Ma gor­szych Cytaty

Ma gor­szych Cytaty: Naj­gor­szym nie jest się zestarzeć, Naj­gor­szym jest za­pom­nieć, że było się młodym. -Drahma


naj­gor­szym-nie jest ę-zestarzeć-naj­gor­szym-jest za­pom­nieć-że było ę-młodym
Ma gor­szych Cytaty: Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego. -Mateusz Piecki Schizoidalny


gor­sze-od po­siada­nia-wszys­tkiego-naj­gor­sze­go-jest mieć-po­siada­nie-wszys­tkiego-naj­lep­sze­go-i ut­ratę-tego
Ma gor­szych Cytaty: Każden głupi ma wszędzie głup­szych dla swej chwały. -Nicholas Boileau-Desperaux


Ma gor­szych Cytaty: Naj­cenniej­szych rzeczy w życiu nie na­bywa się za pieniądze. -Albert Einstein


naj­cenniej­szych-rzeczy-w życiu-nie na­bywa ę-za pieniądze
Ma gor­szych Cytaty: Prze­byta droga Niech nie będzie przeszkodą Do dal­szych kroków  -Taiyono Kudarashi


prze­byta-droga-niech-nie będzie-przeszkodą-do-dal­szych-kroków 
Ma gor­szych Cytaty: Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami  -D.K


bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
Ma gor­szych Cytaty: Nie na­leży do tych naj­przys­tojniej­szych, ale je­go oczy


nie-na­ży-do tych-naj­przys­tojniej­szych-ale-­go-oczy-zabijają
Ma gor­szych Cytaty: Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna. -Janusz Leon Wiśniewski


blis­kość-jest w dzi­siej­szych-cza­sach-tak-rzad­ka-że aż magiczna
Ma gor­szych Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach dob­ro­bytu, przyszło nam żeb­rać o uczucia. -thrillofit


w dzi­siej­szych-cza­sach-dob­ro­bytu-przyszło-nam-żeb­rać-o uczucia
Ma gor­szych Cytaty: In­te­ligen­cja jest tą przyp­rawą, która z naj­pospo­lit­szych rzeczy ro­bi cuda. -Maria Dąbrowska


in­te­ligen­cja-jest tą przyp­rawą-która-z naj­pospo­lit­szych-rzeczy-ro­bi-cuda
Ma gor­szych Cytaty: Kto chce odeg­rać większą rolę, mu­si mieć za sobą kil­ka mniej­szych ról. -Bolesław Paszkowski


kto-chce-odeg­rać-większą-rolę-mu­-mieć-za sobą-kil­ka-mniej­szych-ról
Ma gor­szych Cytaty: Jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nych rozwiązń  -stokrotka123


jedną-z naj­ważniej­szych-de­cyz­ji-w życiu-po­dej­muję-z tych-al­terna­tyw­nych-rozwiązń 
Ma gor­szych Cytaty: Naj­lep­szych ak­torów spot­kać można dookoła siebie. Są to be­zuczu­ciow­cy udający uczucia. -bloodymery


naj­lep­szych-ak­torów-spot­kać-można-dookoła-siebie-są-to be­zuczu­ciow­cy-udający-uczucia
Ma gor­szych Cytaty: Mit o tym, że 


mit-o tym-że wygląd ę-nie liczy-w dzi­siej­szych-cza­sach-spoczy­wa-już-w kostnicy
Ma gor­szych Cytaty: Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował. -Mark Twain


bóg-stworzył-człowieka-po­nieważ-roz­cza­rował ę-łpą-z dal­szych-ek­spe­rymentów-zrezygnował
Ma gor­szych Cytaty: To co po­win­no być naz­naczo­ne szczególną dbałością w dzi­siej­szych cza­sach sta­je się zbyt machinalne.. -Papużka


to co po­win­no-być-naz­naczo­ne-szczególną-dbałośą-w dzi­siej­szych-cza­sach-sta­ ę-zbyt-machinalne
Ma gor­szych Cytaty: Cza­sem biedu­jemy wyłącznie dla­tego, że świat nie pa­suje do naszych naj­skryt­szych marzeń. -Artur Golden


cza­sem-biedu­jemy-wyłącznie-dla­tego-że świat-nie pa­suje-do naszych-naj­skryt­szych-marzeń
Ma gor­szych Cytaty: Nie znaj­du­jesz się w Top10 naj­ważniej­szych dla mnie osób. Jes­teś znacznie wyżej. -NightHuntress


nie-znaj­­jesz ę-w top10-naj­ważniej­szych-dla-mnie-osób-jes­teś znacznie-wyżej