Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic słab­sze­go na Ziemi niż człowiek. -Homer
nie- nic-słab­sze­go-na ziemi-ż-człowiek
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek. -Homer
nie-nic-słabszego-na-ziemi-ż-człowiek
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek... -efa198711
nieg­dyś-uważałam-że co­kol­wiek-jest lep­sze-ż-nic-dziś wiem-że cza­sem-nic-by­wa-lep­sze-ż-cokolwiek
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek. -Cyceron
nic-człowieko­wi-nie wy­daje ę-piękniej­sze-ż-człowiek
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Na ziemi nie ma słabszego stworzenia niż człowiek. -Homer
na-ziemi-nie-słabszego-stworzenia-ż-człowiek
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie, którzy zaw­sze mają rację. -Stendhal (Henri Beyle)
nie- nic-ok­ropniej­sze­go-ż-ludzie-którzy-zaw­sze-mają-rację
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Spośród tych, co oddychają i chodzą po ziemi, nie ma nikogo bardziej godnego pożałowania niż człowiek. -Homer
spośród-tych-co-oddychają-i-chodzą-po-ziemi-nie-nikogo-bardziej-godnego-pożałowania-ż-człowiek
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Widzę blask w jej oczach, ale widzę też, że on znik­nie. Będzie co­raz słab­szy i słab­szy, jak ogień, który naj­pierw sta­je się żarem, a później popiołem. -Isabel Abedi
widzę-blask-w jej-oczach-ale-widzę-też-że on znik­nie-będzie co­raz-słab­szy-i słab­szy-jak ogień-który-naj­pierw-sta­ ę
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Tyl­ko słab­sze umysły śpieszą się, by wy­jaśniać to co osob­li­we i skom­pli­kowa­ne przez pry­mityw­ne pojęcie bytów nadprzyrodzonych. -Howard Philip Lovecraft
tyl­ko-słab­sze-umysły-śpieszą-ę-by wy­jaśniać-to co osob­li­we-i skom­pli­kowa­ne-przez-pry­mityw­ne-pojęcie-bytów
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem. -Cornelia Funke
ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic straszniej­sze­go niż czyn­na ignorancja. -Johann Wolfgang Goethe
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota. -Johann Wolfgang Goethe
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic. -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia. -bloodymery
nie- nic-gor­sze­go-ż-ug­rzęznąć-na mieliźnie-włas­ne­go-nieszczęścia
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa. -Adam Mickiewicz
nic-pożądańszego-a-nic-trudniejszego-na-ziemi-jak-prawdziwa-rozmowa
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: I. Wpierw os­karżaj o zło te­go, który nie umie się bro­nić lub ma mniej­sze możli­wości obrony II. Twój ból jest zaw­sze większy niż bliźniego III. Każdy, kto myśli inaczej niż ty to twój wróg, bo two­ja rac­ja jest je­dyną słuszną IV. Potępiaj sku­tek, a nie przyczynę zła V. Wa­dy bliźniego mnóż przez swo­je krzyw­dy wszel­kie, a zasługi dziel między siebie  -szpiek
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: ,,Te kil­ka słów może być droższe niż pieniądze, Słod­sze niż cu­kier i coś, na co dzi­siaj mam ochotę, Może być lep­sze niż jut­ro i pojutrze, Chcę je tyl­ko usłyszeć, a po­tem mogę umrzeć
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic smut­niej­sze­go i bar­dziej zniechęcające­go niż szczęście, co przyszło za późno. -Iwan Turgieniew
nie- nic-smut­niej­sze­go-i bar­dziej-zniechęcają­go-ż-szczęście-co przyszło-za późno
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic piękniej­sze­go jak człowiek czy­nu zdol­ny do myśle­nia i uczucia. -Elzenberg Henryk
nie- nic-piękniej­sze­go-jak człowiek-czy­nu-zdol­ny-do myś­nia-i uczucia
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Kiedy człowiek stworzy coś, co jest podzi­wiane przez wszys­tkich, mówi­my, że jest to cu­dow­ne, ale kiedy ob­serwu­jemy zmianę dnia w noc, Słońce, Księżyc, gwiaz­dy na niebie i zmieniające się po­ry ro­ku na Ziemi, a także doj­rze­wające owo­ce, mu­simy so­bie uświado­mić, że jest to wy­nikiem pra­cy ko­goś, kto po­siada większą moc niż człowiek. -Ścigany przez Niedźwiedzie
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nic łat­wiej­sze­go niż zmienić ko­bietę prze­ciętną w wyjątkową. Wys­tar­czy ją pokochać. -Marc-Gilbert Sauvajon
nic-łat­wiej­sze­go-ż-zmienić-ko­bietę-prze­ętną-w wyjątkową-wys­tar­czy ją pokochać
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nic gor­sze­go niż na­mol­ny mężczyz­na, co się do swo­jej upier­dli­wości nie przyzna. -RedRose
nic-gor­sze­go-ż-na­mol­ny-mężczyz­na-co ę-do swo­jej-upier­dli­woś-nie przyzna
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski
nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Ta­ka jest słabość rodza­ju ludzkiego i ta­ka je­go przew­rotność, że niewątpli­wie na lep­sze mu wychodzi zno­sić jarzmo wszel­kich możli­wych za­bobonów, by­leby nie były zabójcze, niż żyć bez re­ligii. Człowiek zaw­sze pot­rze­bował wędzidła, a cho­ciaż ok­ry­wał się śmie­sznością składając ofiary faunom, sa­tyrom i na­jadom, rozsądniej i korzys­tniej było czcić te fan­tastyczne wyob­rażenia bóstwa niż od­dać się ateizmowi. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Są kraje, w których człowiek nie jest wart nic; są nawet takie, w których wart jest mniej niż nic. -Montesquieu
są-kraje-w-których-człowiek-nie-jest-wart-nic-są-nawet-takie-w-których-wart-jest-mniej-ż-nic
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku?  -Erazm z Rotterdamu
a czy-jest coś-głup­sze­go-ż-dla-nie wiado­mo-ja­kich-przyczyn-roz­poczy­nać-taką-walkę-z której obie-stro­ny-zaw­sze-więcej
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go, niż błądze­nie po niez­na­nych krajach. -Homer
nie- nic-gor­sze­go-ż-błądze­nie-po niez­na­nych-krajach
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic piękniej­sze­go na woj­nie niż ran­ny śpiewający żołnierz. -Chemicals
nie- nic-piękniej­sze­go-na woj­nie-ż-ran­ny-śpiewający-żołnierz
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, ale nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles
wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-ale-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Wiele jest rzeczy godnych podziwu, lecz nic nie zasługuje na uwielbienie większe niż człowiek. -Sofokles
wiele-jest-rzeczy-godnych-podziwu-lecz-nic-nie-zasługuje-na-uwielbienie-większe-ż-człowiek
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Nie ma nic łatwiejszego niż być zajętym i nic trudniejszego niż być efektywnym. -R.Alec Mackenzie
nie-nic-łatwiejszego-ż-być-zajętym-i-nic-trudniejszego-ż-być-efektywnym
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je swoim mis­trzem. Mis­trzem mu­si być ro­zum, który śmieje się z lek­ko­myślności ser­ca, drwi z miłości ja­ko wyb­ry­ku na­tury niet­rwałego jak kwiat. -Cornelia Funke
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Ludzka na­tura jest ta­ka, że człowiek nic nie może zro­bić prostą drogą. Zaw­sze trze­ba ma­nipu­lować między siłami zła i szaleństwa. -Isaac Bashevis Singer
ludzka-na­tura-jest ­ka-że człowiek-nic-nie może-zro­bić-prostą-drogą-zaw­sze trze­ba-­nipu­lować-między-łami-zła
Ma nic Słab­sze­go Na ziemi Niż Człowiek Cytaty: Każdy człowiek czu­je in­styn­ktow­nie, że wszys­tkie naj­piękniej­sze wspom­nienia ważą mniej niż jed­na słod­ka chwi­la miłości. -James Russell Lowell
każdy-człowiek-czu­-in­styn­ktow­nie-że wszys­tkie-naj­piękniej­sze-wspom­nienia-ważą-mniej-ż-jed­na-słod­ka-chwi­-miłoś