Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty

Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: Kiedy mag ma już do­syć szu­kania tłuczo­nego szkła w jedze­niu, ma już do­syć życia. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz


dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: Prob­le­my stwarzają tyl­ko okaz­je do szu­kania rozwiązań!  -Olivia Goldsmith


prob­­my-stwarzają-tyl­ko-okaz­-do szu­kania-rozwiązań 
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: ... dob­ry in­terlo­kutor nie narzu­ca włas­ne­go zda­nia, czy poglądu... on pro­woku­je do szu­kania i znaj­do­wania go przez swe­go adwersarza... -Irracja


dob­ry in­terlo­kutor-nie narzu­ca-włas­ne­go-zda­nia-czy-poglą-on pro­woku­-do szu­kania-i znaj­do­wania-go przez-swe­go
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: Ludzie mają zdol­ność do szu­kania da­leko te­go, cze­go pragną od­na­leźć, omi­jając tym sa­mym to, co znaj­du­je się blis­ko nich. 22.02.2012  -watchingmefall


ludzie-mają-zdol­ność-do szu­kania-da­leko-te­go-cze­go-pragną-od­na­źć-omi­jając-tym-­mym-to-co znaj­­ ę-blis­ko-nich
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: Py­tam głośno Whe­re's my Future? Szu­kam w spod­niach i surducie W pra­wym bu­cie, w le­wym bucie Szu­kam Future! Szu­kam Future! Szu­kam żwa­wo, dzi­ko, prędko Nazwę ten czas, hmm, Udręką Ręką szpe­ram po kieszeniach Była gdzieś, a już jej nie ma Fu­ture - How to ele­vate myself?  -Smoky Blue


Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: w nieba­nal­nym to­nie roz­brzmiewa krzyk tłuczo­nego szkła i trzęsą się wszys­tkie cząsteczki w ciele przestraszonym kiedy po niepew­nych kolanach spływa ciężar pra­cowi­tego dnia tchu zaczy­na brakować gdy ser­ce chce pozapinać do os­tatniego guzika każdy naj­mniej­szy szczegół drży znów przerażone nad­szar­pnięto ważny czas bru­tal­nie skradziony za­biera po­zytywną energię a z twarzy zni­ka szcze­ry uśmiech  -Papużka


Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: Kto szu­ka Bo­ga, ten już Go znalazł. -Graham Greene


kto-szu­ka-bo­ga-ten-już-go znalazł
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: w miarę cze­kania przes­ta­je się czekać.. -cala_ja


w miarę-cze­kania-przes­­ ę-czekać
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: nie wy­god­na wygoda za­mykać szczęście w bańce bajce snach pryśnie przebudzi zabłądzi za rogiem rzeczy­wis­tość powróci i ty powrócisz do zna­nego już domu  -thrillofit


nie wy­god­na-wygoda-za­mykać-szczęście-w bań-bajce-snach-pryśnie-przebudzi-zabłądzi-za rogiem-rzeczy­wis­tość-powró-i
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: szu­kanie sen­su życia trwa już od stu­leci . -Ma ły


szu­kanie-sen­su-życia-trwa-już-od stu­leci
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: Wal­ka z sa­mym sobą, tu nie ma wyg­ra­nego i przeg­ra­nego, sam de­cydu­jesz czy ja podjąć i od Ciebie za­leży czy ją wyg­rasz, czy dasz za wygraną. -Ryder


wal­ka-z ­mym-sobą- nie  wyg­ra­nego-i przeg­ra­nego-sam-de­cydu­jesz-czy-ja podjąć-i od ciebie-za­ży-czy-ją wyg­rasz-czy-dasz
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: mag­nes wybiera naj­krótszą drogę spotkań bu­zuje chemia  -Cykam


mag­nes-wybiera-naj­krótszą-drogę-spotkań-bu­zuje-chemia 
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: Chcę po­lecieć do nieba. Mo­je ciało ma dość do­tyka­nia te­go wy­niszczo­nego, zakłama­nego świata. Nie chce więcej oszus­tw i intryg. Chcę gwiazd, nieba i nietykalności. ~negatywne. -Nieistniejąca


Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: Nie boi się wilk psa, tyl­ko szcze­kania jego. -Samuel Adalberg


nie-boi ę-wilk-psa-tyl­ko-szcze­kania-jego
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: - Spot­kałaś już te­go wy­marzo­nego księcia na białym koniu? - O tak! Na­wet wielu. Ale jak przychodziło co do cze­go to oka­zywało się że koń był kradziony, a zbro­ja za duża. -opuszczona


Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: Szu­mi al­ko­hol i wieczność... Mruczą:


szu­mi-al­ko­hol-i wieczność-mruczą-za­ł ę-gość-a-ja-zgódźcie-na drogę-mleczną-taksówkę-ja już-mam-dość 
Mag Ma już Do­syć Szu­kania Tłuczo­nego Cytaty: Mam ser­decznie do­syć pod­le­gania gównianym re­gułom. A nich to wszys­tko szlag trafi. -kitsh


mam-ser­decznie-do­syć-pod­­gania-gównianym-re­gułom-a nich-to wszys­tko-szlag-trafi