Mówić To Bez Miłości Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Lepiej nie mówić nic, niż mówić to bez miłości. -Ulta Ranke-Heinemann
Mówić To Bez Miłości Cytaty: O miłości można mówić bez końca. -Zbigniew Herbert
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości. -Jan Twardowski
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Nie ma wiary bez miłości. Wiara bez miłości przeobraża się w jakieś wierzenia. -Gabriel Marcel
nie-wiary-bez-miłoś-wiara-bez-miłoś-przeobraża-ę-w-jakieś-wierzenia
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci  -MarzycielS
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć. -M. Agiejew
pięknie-o-miłoś-może-mówić-ten-dla-kogo-jest-już-ona-wspomnieniem-przekonywująco-może-o-niej-mówić-ten-w-kim-rozbudziła-ona-zmysłowość
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Mężczyźni z re­guły nie mają prob­lemów z mówieniem o miłości. Pod wa­run­kiem, że do­tyczy to ich miłości do mo­tocyk­la, sa­mocho­du, piłki nożnej lub do nich sa­mych. O tej os­tatniej mogą mówić prak­tycznie nieprzerwanie. -Janusz Leon Wiśniewski
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza. -Lew Tołstoj
Żadna-cnota-nie-może-istnieć-bez-miłoś-bez-miłoś-nie-może-być-i-dobra-to-że-nie-kochasz-nie-znaczy-że-nie-w-tobie-miłoś-lecz-że-jest
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Gdzie dochodzi do miłości bez małżeństwa , może dojść do małżeństwa bez miłości. -Anonim
gdzie-dochodzi-do-miłoś-bez-łżeństwa-może-dojść-do-łżeństwa-bez-miłoś
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Jeśli pragniecie wydać na świat obywatela obchodząc się bez miłości rodzicielskiej, bądźcie tak uprzejmi uprzedzić społeczeństwo o tym, że pragniecie zrobić takie świństwo. Ludzie wychowani bez miłości rodzicielskiej są często zniekształceni. -Antoni Makarenko
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Le­piej myśleć mil­cząc, niż bez­myślnie mówić. -Bujak Bogusław
le­piej-myść-mil­cząc-ż-bez­myślnie-mówić
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Twierdzę, że młodym dziewczętom, które się chce dobrze wychować, należy także mówić coś niecoś o miłości. -Stendhal
twierdzę-że-młodym-dziewczętom-które-ę-chce-dobrze-wychować-należy-także-mówić-coś-niecoś-o-miłoś
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Le­piej nie mówić nic, niż mówić o niczym. -Tadeusz Kotarbiński
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Trud­no jest mówić o po­ważnych spra­wach bez wys­tar­czające­go słownictwa. -Michal Viewegh
trud­no-jest mówić-o po­ważnych-spra­wach-bez-wys­tar­czają­go-słownictwa
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Miłość bez samotności byłaby nieprawdą, samotność bez miłości rozpaczą. -Jan Twardowski
miłość-bez-samotnoś-byłaby-nieprawdą-samotność-bez-miłoś-rozpaczą
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Człowiek zjawia się bez nienawiści, a odchodzi bez miłości. -Anna Krzyżanowska
człowiek-zjawia-ę-bez-nienawiś-a-odchodzi-bez-miłoś
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Świat bez miłości jest jak ziemia bez słońca. -Johannes Leppicki
Świat-bez-miłoś-jest-jak-ziemia-bez-słońca
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Gdzie jest małżeństwo bez miłości, tam będzie miłość bez małżeństwa. -Benjamin Franklin
gdzie-jest łżeństwo-bez-miłoś-tam-będzie-miłość-bez-łżeństwa
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła. -Johann Wolfgang Goethe
Życie-bez-miłoś-to cza­rodziej­ska-­tar­nia-bez-światła
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Człowiek jeśli zamierza żyć bez życia i kochać bez miłości, jest szaleńcem. -Michel Quoist
człowiek-śli-zamierza-żyć-bez-życia-i-kochać-bez-miłoś-jest-szaleńcem
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Małżeństwo bez miłości to czarna kawa bez cukru. -Anonim
małżeństwo-bez-miłoś-to-czarna-kawa-bez-cukru
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Życie bez miłości to czarodziejska latarnia bez światła. -Johann Wolfgang Goethe
Życie-bez-miłoś-to-czarodziejska-latarnia-bez-światła
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Wielu mężczyzn może mówić prawdziwie - ale mówić porządnie, roztropnie i bystrze potrafi tylko niewielu. -Michel de Montaigne
wielu-mężczyzn-może-mówić-prawdziwie-ale-mówić-porządnie-roztropnie-i-bystrze-potrafi-tylko-niewielu
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Czymże jest dla naszego serca świat bez miłości? Latarnią czarnoksięską bez światła. -Johann Wolfgang Goethe
czymże-jest-dla-naszego-serca-świat-bez-miłoś-latarnią-czarnoksięską-bez-światła
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy. -William Shakespeare
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Słowo w żłobie kwi­liło ja­ko nie umiejące mówić dziecię, bez które­go niema byłaby cała mo­wa ludzka. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
słowo-w żłobie-kwi­liło-ja­ko-nie umieją-mówić-dziecię-bez-które­go-niema-byłaby-cała-mo­wa-ludzka
Mówić To Bez Miłości Cytaty: O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści. -respirer
o ile-pros­tszy-byłby-świat-bez-miłoś-jed­nak-nie da czy­ć ę-książki-bez-treś
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Sko­ro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje się być ta­ka dob­ra, bez zaz­drości, bez niepot­rzeb­nych zgrzytów, pełna wy­rozu­miałości, rozmów na każdy te­mat.. To czy war­to to psuć i szu­kać na siłę gdzieś w tym miłości? Wychodzę z założenia, że w ogóle przy­jaźń jest lep­sza od miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Słowo w żłobie kwiliło jako nie umiejące mówić dziecię, bez którego niema byłaby cała mowa ludzka. -Augustyn Św
słowo-w-żłobie-kwiliło-jako-nie-umieją-mówić-dziecię-bez-którego-niema-byłaby-cała-mowa-ludzka
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Ożenić się bez miłości jest rzeczą tak samo podłą i niegodną człowieka, jak odprawiać mszę bez wiary w Boga. -Antoni Czechow
ożenić-ę-bez-miłoś-jest-rzeczą-tak-samo-podłą-i-niegodną-człowieka-jak-odprawiać-mszę-bez-wiary-w-boga
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś. -Hans Georg Gadamer
kto-mówi-językiem-niezrozumiałym-dla-nikogo-poza-nim-nie-mówi-w-ogó-mówić-to-mówić-do-kogoś
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...] -Stefan Wyszyński
Mówić To Bez Miłości Cytaty: Zgu­biłam się w la­bi­ryn­cie miłości, op­lotły mnie os­tre krze­wy zazdrości. Jak mam się stąd wy­dos­tać bez two­jej miłości? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
zgu­biłam ę-w ­bi­ryn­cie-miłoś-op­lotły-mnie-os­tre-krze­wy-zazdroś-jak-mam ę-stąd-wy­­ć-bez-two­jej-miłoś-®-by mrs