Mają Rację Cytaty

Mają Rację Cytaty: Oczywiście, że on ma rację. Porządni ludzie zawsze mają rację. Tylko, że oni nie są sami na tym świecie. A ten kto żyje, jest jak nitka w olbrzymim dywanie - związana ciasno i nierozerwalnie z innymi figurami i nitkami. -Hans Helmut


Mają Rację Cytaty: Jed­ni przyz­nają rację tyl­ko przy­jaciołom, drudzy przy­jaźnią się tyl­ko z ty­mi, którzy mają rację. -Wiesław Brudziński


jed­-przyz­nają-rację-tyl­ko-przy­jaciołom-drudzy-przy­jaźą ę-tyl­ko-z ty­mi-którzy-mają-rację
Mają Rację Cytaty: Nieszczęście polega na tym, że wszyscy mają rację. -Charles de Gaulle


nieszczęście-polega-na-tym-że-wszyscy-mają-rację
Mają Rację Cytaty: Cynicy mają rację w dziewięciu przypadkach na dziesięć. -Henry Louis Mencken


cynicy-mają-rację-w-dziewięciu-przypadkach-na-dziesięć
Mają Rację Cytaty: Najtrudniej nauczyć się tego, że nawet głupcy mają czasami rację. -Winston Churchill


najtrudniej-nauczyć-ę-tego-że-nawet-głupcy-mają-czasami-rację
Mają Rację Cytaty: W życiu najważniejsze jest zrozumienie faktu, że głupcy także mają czasem rację. -Winston Churchill


w-życiu-najważniejsze-jest-zrozumienie-faktu-że-głupcy-także-mają-czasem-rację
Mają Rację Cytaty: Istoty ludzkie okazują największe zaniepokojenie wtedy, gdy są przekonane ponad wszelką wątpliwość, że mają rację. -Laurens Van Der Post


istoty-ludzkie-okazują-największe-zaniepokojenie-wtedy-gdy-są-przekonane-ponad-wszelką-wątpliwość-że-mają-rację
Mają Rację Cytaty: Każdy młody człowiek wcześniej czy później dokonuje zdumiewającego odkrycia, że także rodzice mają niekiedy racje. -Andre Malraux


każdy-młody-człowiek-wcześniej-czy-później-dokonuje-zdumiewającego-odkrycia-że-także-rodzice-mają-niekiedy-racje
Mają Rację Cytaty: Nie ma nic ok­ropniej­sze­go niż ludzie, którzy zaw­sze mają rację. -Stendhal (Henri Beyle)


nie- nic-ok­ropniej­sze­go-ż-ludzie-którzy-zaw­sze-mają-rację
Mają Rację Cytaty: W Pol­sce ciągle rację ma sil­ny, a nie ten, kto ma rację. -Donald Tusk


w pol­sce-ągle-rację- sil­ny-a nie ten-kto- rację
Mają Rację Cytaty: Mieć rację to niewiele, nawet stary nieczynny zegar dwa razy na dobę ma rację. -Jean Cocteau


mieć-rację-to-niewiele-nawet-stary-nieczynny-zegar-dwa-razy-na-dobę-rację
Mają Rację Cytaty: Nie zaw­sze ma rację ten, kto ma rację. -Olgierd Terlecki


Mają Rację Cytaty: Sa­mobójcy często mają rację twier­dząc, że nie war­to jest żyć, mylą się tyl­ko co do te­go, że z tak błahe­go po­wodu trze­ba za­raz umierać. -aforystokrata


sa­mobójcy-często-mają-rację-twier­dząc-że nie war­to-jest żyć-mylą ę-tyl­ko-co do te­go-że z tak-błahe­go-po­wodu-trze­ba
Mają Rację Cytaty: na krańcach nieporozumień gdy stro­ny brną w zaparte da­leko do trzeźwe­go myślenia bo roz­droża mają włas­ne racje połowiczne starania dzielą za­miast łaczyć pa­miętaj że zawsze kij ma dwa końce  -Papużka


Mają Rację Cytaty: ...do­wiadu­je się te­raz o Twoich zdra­dach. Te­raz mi to mówią, bo myślą, że już nie bo­li. Mają rację. Nie bo­li. Jes­tem dum­na, że jes­tem sa­ma. Sza­nuje siebie i swoją samotność. -Majka_Majdan


Mają Rację Cytaty: Tak się ''skundliłem'' że mnie skopali. I dobrze. Mówią że dość młody jestem aby mnie złamać. Też są dobrzy dla swoich. I jed­noczą się prze­ciw drugim. I mają rację. Dzieci nie przychodzą na świat, to tu­taj na kolanach uczą się maszerować. -silvershadow


Mają Rację Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Mają Rację Cytaty: Ci, którzy mają ideę wciąż w gębie, mają ją zazwyczaj i w pobliskim nosie. -Stanisław Jerzy Lec


ci-którzy-mają-ideę-wciąż-w-gębie-mają-ją-zazwyczaj-i-w-pobliskim-nosie