Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty

Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Od­na­leziona od­wa­ga aby powrócić do walki Ma­hat­my ut­ra­cona po­zyc­ja dawno Poskłada­ny jak bądź, wcześniej rozłożony na łopatki Słów pus­tych pan, sam miękki jak masło Zmyślo­ny wład­ca, dziś boi się podejść In­no­wacyj­ny tchórz, de­biutant w ro­li człowieka Na ochłap cze­ka, na co dzień o głodzie Pan złodziej, co krad­nie czas, co ucieka Li­ryczny ry­cerz, prze­bity piórem na wylot Krwią je­go spi­sane stro­nice tajemnic Na­jem­nik, stra­towa­ny przez włas­ne bydło Niesa­mowi­ty człowiek słowem pot­ra­fiący zemdlić. -Bruno


Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: ''Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi­nus je­den dzień, abym nie mu­siał żyć ani jednego dnia bez Ciebie.


''jeśli-będzie-ci dane-żyć-sto-lat-to-ja chciałbym-żyć-sto-lat-mi­nus-­den-dzień-abym-nie mu­siał-żyć-ani-jednego-dnia-bez-ciebie
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: zos­tałam rzu­cona na głęboką wodę ale to na­wet dobrze po­nieważ długo będę spadała za­nim sięgnę dna   -motylek96


zos­łam-rzu­cona-na głęboką-wodę-ale-to na­wet-dobrze-po­nieważ-długo-będę-spadała-za­nim-ęgnę-dna- 
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Bez­powrot­nie stra­cona jest każda chwi­la, której nie wy­pełnia miłość. -Torquato Tasso


bez­powrot­nie-stra­cona-jest każda-chwi­-której nie wy­pełnia-miłość
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: To nie od­rzu­cona miłość naj­bar­dziej cier­pi, ale ta, której nie zaufano. -Indygoo


to nie od­rzu­cona-miłość-naj­bar­dziej-cier­pi-ale-której nie zaufano
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba. -Mikołaj Ostrowski


Żyć-tylko-dla-rodziny-to-zwierzęcy-egoizm-żyć-dla-jednego-człowieka-podłość-żyć-tylko-dla-siebie-hańba
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć. -Ryder


Żyć-tak-by mieć-dla-ko­go-żyć-Żyć-tak-by w chwi­li-os­­tecznej-mieć-o kim-myść
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: `Le­piej żyć w nieświado­mości czy żyć z tą świado­mością do końca?  -bluecaffe


`le­piej-żyć-w nieświado­moś-czy-żyć-z tą świado­mośą-do końca 
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Umiera się nie dlatego by przestać żyć, lecz po to by żyć inaczej. -Paulo Coelho


umiera-ę-nie-dlatego-by-przestać-żyć-lecz-po-to-by-żyć-inaczej
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Jeśli chcesz żyć długo musisz żyć dla innych. -Anonim


jeśli-chcesz-żyć-długo-musisz-żyć-dla-innych
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Co­raz więcej ludzi ma dzi­siaj z cze­go żyć, ale nie ma po co żyć. -Viktor Frankl


co­raz-więcej-ludzi- dzi­siaj-z cze­go-żyć-ale-nie  po co żyć
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Daj­cie żyć po swo­jemu grzeszne­mu, a i świętym żyć będzie przyjemnie. -Jacek Kaczmarski


daj­cie-żyć-po swo­jemu-grzeszne­mu-a i świętym-żyć-będzie-przyjemnie
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Co mam zro­bić z od­rzu­coną miłością? Włożyć w paczkę, wysłać Pa­nu Bogu? Rzu­cić mu w twarz i krzyknąć ze złością? Chy­ba nie ma in­ne­go spo­sobu... ~Out  -Mrs Vercetti


co mam-zro­bić-z od­rzu­coną-miłośą-włożyć-w paczkę-wysłać-pa­nu-bogu-rzu­ć-mu w twarz-i krzyknąć-ze złośą-chy­ba
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Mężczyz­na wy­bucha prze­ciw ko­biecie, która go przes­tała kochać, i wkrótce się po­cie­sza; ko­bieta porzu­cona mniej czy­ni hałasu, lecz długo jest niepocieszona. -Jean de La Bruyére


mężczyz­na-wy­bucha-prze­ciw-ko­biecie-która-go przes­ła-kochać-i wkrótce ę-po­cie­sza-ko­bieta-porzu­cona-mniej-czy­-hałasu-lecz
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Nie wystarczy żyć, należy żyć świadomie. -Maria Nurowska


nie-wystarczy-żyć-należy-żyć-świadomie
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Żyć chwilą, czy chwi­lami żyć?  -Ryder


Żyć-chwilą-czy-chwi­lami-żyć 
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko. -Fiodor Dostojewski


dlaczego-ludzie-potrafią-lepiej-umierać-ż-żyć-dlatego-że-żyć-trzeba-długo-a-umrzeć-można-prędko
Ma­hat­my Ut­ra­cona Po­zyc­ja Cytaty: O MARLENIE Pew­na Mar­le­na z pol­skiego piekła O mało co a by się wściekła Lecz na­pisała li­meryk To dob­re do cho­lery Tak zachwy­cona rzekła Ka­zimierz Win­nicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin