Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego. -Mateusz Piecki Schizoidalny
gor­sze-od po­siada­nia-wszys­tkiego-naj­gor­sze­go-jest mieć-po­siada­nie-wszys­tkiego-naj­lep­sze­go-i ut­ratę-tego
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Przes­tał pa­nować nad sobą - zaczął nad innymi. -Tadeusz Szyfer
przes­ł-pa­nować-nad-sobą- zaczął-nad-innymi
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracą -Jim Rohn
pracuj-mocniej-nad-sobą-ż-nad-swoją-pracą
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Dreszcz i ten deszcz... sprag­niona dusza, ser­ca splot. Wir na­miet­nosci, ust mus­niecia lot... niep­lytka gle­bia, by­cia moc. Po­wiew rak, zes­po­lenie po­nad for­my form... Wy­kuty zar, w kuz­ni ludzi, nas po­nad wszys­tko, po­nad ca­ly ten czas. -Tadko
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą. -Zdzisław Dolatowski
małżeństwo-jest zgod­ne-kiedy-żona-pa­nuje-nad-mężem-a mąż-nad-sobą
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Panowanie nad chwilą jest panowaniem nad życiem. -Marie Von Ebner - Eschenbach
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Nie ma większej nieprzywoitości nad ignorancję, ani rzezcy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Anonim
nie-większej-nieprzywoitoś-nad-ignorancję-ani-rzezcy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Nie ma większej nieprzyzwoitości nad ignorancję ani rzeczy bardziej przykrej nad obcowanie z prostakiem. -Giovanni Boccaccio
nie-większej-nieprzyzwoitoś-nad-ignorancję-ani-rzeczy-bardziej-przykrej-nad-obcowanie-z-prostakiem
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Wiersz jest nad czas i nad śmierć. -Michał Anioł
wiersz-jest-nad-czas-i-nad-śmierć
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Miejcie litość nad nami, nad tymi których udziałem są niekończące się zmagania między Ładem a Przyrodą. -Guillaume Appolinaire
miejcie-litość-nad-nami-nad-tymi-których-udziałem-są-niekończą-ę-zmagania-między-Ładem-a-przyrodą
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Każden głupi ma wszędzie głup­szych dla swej chwały. -Nicholas Boileau-Desperaux
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty. -Agnieszka Lisak
człowiek-jest do te­go-stop­nia-egois­tyczny-że stojąc-nad-gro­bem-przy­jaciela-pot­ra­fi-płakać-nad-sobą-z po­wodu-­go-utraty
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Jeśli człowiek zas­ta­nawia się nad swym ciałem i nad swą mo­ral­nością, to zaz­wyczaj stwier­dza, że jest chory. -Johann Wolfgang Goethe
jeśli-człowiek-zas­­nawia ę-nad-swym-ciałem-i nad-swą-mo­ral­nośą-to zaz­wyczaj-stwier­dza-że jest chory
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Naj­cenniej­szych rzeczy w życiu nie na­bywa się za pieniądze. -Albert Einstein
naj­cenniej­szych-rzeczy-w życiu-nie na­bywa ę-za pieniądze
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Nie zmienisz siebie, siedząc bezczynnie, z doświad­cze­nia wszak wynika, że cięższa jest pra­ca nad myślami, niż nad ot­warciem słoika.... -emi@
nie-zmienisz-siebie-siedząc-bezczynnie-z-doświad­cze­nia-wszak-wynika-że-ęższa-jest pra­ca-nad-myślami-ż-nad-ot­warciem-słoika
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany. -aniolupadly181010
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Idziemy łąką, z pol­ny­mi kwiatami niesiemy słońce, tym ludziom przed nami By chwi­le szczęścia roz­da­wać garściami A te naj­gor­sze zos­ta­wić za nami Spoj­rzałeś na mnie piękny­mi oczami A mo­je za­raz za­lały się łzami Sple­cione ser­ca miłości więzami A drob­ne ciało Twy­mi ramionami Szepnąłeś do ucha piękny­mi słowami By za­raz nad my­mi schy­lić się ustami I wtem ująłeś za ser­ce myślami Że już na zaw­sze będziemy aniołami  -hchknight
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami  -D.K
bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Prze­byta droga Niech nie będzie przeszkodą Do dal­szych kroków  -Taiyono Kudarashi
prze­byta-droga-niech-nie będzie-przeszkodą-do-dal­szych-kroków 
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Nie na­leży do tych naj­przys­tojniej­szych, ale je­go oczy
nie-na­ży-do tych-naj­przys­tojniej­szych-ale-­go-oczy-zabijają
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Nie ma pociechy nad miłość dla ludzi, nie ma mocy nad tę, którą się czerpie z pracy. -Eliza Orzeszkowa
nie-pociechy-nad-miłość-dla-ludzi-nie-mocy-nad-tę-którą-ę-czerpie-z-pracy
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą. -Stefan Wyszyński
naj­ważniej­sze-jest zwy­ęstwo-nad-łym-czymś-niesłycha­nie-łym- nad-sobą
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Nabywaj mądrości, bo lepsza nad złoto i staraj się o roztropność, bo lepsza nad srebro. -Salomon
nabywaj-mądroś-bo-lepsza-nad-złoto-i-staraj-ę-o-roztropność-bo-lepsza-nad-srebro
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna. -Janusz Leon Wiśniewski
blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Nie ma nic szczytniejszego i wspanialszego nad religię, a nic marniejszego i nikczemniejszego nad pojęcie, jakie mają o niej niektórzy bigoci. -Francois Fenelon
nie-nic-szczytniejszego-i-wspanialszego-nad-religię-a-nic-marniejszego-i-nikczemniejszego-nad-pojęcie-jakie-mają-o-niej-niektórzy-bigoci
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Nie ma na świecie nic trudniejszego nad szczerość i nic łatwiejszego nad pochlebstwo. -Fiodor Dostojewski
nie-na-świecie-nic-trudniejszego-nad-szczerość-i-nic-łatwiejszego-nad-pochlebstwo
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Kto chce odeg­rać większą rolę, mu­si mieć za sobą kil­ka mniej­szych ról. -Bolesław Paszkowski
kto-chce-odeg­rać-większą-rolę-mu­-mieć-za sobą-kil­ka-mniej­szych-ról
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach dob­ro­bytu, przyszło nam żeb­rać o uczucia. -thrillofit
w dzi­siej­szych-cza­sach-dob­ro­bytu-przyszło-nam-żeb­rać-o uczucia
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: In­te­ligen­cja jest tą przyp­rawą, która z naj­pospo­lit­szych rzeczy ro­bi cuda. -Maria Dąbrowska
in­te­ligen­cja-jest tą przyp­rawą-która-z naj­pospo­lit­szych-rzeczy-ro­bi-cuda
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Siedząc no­cami, myśląc nad roz­terka­mi duszy, Du­mam z księżycem w je­go głośnym blasku, Nad sen­sem od­dechu i każdej emocji, Choć to niedob­rze bo noc złym doradcą. -Angel Des Penseurs
siedząc-no­cami-myśląc-nad-roz­terka­mi-duszy-du­mam-z księżycem-w ­go-głośnym-blasku-nad-sen­sem-od­dechu-i każdej-emocji-choć
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Nad­miar smut­ku się śmieje. Nad­miar ra­dości płacze. -William Blake
nad­miar-smut­ku ę-śmieje-nad­miar ra­doś-płacze
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nych rozwiązń  -stokrotka123
jedną-z naj­ważniej­szych-de­cyz­ji-w życiu-po­dej­muję-z tych-al­terna­tyw­nych-rozwiązń 
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Naj­lep­szych ak­torów spot­kać można dookoła siebie. Są to be­zuczu­ciow­cy udający uczucia. -bloodymery
naj­lep­szych-ak­torów-spot­kać-można-dookoła-siebie-są-to be­zuczu­ciow­cy-udający-uczucia
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Mit o tym, że 
mit-o tym-że wygląd ę-nie liczy-w dzi­siej­szych-cza­sach-spoczy­wa-już-w kostnicy
Ma gor­szych ślepców Nad Cytaty: Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował. -Mark Twain
bóg-stworzył-człowieka-po­nieważ-roz­cza­rował ę-łpą-z dal­szych-ek­spe­rymentów-zrezygnował