Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył. -Józef
je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Dlacze­go tak ma być, że można zu­pełnie bez­prob­le­mowo po­pierać Par­tię Pra­cy al­bo kon­serwa­tystów, de­mok­ratów czy re­pub­li­kanów, ten lub tam­ten mo­del eko­nomiczny, ma­cin­tosha raczej niż win­dowsa – ale mieć opi­nie na te­mat te­go jak roz­począł się wszechświat oraz kto go stworzył, to już nie, bo to, to jest święte?  -Douglas Adams
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Gdy ciebie zab­raknie i ziemia roz­stąpi się, w ni­cości trwam. -Edyta Bartosiewicz
gdy-ciebie-zab­raknie-i ziemia-roz­stąpi-ę-w ­coś-trwam
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???  -karaczan19
naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Roz­piera, wwier­ca się w umysł i ciało Krzyczeć się chce, jak­by te­go było mało Tańczyć, ska­kać, śpiewać, kochać... Stan ten, blis­ki pra­wie doskonałości Gdy­by tak trwać w nim zbyt długo Przyp­ra­wić mógłby o mdłości  -Naja
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Mo­wa ziemi jest po­dob­na do mo­wy miłości - ziemia także prze­mawia w ciszy. Stąd za­pew­ne bie­rze się to przy­mie­rze między za­kocha­nymi i umierający­mi a ziemią. Płynie ono z pok­re­wieństwa ciszy. -Józef Stanisław Tischner
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Dla chrześcijanina ziemia obca jest ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. -Diogenet
dla-chrześcijanina-ziemia-obca-jest-ojczyzną-i-każda-ojczyzna-ziemią-obcą
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Niebo pra­wie już nie było nad ziemią. Pa­dał tyl­ko śnieg tak gęsty i zim­ny, że na­wet w gro­bach marzły ludzkie po­pioły. Któż jed­nak po­wie, że za ty­mi chmu­rami nie ma słońca?  -Bolesław Prus
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Na­warzyła nieżle błota, po­li­tyczna ta hołota. Cały naród żyje w nędzy, każdy woła dziś pieniędzy! Cho­ciaż państwo jest w potrzebie, roz­dzieli­li między siebie. Ten za głup­stwo,ten za dwa... po­li­tyczne bla bla bla!!!!!  -Anja16
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Nu­da jest to nieumiejętność egzys­ten­cji i roz­mo­wy ze sa­mym sobą. -qches
nu­da-jest to nieumiejętność-egzys­ten­cji-i roz­mo­wy-ze ­mym-sobą
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: W dżun­gli praw roz­kwi­tać może tyl­ko pra­wo dżungli. -Jacek Wejroch
w dżun­gli-praw-roz­kwi­ć-może-tyl­ko-pra­wo-dżungli
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Epo­ki lu­bią roz­pra­wiać na te­mat cnót, których nie posiadają. -Gotthold Ephraim Lessing
epo­ki-lu­bią-roz­pra­wiać-na te­mat-cnót-których-nie posiadają
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ten, kto żyje z włas­nej pra­cy, lep­szy od bogobojnego. -Talmud
ten-kto-żyje-z włas­nej-pra­cy-lep­szy-od bogobojnego
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: God­ności nie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiem o niej. -Rabindranath Tagore
god­noś-nie zdo­bywa ę-­mym-roz­pra­wianiem-o niej
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Każde­mu się wy­daje, że po­nieważ umie mówić, może roz­pra­wiać o języku. -Johann Wolfgang Goethe
każde­mu ę-wy­daje-że po­nieważ-umie-mówić-może-roz­pra­wiać-o języku
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Jeśli a oz­nacza szczęście, to a = x + y + z; x - to pra­ca, y - roz­rywki, z - umiejętność trzy­mania języ­ka za zębami. -Albert Einstein
jeśli-a-oz­nacza-szczęście-to a-= x + y + z-x- to pra­ca-y- roz­rywki-z- umiejętność-trzy­mania-języ­ka-za zębami
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ar­tystą jest tyl­ko ten, kto z roz­wiąza­nia pot­ra­fi uczy­nić zagadkę. -Karl Kraus
ar­tystą-jest tyl­ko-ten-kto-z roz­wiąza­nia-pot­ra­fi-uczy­ć-zagadkę
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Czyż dob­ro przeżyte snem nie jest? Kto do tryumfów miał pra­wo, ten mu­si szczęścia wspom­nienie smutną pew­nością opłacić, że wszys­tko, co przeżył, snem było!  -Pedro Calderon de La Barca
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Liderem jest ten, za kim pójdą inni, liderem jest ten, kto potrafi służyć ludziom, liderem jest ten, kto w każdej zmianie widzi szanse, liderem jest ten, kto zwykłe kontakty zamienia w przyjaźnie! -Sebastian Szymański
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ukocha­na osoba...? Kto to taki? Czy ma pra­wo na­mi sterowac? Mówić nam co ma­my ro­bić, gdzie iść z kim się spotykać? To chy­ba nie o to chodzi. A raczej napewno. Ta­ka oso­ba po­win­na wspierać, pomagać... A nie na­mi rządzić... Roz­ka­zywać - psu Ste­rować - okrętem na morzu Dyk­ta­rure wpro­wadzać - w pra­cy swoim podwładnymi Ukocha­na osoba..? Kto to taki?  -Nieżywy
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Człowiek mu­si uz­nać pra­wa na­tury czy in­nych ludzi, gdyż inaczej roz­bi­je się dziś al­bo jutro... -Bolesław Prus
człowiek-mu­-uz­nać-pra­wa-na­tury-czy-in­nych-ludzi-gdyż-inaczej-roz­bi­ ę-dziś-al­bo-jutro
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: pan mądra­la py­ta no­wego pra­cow­ni­ka : - czy w pop­rzed­niej pra­cy spot­kało pa­na coś straszne­go ? - nie, a dlacze­go pan py­ta ? - bo zauważyłem, że pan się strasznie pra­cy boi ... -lovely-girl
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Kiedy po raz pier­wszy ktoś zacznie roz­depty­wać ci pal­ce, myślisz, że to niep­rawda, a po­tem przychodzi zdzi­wienie, że człowiek może coś ta­kiego zro­bić z dru­gim człowiekiem. Ale nie bar­dzo masz czas to prze­myśleć, bo właśnie od­dają ci mocz na twarz i ty zno­wu myślisz, że to niep­rawda, bo prze­cież ten człowiek roz­kraczo­ny nad tobą ma ta­kie sa­mo ser­ce, ner­ki i ten sam wstyd. -Marek Hłasko
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ka­ra śmier­ci Is­tniała i is­tnieje na­dal Is­tnieją też sądy które nią sza­fują Eta­towi lub sta­bil­ni Piłaci Praw­dzi­wi wład­cy Sędziowie uzur­pa­torzy Lub god­ni mężowie Ka­ra śmier­ci is­tnieje I nie łudź się że jej nie ma  To przy­wilej na­leżny Praw­dzi­wemu wład­cy To je­go pra­wo i tron Ochro­na i ustawodawstwo Ten rządzi Ten I tyl­ko ten Kto śmier­cią szafuje  -RozaR
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Des­po­tyzm - wszys­cy mają pra­wo żyć, lecz je­den ma pra­wo zabijać. Ko­munizm - wszys­cy są równi, ale są i równiejsi. De­mok­racja - każdy ma pra­wo wy­boru, choć wte­dy właśnie każdy znaczy nikt. -Papillondenuit
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ciężka pra­ca i brak roz­ry­wek spra­wiają, że będziesz cho­ler­nym nudzia­rzem, a two­ja żona bo­gatą wdową. -Edward Evan Evans-Pritchard
ciężka-pra­ca-i brak-roz­ry­wek-spra­wiają-że będziesz-cho­ler­nym-nudzia­rzem-a two­ja-żona-bo­gatą-wdową
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Kto nap­rawdę kocha, pra­wie nig­dy nie poz­na, kiedy ten dru­gi przes­tał kochać. -François de La Rochefoucauld
kto-nap­rawdę-kocha-pra­wie-nig­dy-nie poz­na-kiedy-ten-dru­gi-przes­ł-kochać
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Kochająca oso­ba po­pełnia pra­wie zaw­sze ten błąd, że nie czu­je, kiedy dru­ga stro­na przes­ta­je kochać. -François de La Rochefoucauld
kochająca-oso­ba-po­pełnia-pra­wie-zaw­sze-ten-błąd-że nie czu­-kiedy-dru­ga-stro­na-przes­­-kochać
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Dro­ga zba­wienia pro­wadzi tyl­ko przez męczeństwo, to smut­ne pra­wo te­go świata, ale jed­nak pra­wo. Męczeństwo po­niżenia jest naj­gor­szym z męczeństw... -Zygmunt Krasiński
dro­ga-zba­wienia-pro­wadzi-tyl­ko-przez-męczeństwo-to smut­ne-pra­wo-te­go-świata-ale-jed­nak-pra­wo-męczeństwo po­żenia
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Czy aby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmi o pra­cy i pieniądzach będę mu­siał zos­tać pustelnikiem?  -Duch_Sumienia
czy-aby przes­ć-roz­­wiać-z ludźmi-o pra­cy-i pieniądzach-będę-mu­siał-zos­ć-pustelnikiem 
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Każdy człowiek ma pra­wo do po­pełnienia błędów,ale tyl­ko ten,który je ro­zumie i sta­ra się nap­ra­wić zasługu­je na drugą szansę. -madziulllka2003
każdy-człowiek- pra­wo-do po­pełnienia-błędówale-tyl­ko-tenktóry- ro­zumie-i sta­ra ę-nap­ra­wić-zasługu­-na drugą-szansę
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Na­tura ludzka nie jest maszyną pos­ta­wioną do wy­kony­wania wyz­naczo­nej pra­cy, lecz drze­wem, które rośnie i roz­wi­ja się zgod­nie z dążeniem sił wewnętrznych, które czy­nią ją żywą istotą. -John Stuart Mill
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Gdzieś tam da­leko na mor­skiej fa­li mo­je ser­ce dry­fowało we mgle le­ciut­ko drżąc poszu­kując gwiaz­deczki swej. Roz­glądając się na prze­mian w pra­wo to w lewo. Uj­rzał ją , ser­ce roz­grzało się ..czym prędzej pragnął wy­powie­dzieć słowa te : - Gwiaz­deczko mo­ja prosze Cie w swych ra­mionach przyj­mij mnie bo ja  Kocham Cie  -Ramizes
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
Ma pra­wo Roz­porządzać Ziemią Jest ten Cytaty: Poległem na ołtarzu roz­koszy na co­kole miłości w Twych objęciach Zasnąłem w ra­ju gdzie dusza bez­tros­ko plątała się między twym lewym a pra­wym ramieniem Za­kuty sil­nym uścis­kiem i wol­ny jak nig­dy wcześniej roz­pa­lony Twą rozkoszą wzbiłem się Po­leciałem tam gdzie słońce roz­sta­wia swe promienie tam gdzie ptac­two króluje gdzie nogą nie stąpasz Upadłem jak nies­forny Ikar z prze­kona­niem że mogę wszys­tko lecz sam niewiele znaczę  -lio159