Mą wie­czność Do­tykam Cytaty

Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Na wie­czność re­ligia nie da­wała nig­dy żad­nej gwa­ran­cji.Po co miała by to ro­bić? Prze­cież wie­czność się nie zepsuje. -aforystokrata


na wie­czność-re­ligia-nie da­wała-nig­dy-żad­nej-gwa­ran­cjipo-co miała-by to ro­bić-prze­cież-wie­czność ę-nie zepsuje
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Wie­czność jest za­led­wie przeżywa­niem jed­ne­go ludzkiego żywo­ta po drugim. -R » Anne Rice » Wampir Lestat


wie­czność-jest za­led­wie-przeżywa­niem-jed­ne­go-ludzkiego-żywo­-po drugim
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Miłość is­tnieje w każdej chwi­li swe­go trwa­nia, wie­cznie. To je­dynie prze­lot­ne spoj­rze­nie w wie­czność, ja­kie jest nam dane. -Thornton (Niven) Wilder


miłość-is­tnieje-w każdej-chwi­li-swe­go-trwa­nia-wie­cznie-to ­dynie-prze­lot­ne-spoj­rze­nie-w wie­czność-ja­kie-jest nam
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Wie­czność kocha dzieła czasu. -William Blake


wie­czność-kocha-dzieła-czasu
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Cza­sem mam ochotę za­paść w wie­czny sen. Lecz później zdaję so­bie sprawę z te­go, że wie­czność to bar­dzo długo. Za długo. -littlethings


cza­sem-mam-ochotę-za­paść-w wie­czny-sen-lecz później-zdaję-so­bie-sprawę-z te­go-że wie­czność-to bar­dzo-długo-za długo
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Czas jest nasz, ale wie­czność na­leży do Boga. -R » Anne Rice » Krew i złoto


Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Wie­czność jest bar­dzo nud­na, szczególnie pod koniec. -Woody Allen


wie­czność-jest bar­dzo-nud­na-szczególnie-pod-koniec
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty:


ra­zem-przez-wie­czność-bon­nie-i cly­de-to nasze-przestępstwo- ~ ostr
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: ko­niec świata jest da­leko, ale ma­my całą wie­czność, by tam dotrzeć  -wenaa01


ko­niec-świata-jest da­leko-ale-­my-całą-wie­czność-by tam-dotrzeć 
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Mogłabym trzy­mać Cię w moich ra­mionach przez wie­czność, a to wciąż byłoby za krótko... -opuszczona


mogłabym-trzy­ć-cię-w moich-ra­mionach-przez-wie­czność-a to wciąż-byłoby-za krótko
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Życie może do­biec kiedyś końca, lecz wiem, że wte­dy będziemy na wie­czność razem. -AnDree


Życie-może-do­biec-kiedyś-końca-lecz-wiem-że wte­dy-będziemy-na wie­czność-razem
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Kochać to je­dyna rzecz, mogąca za­pełnić wie­czność. Nies­kończo­ność pot­rze­buje bezkresów. -Victor Marie Hugo


kochać-to ­dyna-rzecz-mogąca-za­pełć-wie­czność-nies­kończo­ność pot­rze­buje-bezkresów
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Ka­ra piekła po­lega na tym, że na całą wie­czność ot­rzy­mujesz to, co zda­wało ci się naj­bar­dziej up­ragnione na ziemi. -C » Joseph Campbell » Potęga mitu


ka­ra-piekła-po­lega-na tym-że na całą-wie­czność-ot­rzy­mujesz-to-co zda­wało- ę-naj­bar­dziej-up­ragnione-na ziemi
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: boję się wszystkiego boję się dla Ciebie być (płomieniem co rozświet­li mrok) szu­kam sen­su wszystkiego szu­kam Cię wiecznie tak jak­byś był mi niezbędny jak­byś tworzył mą wie­czność do­tykam Cię w snach w myślach tworzę sce­nariu­sze gdzie wszys­tko ma in­ny smak gdzie się spla­tają nasze dusze czy­tać chcę Cię jak księgę chłonąc wiedzę wytrwale czuć smak twoich ust na ra­mieniu kłaść się os­pa­le chcę być, chcę czuć być częścią twe­go świata lecz boję się znów a ten strach mnie przytłacza  -apoo


Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: mrok wróży łzy gdy czas po­kazu­je kły brud śpi na krom­ce chleba jut­ro za­padłe w cieniach kruk powrócił wie­czność kocha trupy  -mac790


mrok-wróży-łzy-gdy-czas-po­kazu­-kły-brud-śpi-na krom­-chleba-jut­ro-za­padłe-w cieniach-kruk-powrół-wie­czność-kocha-trupy 
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: A co jeśli wie­czność nie is­tnieje, Bo­ga nie ma, a po śmier­ci nie ma nic? Czy to oz­nacza, że war­tości wpa­jane mi od dziec­ka są bez sensowne?  -Aleksandra_Czarna


a co śli-wie­czność-nie is­tnieje-bo­ga-nie -a po śmier­-nie  nic-czy-to oz­nacza-że war­toś-wpa­jane-mi od dziec­ka
Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: W ziar­nku pias­ku uj­rzeć świat cały Całe niebo - w kwiat­ku koniczyny, Nies­kończo­ność zmieścić w dłoni małej Wie­czność poz­nać w ciągu godziny. To see the wor­ld in grain of sand, and the sky in beauti­ful flower. To clo­se in­fi­nity in the palm of your hand, and eter­ni­ty in hour. (ang.)  -William Blake


Mą wie­czność Do­tykam Cytaty: Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty. Jeśli chcesz siać na la­ta, sadź drze­wa. Jeśli chcesz siać na wie­czność, za­siewaj idee!  -Napoleon Hill


jeśli-chcesz-siać-na dni-siej-kwiaty-jeśli chcesz-siać-na ­-sadź-drze­wa-jeśli chcesz-siać-na wie­czność-za­siewaj-idee