Ma wszys­tkiego Cytaty

Ma wszys­tkiego Cytaty: Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego. -Mateusz Piecki Schizoidalny


gor­sze-od po­siada­nia-wszys­tkiego-naj­gor­sze­go-jest mieć-po­siada­nie-wszys­tkiego-naj­lep­sze­go-i ut­ratę-tego
Ma wszys­tkiego Cytaty: Nie mu­sisz wszys­tkiego ro­zumieć, wys­tar­czy, że wszys­tko, co Bóg da­je, kochasz. -Stefan Wyszyński


nie-mu­sisz-wszys­tkiego-ro­zumieć-wys­tar­czy-że wszys­tko-co bóg-da­-kochasz
Ma wszys­tkiego Cytaty: Miłość to wszys­tko, a do wszys­tkiego nie można już nic do­dać, ani nicze­go odeń oczekiwać. -Aldona Różanek


miłość-to wszys­tko-a do wszys­tkiego-nie można-już-nic-do­dać-ani-nicze­go-odeń-oczekiwać
Ma wszys­tkiego Cytaty: Nie prag­nij wie­dzieć wszys­tkiego, abyś we wszys­tkim nie był nieudacznikiem. -Demokryt


nie-prag­nij-wie­dzieć-wszys­tkiego-abyś-we wszys­tkim-nie był-nieudacznikiem
Ma wszys­tkiego Cytaty: Praw­dzi­wa miłość jed­naką zos­ta­nie, czy jej na wszys­tko poz­wo­lisz, czy wszys­tkiego zabronisz. -Johann Wolfgang Goethe


praw­dzi­wa-miłość-jed­naką-zos­­nie-czy-jej-na wszys­tko-poz­wo­lisz-czy-wszys­tkiego-zabronisz
Ma wszys­tkiego Cytaty: Two­je oczy są uoso­bieniem wszys­tkiego co było dla mnie naj­ważniej­sze a us­ta? Co tu dużo mówić , są najsłod­sze ze wszys­tkich ma­lin na świecie  -Intryga


two­-oczy-są uoso­bieniem-wszys­tkiego-co było-dla-mnie-naj­ważniej­sze-a-us­-co- żo-mówić- są najsłod­sze-ze wszys­tkich-­lin
Ma wszys­tkiego Cytaty: Nie na­leży się przy­wiązy­wać do wszys­tkich i wszys­tkiego gdyż jest to nie do­cenione, nie zauważane nasze poświecenie... -stokrotka123


nie-na­ży ę-przy­wiązy­wać-do wszys­tkich-i wszys­tkiego-gdyż-jest to nie do­cenione-nie zauważane-nasze-poświecenie
Ma wszys­tkiego Cytaty: Ro­zum jest pa­nem wszys­tkiego i królem. -Wergiliusz


ro­zum-jest pa­nem-wszys­tkiego-i królem
Ma wszys­tkiego Cytaty: Nie można mieć wszys­tkiego. Gdzie by to trzymać?  -Steven Wright


nie-można-mieć-wszys­tkiego-gdzie by to trzymać 
Ma wszys­tkiego Cytaty: uczy­li się polskiego do­dawa­li ski do wszys­tkiego   -one drop for all


uczy­li ę-polskiego-do­dawa­li-ski-do wszys­tkiego- 
Ma wszys­tkiego Cytaty: Człowiek może przy­wyknąć do wszys­tkiego, na­wet do zabijania. -Yann Martel


człowiek-może-przy­wyknąć-do wszys­tkiego-na­wet-do zabijania
Ma wszys­tkiego Cytaty: Pa­ni wszys­tkiego, siła wy­mowy, jakże jest sław­na i boska. -Cyceron


pa­-wszys­tkiego-ła-wy­mowy-jakże-jest sław­na-i boska
Ma wszys­tkiego Cytaty: Przy pi­wie - od wszys­tkiego znawce; Tu - w os­tatniej siedzą ławce. -SirNobody


przy-pi­wie- od wszys­tkiego-znawce-tu- w os­tatniej-siedzą-ławce
Ma wszys­tkiego Cytaty: Ta­lent ze wszys­tkiego może uczy­nić rzecz piękną. -Mikołaj Gogol


ta­lent-ze wszys­tkiego-może-uczy­ć-rzecz-piękną
Ma wszys­tkiego Cytaty: Dlacze­go ko­bieta ma wiele ciuchów? Bo wszys­tkiego nie znosi... -bystry.76


dlacze­go-ko­bieta- wiele-ciuchów-bo-wszys­tkiego-nie znosi
Ma wszys­tkiego Cytaty: Jeśli od­ma­wiasz so­bie wszys­tkiego, to tak jak­byś umarł za życia. -Freddie Mercury


jeśli-od­­wiasz-so­bie-wszys­tkiego-to tak-jak­byś-umarł-za życia
Ma wszys­tkiego Cytaty: Piekło jest straszne, ale do wszys­tkiego z cza­sem można się przyzwyczaić. -Jean La Fontaine


piekło-jest straszne-ale-do wszys­tkiego-z cza­sem-można ę-przyzwyczaić
Ma wszys­tkiego Cytaty: Śmieję się skwap­li­wie ze wszys­tkiego z oba­wy, bym nie mu­siał płakać. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais