Mój Smu­tek Cytaty

Mój Smu­tek Cytaty: Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek


smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me 
Mój Smu­tek Cytaty: Mój smu­tek roz­bi­ja się o skały niez­ro­zumienia niczym okręt w cza­sie sztor­mu i opa­dam z wol­na w prze­paść niemyśle­nia jak ka­leki sta­tek na dno... -Uśmiechnięta Anielica


mój-smu­tek-roz­bi­ja ę-o skały-niez­ro­zumienia-niczym-okręt-w cza­sie-sztor­mu-i opa­dam-z wol­na-w prze­paść-niemyś­nia
Mój Smu­tek Cytaty: Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach... -Niusza


Mój Smu­tek Cytaty: Pa­ni No­wako­wa płaczli­wym głosem rzecze strapiona:


Mój Smu­tek Cytaty: Cza­sem odechciewa się żyć, bo smu­tek nie ma lat. Może być dziec­kiem, które cze­ka na przy­tule­nie i miłe słowa, młodym, który prag­nie ak­ceptac­ji i do­cenienia, star­szym, który pot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chu. Smu­tek nie pat­rzy na wiek, urodę czy po­zycję społeczną...on po pros­tu by­wa i tak jak ra­dość jest wpi­sany w życie. -Elizabetta


Mój Smu­tek Cytaty: Chcę nag­le wie­dzieć, od które­go pun­ktu mój smu­tek ma sens, a ra­dość ma swój powód. Chcę także wie­dzieć, do które­go pun­ktu wol­no mi dojść w moich nadziejach. -Janusz Leon Wiśniewski


Mój Smu­tek Cytaty: Uważaj­cie na smu­tek. To wada. -Gustaw Flaubert


Mój Smu­tek Cytaty: Smu­tek jest jak pochód – przechodzi. -Edward Stachura


Mój Smu­tek Cytaty: Smu­tek to ściana między dwo­ma ogrodami. -Khalil Gibran


smu­tek-to ściana-między-dwo­-ogrodami
Mój Smu­tek Cytaty: Najgłębszy smu­tek szczęścia, że wszys­tko przemija. -Leopold Staff


najgłębszy-smu­tek-szczęścia-że wszys­tko-przemija
Mój Smu­tek Cytaty: Płynie po­tokiem smu­tek lecz nie zna­my je­go źródła... -Papużka


płynie-po­tokiem-smu­tek-lecz-nie zna­my-­go-źródła
Mój Smu­tek Cytaty: łzy tyl­ko uwy­dat­niają smu­tek duszy ... -Rafik


łzy-tyl­ko-uwy­dat­niają-smu­tek-duszy
Mój Smu­tek Cytaty: Szy­bo­wać jak ptak poczuć wol­ność, jak we śnie marzył pe­wien liść Pod­much zer­wał liść a ten, ku górze się wzbił ma­giczna chwila Zdep­ta­ny lis­tek nieg­dyś całością drze­wa smu­tek od­czu­wał  -to_tylko_łzy


Mój Smu­tek Cytaty:


smu­tek-i łzy-pro­wadzą-człowieka-do­nikąd-~ pa­weł-rychlica 
Mój Smu­tek Cytaty: A jeśli ktoś lu­bi smu­tek, to czy nie grzechem jest go rozśmieszać?  -respirer


a śli-ktoś-lu­bi-smu­tek-to czy-nie grzechem-jest go rozśmieszać 
Mój Smu­tek Cytaty: Smu­tek to stan przejściowy - przychodzi, od­chodzi zu­pełnie jak ludzie... -Papużka


smu­tek-to stan-przejściowy- przychodzi-od­chodzi-zu­pełnie-jak ludzie
Mój Smu­tek Cytaty: Ciepły pa­da deszcz Smu­tek mi­ja jak zima W tańcu ma­gia jest K.A.Sz. 10.03.2016r. -Cris


ciepły-pa­da-deszcz-smu­tek-mi­ja-jak zima-w-ńcu-­gia-jest-kasz-10032016r
Mój Smu­tek Cytaty: Me­lan­cho­lia, tęskno­ta, smu­tek, zniechęcenie Są treścią mo­jej duszy. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


me­lan­cho­lia-tęskno­-smu­tek-zniechęcenie-są-treśą-mo­jej-duszy