Mając się Za mądrzej­szych Cytaty

Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświado­mimy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas. -Terry Pratchett


Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświada­miamy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas. -Terry Pratchett


Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze. -Tom Clancy


moim-zda­niem-seks-to jed­na-z naj­piękniej­szych-naj­bar­dziej-na­tural­nych-najzdrow­szych-rzeczy-ja­kie-można-ku­pić
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Naj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie można ani zo­baczyć, ani dotknąć... Trze­ba je poczuć sercem... --Ewelcia92-


naj­lep­szych-i naj­piękniej­szych-rzeczy-na świecie-nie można-ani-zo­baczyć-ani-dotknąć-trze­ba- poczuć-sercem
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Sta­raj się być mądrzej­szym od in­nych, ale nie mów im tego. -Philip Chesterfield


sta­raj ę-być-mądrzej­szym-od in­nych-ale-nie mów-im tego
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Gdy­by ludzie by­li mądrzej­si, nie byłoby wca­le egoistów. -Mikołaj Gogol


gdy­by-ludzie-by­li-mądrzej­-nie byłoby-wca­-egoistów
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Tyg­ry­sy gniewu są mądrzej­sze niż ko­nie pouczeń. -William Blake


tyg­ry­sy-gniewu-są mądrzej­sze-ż-ko­nie-pouczeń
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Na­tura jest zaw­sze mądrzej­sza od ludzkich pomysłów. -Antoni Kępiński


na­tura-jest zaw­sze-mądrzej­sza-od ludzkich-pomysłów
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej -Henry Ford


każda-porażka-jest-szansą-żeby-spróbować-jeszcze-raz-tylko-mądrzej
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Gdy się pot­knęłam, nikt nie po­dał mi ręki. Wstałam sil­niej­sza niż przed­tem. Mądrzej­sza o ko­lejną porażkę... -starry night


gdy ę-pot­knęłam-nikt-nie po­dał-mi ręki-wstałam sil­niej­sza-ż-przed­tem-mądrzej­sza o ko­lejną-porażkę
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Ko­bieta jest mądrzej­sza od mężczyz­ny, ale naj­więcej ro­zumu mu­si zużyć, aby uk­ryć ten fakt. -Mary McCarthy


ko­bieta-jest mądrzej­sza-od mężczyz­ny-ale-naj­więcej-ro­zumu-mu­-zużyć-aby uk­ryć-ten-fakt
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Kul­tu dziewic­twa nie wpro­wadziły ko­biety - po­nieważ są w tych spra­wach znacznie mądrzej­sze od mężczyzn. -Lorenzo Valla


kul­-dziewic­twa-nie wpro­wadziły-ko­biety- po­nieważ-są w tych-spra­wach-znacznie-mądrzej­sze-od mężczyzn
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Ci, co ku­pują rzeczy niepot­rzeb­ne, zaw­sze są mądrzej­si niż sądzą - ku­pują małe marzenia. -Fernando Pessoa


ci-co ku­pują-rzeczy-niepot­rzeb­ne-zaw­sze-są mądrzej­-ż-sądzą- ku­pują-łe-marzenia
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Mając lat dwadzieścia, nie uwodzi się, jest się uwodzonym. -Sidonie Gabrielle Colette


Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Mając lat dwadzieścia, nie uwodzi się; jest się uwodzonym. -Sidonie Gabrielle Colette


Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: De­ficyt :  To co się ma, mając mniej niż gdy­by nie miało się nic. -MyBigDreams


de­ficyt- -to-co ę-mając-mniej-ż-gdy­by-nie miało ę-nic
Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Deficyt: To co się ma, mając mniej niż gdyby nie miało się nic. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Mając się Za mądrzej­szych Cytaty: Naj­cenniej­szych rzeczy w życiu nie na­bywa się za pieniądze. -Albert Einstein


naj­cenniej­szych-rzeczy-w życiu-nie na­bywa ę-za pieniądze