Młodość Jest piękna Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest piękna, jeśli jest się zdrowym. Dusza jest lek­ka, gdy jest się młodym... -Livia17
młodość-jest piękna-śli-jest ę-zdrowym-dusza-jest lek­ka-gdy-jest ę-młodym
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić. -Tristan Bernard
młodość-jest piękna-nie dla­tego-że poz­wa­-ro­bić-głup­stwa-ale-dla­tego-że da­-czas-aby  naprawić
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość, młodość! Oto jest złoto, za które można kupić kobietę. -Max Brand
młodość-młodość-oto-jest-złoto-za-które-można-kupić-kobietę
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość to piękna rzecz. Nie dlatego, że pozwala robić głupstwa, lecz dlatego, że daje czas, by je naprawić. -Jean Bernard
młodość-to-piękna-rzecz-nie-dlatego-że-pozwala-robić-głupstwa-lecz-dlatego-że-daje-czas-by-naprawić
Młodość Jest piękna Cytaty: Jednym starzeje się wprzód serce, drugim duch, bywają zresztą i zgrzybiali młodzieńcy, lecz późna młodość czyni długą młodość. -Zaratustra
jednym-starzeje-ę-wprzód-serce-drugim-duch-bywają-zresztą-i-zgrzybiali-młodzieńcy-lecz-późna-młodość-czyni-długą-młodość
Młodość Jest piękna Cytaty: Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech - aby zaradzić temu, że jest piękna. -Friedrich Nietzsche
piękna-kobieta-w-łżeństwie-musi-mieć-wiele-dobrych-cech-aby-zaradzić-temu-że-jest-piękna
Młodość Jest piękna Cytaty: Każda ko­bieta piękna jest brzydką w sto­sun­ku do piękniej­szej od siebie, każda brzyd­ka - piękną w sto­sun­ku do brzyd­szej - każda, czy piękna, czy brzyd­ka, piękna - w sto­sun­ku do mężczyz­ny , które­mu się podoba. -Henryk Sienkiewicz
Młodość Jest piękna Cytaty: Jes­teś piękna. Piękna w tym co ro­bisz. W pas­ji, zaan­gażowa­niu, uśmie­chu. We wszys­tkich suk­ce­sach i po­rażkach. W ra­dości w oczach, kiedy o tym od­po­wiadasz. Od­no­si się wrażenie, że w tych mo­men­tach ten te­mat w to­bie tętni, pul­su­je pod skórą, chce się wyr­wać. Ta­ki dziecięcy en­tuzjazm, 'Nie wiesz te­go? To ja ci chętnie wytłumaczę!' i już na­wijasz. Jes­teś piękna. I piękną pozostań. -Lira99
Młodość Jest piękna Cytaty: Analizuję wie­czor­ne rozmyślania Księżyc mnie wita Już Słońce wzeszło ko­lej­ny dzień nastaje ro­sa na trawie Dzień nie ta­ki zły dob­re chwi­le ukazał dość narzekania Młodość to ra­dość bez po­wodu większego prag­nie się wznosić Doj­rzałość piękna po­kor­na wo­bec życia cecha nabyta Sta­rość przychodzi po­godzo­na z życiem ko­pal­nia wiedzy  -Elizabetta
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest sumieniem życia. -Maksym Gorki
młodość-jest-sumieniem-życia
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest su­mieniem życia. -Maksym Gorki
młodość-jest su­mieniem-życia
Młodość Jest piękna Cytaty: Jeśli pozbawicie wasze serca umiłowania piękna, pozbawicie się całego piękna życia. -Jean Jacques Rousseau
jeśli-pozbawicie-wasze-serca-umiłowania-piękna-pozbawicie-ę-całego-piękna-życia
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest solą ziemi w oku. -Julian Tuwim
młodość-jest-solą-ziemi-w-oku
Młodość Jest piękna Cytaty: Najmilszym okresem życia jest młodość. -Pliniusz Młodszy
najmilszym-okresem-życia-jest-młodość
Młodość Jest piękna Cytaty: Na starość jest młodość potrzebniejsza niż za młodu. -Hugo Dyonizy Steinhaus
na-starość-jest-młodość-potrzebniejsza-ż-za-młodu
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest głupia, starość nie mędrsza czasami. -Molier
młodość-jest-głupia-starość-nie-mędrsza-czasami
Młodość Jest piękna Cytaty: Naj­mil­szym ok­re­sem życia jest młodość. -Pliniusz Młodszy
naj­mil­szym-ok­re­sem-życia-jest młodość
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest głupia, sta­rość nie mędrsza czasami. -Molier
młodość-jest głupia-sta­rość-nie mędrsza-czasami
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość się chełpi, że wszystko otrzyma, starość jest nieubłagana. -Jean De La Fontaine
młodość-ę-chełpi-że-wszystko-otrzyma-starość-jest-nieubłagana
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość nie jest stanem, jest wartością, dodaną do wszystkiego innego. A starość jest odjęciem tej wartości od wszystkiego. -Zofia Nałkowska
młodość-nie-jest-stanem-jest-wartośą-dodaną-do-wszystkiego-innego-a-starość-jest-odjęciem-tej-wartoś-od-wszystkiego
Młodość Jest piękna Cytaty: Na sta­rość jest młodość pot­rzeb­niej­sza niż za młodu. -Hugo Dionizy Steinhaus
na sta­rość-jest młodość-pot­rzeb­niej­sza-ż-za młodu
Młodość Jest piękna Cytaty: Jeżeli młodość jest wadą, to taką, której pozbywamy się bardzo szybko. -Johann Wolfgang Goethe
jeżeli-młodość-jest-wadą-to-taką-której-pozbywamy-ę-bardzo-szybko
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest prze­syco­na przyszłością, wiek doj­rzały te­raźniej­szością, a sta­rość przeszłością. -Antoni Kępiński
młodość-jest prze­syco­na-przyszłośą-wiek-doj­rzały-te­raźniej­szośą-a sta­rość-przeszłośą
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest tak miła, że należałoby ją uwielbiać, gdyby jej dusza i umysł były równie doskonałe co ciało. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne
młodość-jest-tak-miła-że-należałoby-ją-uwielbiać-gdyby-jej-dusza-i-umysł-były-równie-doskonałe-co-ciało
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest pot­wornie ciężkim przy­pad­kiem i chy­ba nie ma ni­kogo, kto by z te­go wyszedł bez powikłań. -O » Agnieszka Osiecka » Szpetni czterdziestoletni
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość nie powinna na naukę do grobów schodzić. To nie jest szkoła życia. -Wacław Berent
młodość-nie-powinna-na-naukę-do-grobów-schodzić-to-nie-jest-szkoła-życia
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość nie po­win­na na naukę do grobów schodzić. To nie jest szkoła życia. -Wacław Berent
młodość-nie po­win­na-na naukę-do grobów-schodzić-to nie jest szkoła-życia
Młodość Jest piękna Cytaty: Artysta jest twórcą piękna. -Oscar Wilde
artysta-jest-twórcą-piękna
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest wartością samą w sobie czyli niszczycielką wszelkich innych wartości, które nie są jej potrzebne, gdyż ona - samowystarczalna. -Witold Gombrowicz
młodość-jest-wartośą-samą-w-sobie-czyli-niszczycielką-wszelkich-innych-wartoś-które-nie-są-jej-potrzebne-gdyż-ona-samowystarczalna
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest jak przedmowa do książki: czasem książka co innego zawiera, nie to, co obiecywała przedmowa. -Alojzy Żółkowski
młodość-jest-jak-przedmowa-do-książki-czasem-książka-co-innego-zawiera-nie-to-co-obiecywała-przedmowa
Młodość Jest piękna Cytaty: Młodość jest jak przedmowa do książki; czasem książka co innego zawiera, nie to, co obiecywała przedmowa. -Alojzy Żółkowski
młodość-jest-jak-przedmowa-do-książki-czasem-książka-co-innego-zawiera-nie-to-co-obiecywała-przedmowa
Młodość Jest piękna Cytaty: Piękna kobieta jest wyobrażeniem czegoś, czym nie jest. -Paul Claudel
piękna-kobieta-jest-wyobrażeniem-czegoś-czym-nie-jest
Młodość Jest piękna Cytaty: Piękna ko­bieta jest wyob­rażeniem cze­goś, czym nie jest. -Paul Claudel
piękna-ko­bieta-jest wyob­rażeniem-cze­goś-czym-nie jest
Młodość Jest piękna Cytaty: Jeśli ko­bieta jest szczęśli­wa, jest także piękna. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)
Młodość Jest piękna Cytaty: Jeśli kobieta jest szczęśliwa, jest także piękna. -Zofia Loren
jeśli-kobieta-jest-szczęśliwa-jest-także-piękna