Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty

Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Już nie ma Replay dzi­siaj mówię Ga­me Over ab­so­lut­ny End  -to_tylko_łzy


już-nie  replay-dzi­siaj-mówię-ga­me-over-ab­so­lut­ny-end 
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Oj­ciec występu­je w oczach dziec­ka ja­ko ab­so­lut­ny wład­ca i ab­so­lut­ny sędzia. -Antoni Kępiński


oj­ciec-występu­-w oczach-dziec­ka-ja­ko-ab­so­lut­ny-wład­ca-i ab­so­lut­ny-sędzia
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Nie ma prawd ab­so­lut­nych. Wszys­tkie praw­dy są półpraw­da­mi. To właśnie trak­to­wanie ich ja­ko praw­dy ab­so­lut­ne rodzi zło. -Alfred North Whitehead


nie- prawd-ab­so­lut­nych-wszys­tkie praw­dy-są półpraw­da­mi-to właśnie-trak­to­wanie-ich-ja­ko-praw­dy-ab­so­lut­ne-rodzi
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Nies­po­tyka­nym da­rem do uśmiechu Cier­pli­wa, wyt­rwała, dająca nadzieję Na lep­sze jut­ro, jut­ro bez lęku Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem Ma­lut­ka, sięgająca led­wo do ramion Duchem wiel­ka, wiel­kie jej uczucie I znów jes­teśmy sa­mi i znów zmysły się palą Ma­lut­ka osóbka z og­romnym sercem To co Nam, ni­komu się nie zdarzyło Niech krad­nie każdą se­kundę do końca życia Je­dyna ta­ka, mała, wiel­ka Miłość. -Bruno


Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: You’re my end and my beginning Even when I lo­se I’m win­ning..   -myszka123


youre-my end-and-my beginning-even-when-i lo­se-im-win­ning- 
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: The world is coming to an end. . . SAVE YOUR BUFFERS!!! -Anonim


the-world-is-coming-to-an-end-save-your-buffers
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Gdy mówię


gdy-mówię-kocham-dziw­nie-na mnie-pat­rzysz-przyjacielu-gdy-mówię-lu­bię-wy­daje-mi ę-że ocze­kujesz-więcej
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Ule­gać to nie to sa­mo, co pod­le­gać. Znaczy to od­da­wać cześć. Mówię o życiu roz­trop­nym, o słucha­niu mądrości włas­ne­go ciała. Mówię o os­ta­tecznej in­te­ligen­cji dob­ro­ci, radości. -R » Anne Rice » Pandora


Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Każde­go dnia mówię so­bie : 


każde­go-dnia-mówię-so­bie-  jut­ro-o to­bie-za­pomnę-  i tak-mi­ja-ko­lej­ny-miesiąc-a ja zaw­sze-mówię-od jut­ra
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Jes­tem wycho­wawcą i cała sztu­ka po­lega na tym, żeby tak mówić do młodzieży, żeby gru­pa miała poczu­cie, że mówię do wszys­tkich, a za­razem każde­go widzę i do każde­go mówię. -Jacek Kuroń


Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: po­lic­jant zat­rzy­muje kierowcę ciężarówki. - już siódmy raz pa­nu mówię, że jadąc gu­bi pan to­war ! - a ja już siódmy raz pa­nu mówię, że jest gołoledź i jeżdżę pias­karką !  -lovely-girl


Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Bo ja to se*ksu nie lu­bię, odkąd czy­tam wiersze! - A Ty ciągle wzdychasz - cze­go Ty chcesz więcej? - Prze­cież piorę, sprzątam, pra­cuję, gotuję! - Weż wier­sze do ręki, to się wyluzujesz! - Poczy­tamy ra­zem, ob­jaśni­my sobie... se*ks jest ob­sce­niczny! - będziesz biegły w mowie! - Do ko­go ja mówię!?...zno­wu mi gdzieś uciekł!? Pew­nie będzie te­raz szu­kał swoich WŁAS­NYCH uciech!!!  -Niusza


Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Ab­so­lut­na czys­tość nie jest z te­go świata. -Mieczysław Jastrun


ab­so­lut­na-czys­tość-nie jest z te­go-świata
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Ab­so­lut­na wol­ność człowieka skończyłaby się chaosem. -Antoni Kępiński


ab­so­lut­na-wol­ność-człowieka-skończyłaby ę-chaosem
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Plan: coś, co po­tem wygląda ab­so­lut­nie inaczej. -Julian Tuwim


plan-coś-co po­tem-wygląda-ab­so­lut­nie-inaczej
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: De­syg­na­ty bytów ab­so­lut­nych tworzą złudze­nie ich istnienia. -Walenty


de­syg­na­ty-bytów-ab­so­lut­nych-tworzą-złudze­nie-ich-istnienia
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Zno­wu jes­tem is­totą ab­so­lut­nie szczęśliwą i spo­kojną jak śmierć. -Tomasz Piątek


zno­wu-jes­tem-is­totą-ab­so­lut­nie-szczęśliwą-i spo­kojną-jak śmierć
Mówię Ga­me Over Ab­so­lut­ny End  Cytaty: Trochę w tej mowie niegramatycznościów. -Juliusz Słowacki