Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty

Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie. -Mirosław Żuławski


Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Bar­dziej niż swo­jej śmier­ci boję się śmier­ci ko­goś bliskiego. -bluecaffe


bar­dziej-ż-swo­jej-śmier­-boję ę-śmier­-ko­goś-bliskiego
Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Myśl śmier­telni­ka ... Os­tatni człowiek na ziemi nie będzie miał gro­bu . -Kapitan


myśl-śmier­telni­ka-os­tatni-człowiek-na ziemi-nie będzie-miał-gro­bu
Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: W dzieciństwie gro­mada lecących ptaków wy­woływała u mnie po­dek­scy­towa­nie. Na­zywałam to przysłowiowym we­selem. A te­raz po pros­tu myślę, że one też mają prag­nienia i pragną osiągnąć coś więcej niż tyl­ko wbi­cie się w górę - być może tak jak ja. Jest tyl­ko jed­na za­sad­nicza różni­ca - one swo­je skrzydła już zbu­dowały, ja na swoimi wciąż pracuję... -szantiil


Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Gro­no chętnych, to gro­no głod­nych z niewiadomą, ko­mu dasz się zjeść. -wdech


gro­no-chętnych-to gro­no-głod­nych-z-niewiadomą-ko­mu-dasz ę-zjeść
Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Nie pójdę do pia­chu, gdy ktoś mi po­wie: czas umierać brachu. Nie dam się uśpić śmier­ci słowom, pójdę do gro­bu z pod­niesioną głową. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


nie-pójdę-do pia­chu-gdy-ktoś-mi po­wie-czas-umierać-brachu-nie dam ę-uśpić-śmier­-słowom-pójdę-do gro­bu-z pod­niesioną
Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Za prawdę trze­ba cier­pieć. Jeżeli ludzie, którzy mają rodzi­ny, mają dzieci, są od­po­wie­dzial­ni, by­li w więzieniach, cier­pią, to dlacze­go ja, ksiądz, nie mam również dołożyć swo­jego cierpienia?  -ks. Jerzy Popiełuszko


Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: I książki mają swo­je losy. -Terencjusz


Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty:


Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Na­wet naj­lep­sze prze­pisy mają swo­je luki. -Hans Hellmut Kirst


na­wet-naj­lep­sze-prze­pisy-mają-swo­-luki
Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: To właśnie ca­li śmier­telni­cy — mają tyl­ko parę chwil na tym świecie, a poświęcają je na kom­pli­kowa­nie naj­pros­tszych spraw. -P » Terry Pratchett » Mort


to właśnie-ca­li-śmier­telni­cy- mają-tyl­ko-ę-chwil-na tym-świecie-a poświęcają- na kom­pli­kowa­nie-naj­pros­tszych-spraw
Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Etiam lat­ro­nes suis le­gibus parent. I zbóje mają swo­je prawa. -Cyceron


etiam-lat­ro­nes-suis-­gibus-parent-i-zbó-mają-swo­-prawa
Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Ser­ce, jak fir­ma­ment, ma swo­je me­teory, swo­je ko­mety, swo­je błyskawice. -Alfons Allais


ser­-jak fir­­ment- swo­-me­teory-swo­-ko­mety-swo­-błyskawice
Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Spo­koj­ne przechodze­nie je­sieni w zimę wca­le nie jest przyk­rym ok­re­sem. Za­bez­pie­cza się wte­dy różne rzeczy, gro­madzi się i cho­wa jak naj­większą ilość za­pasów. Przy­jem­nie jest zeb­rać wszys­tko, co się ma, tuż przy so­bie, możli­wie naj­bliżej, zma­gazy­nować swo­je ciepło i myśli i skryć się w głębo­kiej dziu­rze, w sa­miut­kim środ­ku, tam gdzie bez­pie­cznie, gdzie można bro­nić te­go, co ważne i cen­ne, i swo­je własne. -Tove Jansson


Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Nie mogą ci kochać Rzeczy­pos­po­litej, którzy w niej nic swo­jego nie mają. -Ignacy Krasicki


nie-mogą- kochać-rzeczy­pos­po­litej-którzy-w niej-nic-swo­jego-nie mają
Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: ot­chłań na mnie patrzy de­mon szczerzy kły jak wściekły doberman ob­licza praw­dy jak śmier­ci karty odium w strzy­kaw­ce jak narkotyk ko­roz­ja mózgu gro­zy dotyk w psycho­delicznym cyr­ku umysłu obłąka­ne myśli w po­kojach bez klamek w teat­rze la­lek za sznur­ki cza­sem po­ciąga diabeł życie to nie ba­let roz­darta nożem lalka od­dech wi­ny na kar­ku niena­wiść pro­wadzi do upadku  -mac790


Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Śmier­telnie cho­re dzieci wiedzą, że umrą. Jest to wie­dza nieświado­ma ale kieru­je ich postępo­waniem. Ci, którzy żeg­nają się z ni­mi, mają przytępiony słuch. Jes­teśmy głusi na prze­kazy umierających. -Gertraud Sander


Mają Swo­je śmier­ci I gro­by Cytaty: Piękne og­ro­dy mają swo­je lata Zad­ba­ne, ktoś swój czas poświęca Każdy kwiat ma swoją historię Wygląda inaczej Pachnie zu­pełnie in­nym klimatem  -mechaa


piękne-og­ro­dy-mają-swo­-lata-zad­ba­ne-ktoś-swój-czas-poświęca-każdy-kwiat- swoją-historię-wygląda-inaczej-pachnie-zu­pełnie