Ma in­ny Smak Cytaty

Ma in­ny Smak Cytaty: Błogosławieni smak posiadający, choćby to był nawet zły smak! -Friedrich Nietzsche


błogosławieni-smak-posiadający-choćby-to-był-nawet-zły-smak
Ma in­ny Smak Cytaty: Wo­da spływająca po mo­jej twarzy ma mdły, me­taliczny smak. Wkrótce będę wie­działa, czy jest to smak wol­ności, czy osamotnienia. -Ysabelle Lacamp


wo­da-spływająca-po mo­jej-twarzy- mdły-me­taliczny-smak-wkrótce będę-wie­działa-czy-jest to smak-wol­noś-czy-osamotnienia
Ma in­ny Smak Cytaty: Smak publiczności, jak każdy inny, łaknie tego czym jest najobficiej karmiony. Smak publiczności jest jej nawykiem. Publiczność nie dba o źródło tego czym się żywi, lecz dostosowuje się do tego czego jej się dostarcza. -Henry Ford


Ma in­ny Smak Cytaty: Uśmie­cham się do moich smut­nych myśli, Uśmie­cham się do sza­rych, nud­nych spraw I wra­ca smak - smak ciepłych słońcem wiśni, Co zos­tał hen, za morzem czar­nych kaw... Do marzeń mych, co się na wiet­rze chwieją Co dzień, z nadzieją, pier­wsza uśmie­cham się!  -Wojciech Młynarski


Ma in­ny Smak Cytaty: Smak ust Smak słod­kiej gruszki Sok ściekające po ustach Dot­knę ich palcami Po­całuję namiętnie Te od­bi­te od taf­li szy­by z naprzeciwka Tańczy po two­jej twarzy Pal­ce do­tykają ust Sma­kuję sok Do­tykam war­ga­mi pale Za­mykam oczy Podchodzisz Całujesz To ja miałem to zro­bić Wstydzę się swoich myśli Ot­wieram jed­nak oczy i pat­rzę odważnie Sma­kuje te­raz ciebie Władysław An­drzej Bobrzycki  -Władysław Andrzej


Ma in­ny Smak Cytaty: Smak życia to właśnie umiejętność przeżywania. -Antoni Kępiński


smak-życia-to właśnie-umiejętność-przeżywania
Ma in­ny Smak Cytaty: Często smak życia odbiera apetyt. -Aldous Huxley


często-smak-życia-odbiera-apetyt
Ma in­ny Smak Cytaty: Towarzystwo kobiet psuje obyczaje i wyrabia smak. -Charles Louis Montesquieu


Ma in­ny Smak Cytaty: Smak jest najlepszym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cezanne


smak-jest-najlepszym-sędzią-zdarza-ę-on-rzadko
Ma in­ny Smak Cytaty: za­nim ko­bieta po­wie


za­nim-ko­bieta-po­wie-tak-ka­wy-mu­-poz­nać-smak 
Ma in­ny Smak Cytaty: Smak rozkoszy zużywa się jedynie samym-że nasyceniem. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


Ma in­ny Smak Cytaty: Za­pach smak kawy Miłość ko­biety co dzień Uzależnienie  -fyrfle


za­pach-smak-kawy-miłość-ko­biety-co dzień-uzależnienie 
Ma in­ny Smak Cytaty: Łagodząc smak szczyptą so­li, osłodzić da się tyl­ko pieprzem. -dark smurf


Łagodząc-smak-szczyptą-so­li-osłodzić-da ę-tyl­ko-pieprzem
Ma in­ny Smak Cytaty: Ile ra­zy trze­ba zdradzić, by doj­rzeć smak wierności. -Zbigniew Jerzyna


ile-ra­zy-trze­ba-zdradzić-by doj­rzeć-smak-wiernoś
Ma in­ny Smak Cytaty: Mam nadzwyczaj prosty smak: zawsze zadowala mnie to, co najlepsze. -Anonim


mam-nadzwyczaj-prosty-smak-zawsze-zadowala-mnie-to-co-najlepsze
Ma in­ny Smak Cytaty: Smak chleba, którym się dzielimy, nie ma sobie równych. -Antoine De Saint - Exupery


Ma in­ny Smak Cytaty: Pożąda­nia smak na us­tach zalśnił szkarłat soczys­ta wiśnia  -to_tylko_łzy


pożąda­nia-smak-na-us­tach-zalśł-szkarłat-soczys­-wiśnia 
Ma in­ny Smak Cytaty: Smak śmier­ci jest na moim języ­ku. Czuję coś nie z te­go świata. -Wolfgang Amadeusz Mozart


smak-śmier­-jest na moim-języ­ku-czuję coś-nie z te­go-świata