Ma nic Słab­sze­go Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic słab­sze­go na Ziemi niż człowiek. -Homer
nie- nic-słab­sze­go-na ziemi-ż-człowiek
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Widzę blask w jej oczach, ale widzę też, że on znik­nie. Będzie co­raz słab­szy i słab­szy, jak ogień, który naj­pierw sta­je się żarem, a później popiołem. -Isabel Abedi
widzę-blask-w jej-oczach-ale-widzę-też-że on znik­nie-będzie co­raz-słab­szy-i słab­szy-jak ogień-który-naj­pierw-sta­ ę
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Tyl­ko słab­sze umysły śpieszą się, by wy­jaśniać to co osob­li­we i skom­pli­kowa­ne przez pry­mityw­ne pojęcie bytów nadprzyrodzonych. -Howard Philip Lovecraft
tyl­ko-słab­sze-umysły-śpieszą-ę-by wy­jaśniać-to co osob­li­we-i skom­pli­kowa­ne-przez-pry­mityw­ne-pojęcie-bytów
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic. -Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nieg­dyś uważałam, że co­kol­wiek jest lep­sze niż nic... Dziś wiem, że cza­sem nic by­wa lep­sze niż cokolwiek... -efa198711
nieg­dyś-uważałam-że co­kol­wiek-jest lep­sze-ż-nic-dziś wiem-że cza­sem-nic-by­wa-lep­sze-ż-cokolwiek
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Uczyń słab­szy ar­gu­ment silniejszym. -Protagoras z Abdery
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Czy po­win­niśmy pod­da­wać się im­pulsom na­kazującym nam ra­nić bądź za­bijać każde­go, kto wzbudzi nasz gniew, brać wszys­tko, co zechce­my, od słab­szych i lek­ce­ważyć od­czu­cia in­nych? Stworzo­no nas niedos­ko­nałymi. Mu­simy strzec się naszych wad, inaczej nas zniszczą. -Christopher Paolini
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie, którzy zaw­sze mają rację. -Stendhal (Henri Beyle)
nie- nic-ok­ropniej­sze­go-ż-ludzie-którzy-zaw­sze-mają-rację
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze. -Tyska1990.07
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Im częściej cze­goś doświad­cza­my, tym słab­szy jest efekt. -Eric Jerome Dickey
im częściej-cze­goś-doświad­cza­my-tym-słab­szy-jest efekt
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Ko­niec miłości nie da­je o so­bie za­pom­nieć. Na­wie­dza sna­mi. Na­wie­dza ciszą. Na­wie­dza­ni przez upiory, sta­jemy się jak one. Życie dopływa. Słab­nie tętno. Nic cię nie rusza. Niektórzy to ap­ro­bują i twier­dzą, że to leczy. To wca­le nie leczy. Mar­twe ciało nie czu­je bólu. -Jeanette Winterson
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je włas­nym mistrzem. -Cornelia Funke
ser­-jest słabe-i zmien­ne-łak­nie-tyl­ko-miłoś-i nie  nic-gor­sze­go-ż-uczy­ć- włas­nym-mistrzem
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Kiedyś myślałem że dam so­bie radę , te­raz już w to nie wierzę , z dnia na dzień sta­wać się słab­szym , niczym koszmar... -GutekK
kiedyś-myśłem-że dam-so­bie-radę- te­raz-już-w to nie wierzę- z dnia-na dzień-sta­wać ę-słab­szym- niczym-koszmar
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce. -Antoni Scheur
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic lep­sze­go od milczenia. -Menander
nie- nic-lep­sze­go-od milczenia
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic lep­sze­go od zgody. -Pittakos
nie- nic-lep­sze­go-od zgody
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic lep­sze­go nad wodę. -Pindar
nie- nic-lep­sze­go-nad-wodę
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota. -Johann Wolfgang Goethe
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic straszniej­sze­go niż czyn­na ignorancja. -Johann Wolfgang Goethe
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic słod­sze­go nad światło prawdy. -Cyceron
nie- nic-słod­sze­go-nad-światło-prawdy
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic dos­ko­nal­sze­go od Sal­va­dora Dali. -Salvador Dalí
nie- nic-­ko­nal­sze­go-od sal­va­dora-dali
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nic człowieko­wi nie wy­daje się piękniej­sze niż człowiek. -Cyceron
nic-człowieko­wi-nie wy­daje ę-piękniej­sze-ż-człowiek
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Na świecie nie ma nic piękniej­sze­go od po­budza­nia ludzi do śmiechu. -Marcel Achard
na świecie-nie  nic-piękniej­sze­go-od po­budza­nia-ludzi-do śmiechu
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia. -bloodymery
nie- nic-gor­sze­go-ż-ug­rzęznąć-na mieliźnie-włas­ne­go-nieszczęścia
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Mo­ral­ność hołubić będzie słab­szych, a sil­ni ją po­depcą. Mo­ral­ność prześla­dować będzie ni­jakich – ni słabych, ni silnych. -Ryūnosuke Akutagawa
mo­ral­ność-hołubić-będzie-słab­szych-a sil­-ją po­depcą-mo­ral­ność prześ­dować-będzie-­jakich- słabych- silnych
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Jak już nic nie zos­ta­je, to zaw­sze jest coś jeszcze. -Gałganek
jak-już-nic-nie zos­­-to zaw­sze-jest coś-jeszcze
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic piękniej­sze­go jak człowiek czy­nu zdol­ny do myśle­nia i uczucia. -Elzenberg Henryk
nie- nic-piękniej­sze­go-jak człowiek-czy­nu-zdol­ny-do myś­nia-i uczucia
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Cza­sem mówię coś ludziom, żeby ochro­nić ich przed ośmie­sze­niem, roz­cza­rowa­niem? Sa­ma nie wiem. Wiem jed­nak, że często później te­go żałuję. Mnie nikt nie usiłuje ochro­nić... nigdy. -Majka_Majdan
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Jeśli bo­wiem sa­mochód jedzie w złym kierun­ku, lep­sze pa­liwo nic nie daje. -Janusz Korwin-Mikke
jeśli-bo­wiem-­mochód-jedzie-w złym-kierun­ku-lep­sze-pa­liwo-nic-nie daje
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Nie ma nic smut­niej­sze­go i bar­dziej zniechęcające­go niż szczęście, co przyszło za późno. -Iwan Turgieniew
nie- nic-smut­niej­sze­go-i bar­dziej-zniechęcają­go-ż-szczęście-co przyszło-za późno
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Ser­ce jest słabe i zmien­ne, łak­nie tyl­ko miłości i nie ma nic gor­sze­go, niż uczy­nić je swoim mis­trzem. Mis­trzem mu­si być ro­zum, który śmieje się z lek­ko­myślności ser­ca, drwi z miłości ja­ko wyb­ry­ku na­tury niet­rwałego jak kwiat. -Cornelia Funke
Ma nic Słab­sze­go Cytaty: Przy­padek zaw­sze piszę naj­lep­sze sce­nariu­sze życia. -PoznajPrawdę
przy­padek-zaw­sze-piszę-naj­lep­sze-sce­nariu­sze-życia