­wałaś, a bywałaś To mo­ja dusza nie do­tykała zim­ne­go dna Wie­działem też, że nie znałaś lecz kochałaś   -M44G


Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Chcę nag­le wie­dzieć, od które­go pun­ktu mój smu­tek ma sens, a ra­dość ma swój powód. Chcę także wie­dzieć, do które­go pun­ktu wol­no mi dojść w moich nadziejach. -Janusz Leon Wiśniewski


Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Coś się skończyło smu­tek ogarnął serce... uczu­cie pustki  -to_tylko_łzy


coś ę-skończyło-smu­tek-ogarnął-serce-uczu­cie-pustki 
Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Szy­bo­wać jak ptak poczuć wol­ność, jak we śnie marzył pe­wien liść Pod­much zer­wał liść a ten, ku górze się wzbił ma­giczna chwila Zdep­ta­ny lis­tek nieg­dyś całością drze­wa smu­tek od­czu­wał  -to_tylko_łzy


Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Smu­tek jest we mnie cały czas, cza­sami tyl­ko uda­je mi się go stłumić. -nanu


smu­tek-jest we mnie-cały-czas-cza­sami-tyl­ko-uda­-mi ę-go stłumić
Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Słabość, strach i smu­tek to pułap­ki, z których nie każdy pot­ra­fii się wydostać... -PróbujPatrzećKolorowo


słabość-strach-i smu­tek-to pułap­ki-z-których-nie każdy-pot­ra­fii ę-wydostać
Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Uważaj­cie na smu­tek. To wada. -Gustaw Flaubert


Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Smu­tek jest jak pochód – przechodzi. -Edward Stachura


Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. -Khalil Gibran


smu­tek-to ściana-między-dwo­-ogrodami
Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Najgłębszy smu­tek szczęścia, że wszys­tko przemija. -Leopold Staff


najgłębszy-smu­tek-szczęścia-że wszys­tko-przemija
Mój Smu­tek Roz­bi­ja się Cytaty: Wy­ciszo­na przestrzeń przeob­raża się w smu­tek i tęsknotę za oso­ba której wi­zeru­nek zna tyl­ko serce. -Ramizes


wy­ciszo­na-przestrzeń-przeob­raża ę-w smu­tek-i-tęsknotę-za oso­ba-której wi­zeru­nek-zna-tyl­ko-serce