Ma w so­bie Za­sady Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Za­sady są po to by je łamać, Chcesz tworzyć włas­ne życie ?! To rób to i nie pat­rz na in­nych. Two­je życie - Two­je kred­ki - Two­je za­sady !  -Mała Mi
za­sady-są po to by  łamać-chcesz-tworzyć-włas­ne-życie- to rób-to i nie pat­rz-na in­nych-two­ życie- two­-kred­ki
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Tworzę fil­my o ludziach nieza­leżnych, o ludziach, którzy łamią za­sady. Nie lu­bię filmów o ludziach niszczo­nych za to, że są niezależni. -Quentin Tarantino
tworzę-fil­my-o ludziach-nieza­żnych-o ludziach-którzy-łamią-za­sady-nie lu­bię-filmów-o ludziach-niszczo­nych-za to
Ma w so­bie Za­sady Cytaty:
jes­tem-człowiekiem-który- w so­bie-za­sady-który-wie­rzy-w to w co  wie­rzyć-~pa­weł-rychlica 
Ma w so­bie Za­sady Cytaty:
 lu­bię-słoń-i deszcz-lu­bię-sól-i piep­rz-lu­bię-zimę-i lato-lu­bię-i ciebie-co ty na to   
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Kiedy łamiesz za­sady, łam je moc­no i na dobre. -Terry Pratchett
kiedy-łamiesz-za­sady-łam- moc­no-i na dobre
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Jakże mało ludzi wydaje sądy niezawisłe. -Anonim
jakże-ło-ludzi-wydaje-sądy-niezawisłe
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Sądy zawsze są wysokie, tylko oprawa bywają niskie. -Jacek Wejrocki
sądy-zawsze-są-wysokie-tylko-oprawa-bywają-niskie
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Naj­pierw trze­ba poz­nać za­sady żeby je złamać  -Meg Cabot
naj­pierw-trze­ba-poz­nać-za­sady-żeby- złamać 
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Za­sady są dla ludzi którzy nie pot­ra­fią się zdecydować.. -AnDree
za­sady-są dla-ludzi-którzy-nie pot­ra­fią ę-zdecydować
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Kiedy cnota staje się występkiem? Gdy zaczyna wydawać sądy. -Francoise Sagan
kiedy-cnota-staje-ę-występkiem-gdy-zaczyna-wydawać-sądy
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Nasze pochwalne sądy o ludziach pozostają w proporcji do szacunku, jakim nas darzą. -Montesquieu
nasze-pochwalne-sądy-o-ludziach-pozostają-w-proporcji-do-szacunku-jakim-nas-darzą
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Sądy, które połknąłem zamiast je wypowiedzieć, nigdy nie przyprawiły mnie o niestrawność. -Winston Churchill
sądy-które-połknąłem-zamiast-wypowiedzieć-nigdy-nie-przyprawiły-mnie-o-niestrawność
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Są ta­kie za­sady na świecie, które ro­bią więcej złego niż ich brak. -Joe Alex
są ­kie-za­sady-na świecie-które-ro­bią-więcej-złego-ż-ich-brak
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Sądy powszechne są wzorem dla sądu trafnego, pod warunkiem, że przyjmie się je na opak. -Bernard Fontenelle
sądy-powszechne-są-wzorem-dla-są-trafnego-pod-warunkiem-że-przyjmie-ę-na-opak
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Bardzo powinny być nam podejrzane sądy przyjaciół, kiedy padają na naszą korzyść. -Kartezjusz
bardzo-powinny-być-nam-podejrzane-sądy-przyjaciół-kiedy-padają-na-naszą-korzyść
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Łat­wiej jest wal­czyć o za­sady, niż żyć zgod­nie z nimi. -Alfred Adler
Łat­wiej-jest wal­czyć-o za­sady-ż-żyć-zgod­nie-z nimi
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Są za­sady których trze­ba się trzymać, lecz cza­sem by do cze­goś dojść na­leży je złamać. -PróbujPatrzećKolorowo
są za­sady-których-trze­ba ę-trzymać-lecz-cza­sem-by do cze­goś-dojść-na­ży- złamać
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Bar­dzo po­win­ny być nam po­dej­rza­ne sądy przy­jaciół, kiedy pa­dają na naszą korzyść. -René Descartes (Kartezjusz)
bar­dzo-po­win­ny-być-nam-po­dej­rza­ne-sądy-przy­jaciół-kiedy-pa­dają-na naszą-korzyść
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Ta­kie mam za­sady. Jeśli ci się nie po­dobają, mam też inne... -Groucho Marx (Julius Marx)
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Nie ma szlachet­niej­szej prze­sady niż prze­sad­na wdzięczność. -Jean de La Bruyére
nie- szlachet­niej­szej-prze­sady-ż-prze­sad­na-wdzięczność
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Gdy­by nie wyjątki, za­sady byłyby nie do zniesienia. -Jerzy Leszczyński
gdy­by-nie wyjątki-za­sady-byłyby-nie do zniesienia
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Teorie i za­sady nie są ani praw­dzi­we, ani fałszy­we. Są je­dynie mniej lub bar­dziej przydatne. -Henri Poincare
teorie-i za­sady-nie są ani-praw­dzi­we-ani-fałszy­we-są ­dynie-mniej-lub-bar­dziej-przydatne
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Ilekroć niezgodne są ze sobą sądy dwóch ludzi o tym samym przedmiocie, jest rzeczą pewną, iż przynajmniej jeden z nich jest w błędzie. -Kartezjusz
ilekroć-niezgodne-są-ze-sobą-sądy-dwóch-ludzi-o-tym-samym-przedmiocie-jest-rzeczą-pewną-iż-przynajmniej-jeden-z-nich-jest-w-błędzie
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Kiedy ktoś mówi, że nie chodzi o pieniądze, tyl­ko o za­sady, to wiedz, że chodzi o pieniądze. -Frank McKinney Hubbard
kiedy-ktoś-mówi-że nie chodzi-o pieniądze-tyl­ko-o za­sady-to wiedz-że chodzi-o pieniądze
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: To właśnie głupo­ta rodzi państwa, na niej po­legają rządy, urzędy, re­ligie, sej­my, sądy i w ogóle całe życie ludzkie, które jest niczym in­nym jak tyl­ko jakąś ig­raszką głupoty. -Erazm z Rotterdamu
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie  -AMA
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Bez umiejętności wyk­lucze­nia za­sady og­ra­niczo­nego zaufa­nia trud­no będzie autor­ce piszącej wy­rocznię swoim ofiarom samą siebie odnaleźć. z se­rii na pla­cu manewrowym  -natalia(__ups
bez-umiejętnoś-wyk­lucze­nia-za­sady-og­ra­niczo­nego-zaufa­nia-trud­no-będzie-autor­-piszącej-wy­rocznię-swoim-ofiarom-samą-siebie
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Każdy z nas jest częścią mrocznej ta­jem­ni­cy, kłębo­wis­kiem sprzecznych na­miętności, prag­nień i poglądów. Wda­jemy swo­je małe sądy, ale jakże często oder­wa­ne od włas­nej skóry. -PrestonX
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: PRÓBY HAIKU *** bo­li mnie głowa bez prze­sady - połowa to jest migrena * * * znów świeci księżyc daw­no minął czas nowiu sreb­rzą się wiersze Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Bóg zna świat, gdyż za­myślił go w swo­jej głowie jak­by z zewnątrz, za­nim go stworzył, my zaś za­sady świata nie zna­my, gdyż żyje­my w środ­ku i ogląda­my już stworzony. -Umberto Eco
bóg-zna-świat-gdyż-za­myślił-go w swo­jej-głowie-jak­by-z zewnątrz-za­nim-go stworzył-my zaś-za­sady-świata-nie zna­my-gdyż
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Dlacze­go ro­bię wszys­tko na os­tatnią chwilę ? No cóż, może to dla­tego, że lu­bię czuć ten dreszczyk emoc­ji a może pop­rostu lu­bię wy­raz twarzy tych, co wątpią, że mi się uda, gdy udo­wad­niam że ja chcę, to pot­ra­fię do­piąć swego. -Kaye
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: Nar­cystyczny Egois­ta, myślał 'sam dam so­bie radę spra­wa iście oczywista sam dla siebie zro­bię pa­radę' Co wy­nikło z owej próżności ? wy­soko wzle­ciał i nis­ko upadł, bo­leśnie połamał so­bie kości, a mi­mo te­go da­lej gra głupa. -Sylwuchna
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: ' ok­ru­cieństwa matką jest tchórzos­two nie czy­ni wios­ny jaskółka jed­na tuż wilk a mo­wa o wilku grzech nie to diabła oszukać dochód wiel­ki to oszczędność stu­leciom bieg na­dają za­sady nie a osobistości mądrym być się ośmiel  -natalia(__ups
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: W to­bie jest przes­trzeń dla mnie, w so­bie zamkniętej. -Papillondenuit
w to­bie-jest przes­trzeń-dla-mnie-w so­bie-zamkniętej
Ma w so­bie Za­sady Cytaty: bo­ga jest w to­bie na ty­le, na ile poz­wo­lisz so­bie w nim być  -danioł
bo­ga-jest w to­bie-na ty­-na ile-poz­wo­lisz-so­bie-w nim-być