Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty

Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Kiedy mag ma już do­syć szu­kania tłuczo­nego szkła w jedze­niu, ma już do­syć życia. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz


dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Prob­le­my stwarzają tyl­ko okaz­je do szu­kania rozwiązań!  -Olivia Goldsmith


prob­­my-stwarzają-tyl­ko-okaz­-do szu­kania-rozwiązań 
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Ludzie mają zdol­ność do szu­kania da­leko te­go, cze­go pragną od­na­leźć, omi­jając tym sa­mym to, co znaj­du­je się blis­ko nich. 22.02.2012  -watchingmefall


ludzie-mają-zdol­ność-do szu­kania-da­leko-te­go-cze­go-pragną-od­na­źć-omi­jając-tym-­mym-to-co znaj­­ ę-blis­ko-nich
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: ... dob­ry in­terlo­kutor nie narzu­ca włas­ne­go zda­nia, czy poglądu... on pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­wania go przez swe­go adwersarza... -Irracja


dob­ry in­terlo­kutor-nie narzu­ca-włas­ne­go-zda­nia-czy-poglą-on pro­woku­-do szu­kania-i znaj­do­wania-go przez-swe­go
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Py­tam głośno Whe­re's my Future? Szu­kam w spod­niach i surducie W pra­wym bu­cie, w le­wym bucie Szu­kam Future! Szu­kam Future! Szu­kam żwa­wo, dzi­ko, prędko Nazwę ten czas, hmm, Udręką Ręką szpe­ram po kieszeniach Była gdzieś, a już jej nie ma Fu­ture - How to ele­vate myself?  -Smoky Blue


Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Kto szu­ka Bo­ga, ten już Go znalazł. -Graham Greene


kto-szu­ka-bo­ga-ten-już-go znalazł
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: w miarę cze­kania przes­ta­je się czekać.. -cala_ja


w miarę-cze­kania-przes­­ ę-czekać
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: szu­kanie sen­su życia trwa już od stu­leci . -Ma ły


szu­kanie-sen­su-życia-trwa-już-od stu­leci
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Nie boi się wilk psa, tyl­ko szcze­kania jego. -Samuel Adalberg


nie-boi ę-wilk-psa-tyl­ko-szcze­kania-jego
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Szu­mi al­ko­hol i wieczność... Mruczą:


szu­mi-al­ko­hol-i wieczność-mruczą-za­ł ę-gość-a-ja-zgódźcie-na drogę-mleczną-taksówkę-ja już-mam-dość 
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Mam ser­decznie do­syć pod­le­gania gównianym re­gułom. A nich to wszys­tko szlag trafi. -kitsh


mam-ser­decznie-do­syć-pod­­gania-gównianym-re­gułom-a nich-to wszys­tko-szlag-trafi
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Chodź, złapię Cię za rękę, zap­ro­wadzę w in­ny świat, po­każę Ci rzeczy­wis­tość i żalu gorzki smak. Już tam ar­mia niewol­ników płaczących jak dzieci niesie na ple­cach swe ran­ne marzenia. Biały gołąb po­koju już daw­no zabłądził i szu­ka tej dob­rej nadziei ar­ki, niekończącej się wal­ki . -Chemicals


Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd. -James Frey


Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Już wiele cza­su mineło. Ty­le osób się przez mo­je życie przewineło. A ja na­dal pośród wszys­tkiego szu­kam tyl­ko Ciebie. -AnDree


już-wiele-cza­su-ło-ty­-osób ę-przez-mo­-życie-przewineło-a-ja na­dal-pośród-wszys­tkiego-szu­kam-tyl­ko-ciebie
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Szu­kała miłości u sa­mych bram piekła, sa­mego Belze­buba wi­zytą urzekła! Tu miłości nie znaj­dziesz - tak jej wytłumaczył :szu­kaj jej na górze, co­kol­wiek to znaczy ?Po­noć jest aniel­ska, bo do­daje skrzy­deł - Kiedy tu pow­ro­cisz - będziesz szu­kać wi­deł! !!  -Niusza


Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Sztu­ka życia to sztu­ka uni­kania cierpień. -Thomas Jefferson


sztu­ka-życia-to sztu­ka-uni­kania-cierpień
Ma już Do­syć Szu­kania Cytaty: Jeśli to co widzisz Ci nie wys­tar­cza, przes­tań szu­kać we mnie te­go, cze­go już nie ma. -AnDree


jeśli-to co widzisz-ci nie wys­tar­cza-przes­ń-szu­kać-we mnie-te­go-cze­go-już-nie