Ma Swój Cytaty

Ma Swój Cytaty: Człowiek, który dla in­te­resu poświęca swój ho­nor, tra­ci i swój ho­nor, i swój interes. -Michel Eyquem de Montaigne


człowiek-który-dla-in­te­resu-poświęca-swój-ho­nor-tra­-i swój-ho­nor-i swój-interes
Ma Swój Cytaty: Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes. -Michel de Montaigne


człowiek-który-dla-interesu-poświęca-swój-honor-traci-i-swój-honor-i-swój-interes
Ma Swój Cytaty: Serce ma swój porządek, rozum ma swój, płynące z zasad i dowodów; serce ma inny. -Blaise Pascal


serce-swój-porządek-rozum-swój-płyną-z-zasad-i-dowodów-serce-inny
Ma Swój Cytaty: Dlacze­go ta op­cja mi mówi bym tek­st swój edytowała jak ja prze­cie nie Edyta je­no Ma­tyl­da mała? Ja to bym wo­lała swój wier­szyk so­bie wymatyldować za­pew­ne tak sa­mo jak Zośka wo­lałaby wyzośkować... -Angelique Cruelty


Ma Swój Cytaty: Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach. -Khalil Gibran


gdybyś-prawdziwie-oczy-swe-otworzył-i-widział-ujrzałbyś-swój-wizerunek-we-wszystkich-wizerunkach-a-gdybyś-uszy-swe-otworzył-i-słuchał
Ma Swój Cytaty: twarze pełne sztuczne­go wy­razu, pus­te ser­ca, pus­te spojżenia, kro­ki pełne pośpie­chu go­niące niewiado­mo za czym...Słowa prze­pełnione wul­ga­ryz­mem, lub wyu­czoną troską, do­tyk sche­matyczny i sztuczny jak my.. Ta­cy jes­teśmy? wszys­cy więc na swój swój sposób jes­teśmy kalekami... -wesolutka214


Ma Swój Cytaty: Pier­wszy poeta, Mi­kołaj Rej tworzył w języ­ku oj­czys­tym Pol­ski mej. Ow­szem, Po­lacy nie gęsi, też swój język mają, lecz niektórzy niez­byt się in­nym nim chwalą. Używają za­pożyczo­nych z in­nych języków słów, gęsią nie jes­teś- masz też język swój!  -wika12


Ma Swój Cytaty: Każdy dzień ma swój aromat. -Melchior Wańkowicz


Ma Swój Cytaty: Każdy dźwi­ga swój krzyż. -Bujak Bogusław


Ma Swój Cytaty: I książki mają swój los. -Anonim


i-książki-mają-swój-los
Ma Swój Cytaty: Każdy ku­bek ma swój czubek. -Witold Zechenter


Ma Swój Cytaty: Każdy dzwon ma swój ton. -Bujak Bogusław


Ma Swój Cytaty: Każdy ok­res, ma swój kres. -Bujak Bogusław


Ma Swój Cytaty: Najmniejszy włos rzuca swój cień. -Johann Wolfgang Goethe


Ma Swój Cytaty: Jesteś w pełni odpowiedzialny za swój los -Brian Tracy


jesteś-w-peł-odpowiedzialny-za-swój-los
Ma Swój Cytaty: Swój czas poślu­biłam cieniowi. -Sylvia Plath


swój-czas-poślu­biłam-cieniowi
Ma Swój Cytaty: Droga do nikąd też ma swój koniec. -Anonim


droga-do-nikąd-też-swój-koniec
Ma Swój Cytaty: Miej nawet mały rozum, ale swój. -Johann Wolfgang Goethe