Malusia_035   Cytaty

Malusia_035   Cytaty: kocham tę ciszę gdy spoczy­wam w bez­ruchu na twoim ramieniu 7.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035


kocham-tę ciszę-gdy-spoczy­wam-w bez­ruchu-na-twoim-ramieniu-7052016-malusia035- 
Malusia_035   Cytaty: zarzu­cił kotwicę tak bez pytania zro­bił so­bie przystań w moim sercu ucichły wszel­kie sztor­my 22.06.2016 Malusia_035   -Malusia_035


zarzu­ł-kotwicę-tak-bez-pytania-zro­bił-so­bie-przystań-w-moim-sercu-ucichły-wszel­kie-sztor­my-22062016-malusia035- 
Malusia_035   Cytaty: w pół śnie próbuję złapać cię lecz z rąk wy­mykasz się sa­mot­ność dzielisz na dwa gorzki smak po­ran­ka 30.04.2016 Malusia_035   -Malusia_035


w-pół-śnie-próbuję-złapać-ę-lecz-z rąk-wy­mykasz ę-­­ność-dzielisz-na dwa-gorzki-smak-po­ran­ka-30042016-malusia035- 
Malusia_035   Cytaty: Spłoszo­ne od­dechy namiętności za­nurzo­ne w dłoniach do­tykiem podsycane skraw­kiem ust zbudza na­gie marzenia w ak­sa­micie ciał ut­ka­ne prag­nienia miłości 1.06.2016 Malusia_035   -Malusia_035


Malusia_035   Cytaty: Pus­te ok­no na poddaszu kiedyś tętniące życiem uśmie­chem słońca malowane dziś skrzy­piące bólem sta­re okiennice w kącie przysłaniają sa­mot­ność ... 7.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035


pus­te-ok­no-na poddaszu-kiedyś-tętnią-życiem-uśmie­chem-słońca-malowane-dziś-skrzy­pią-bólem-sta­re-okiennice-w-kącie-przysłaniają
Malusia_035   Cytaty: Wchodzisz mi w krew krążysz w krwiobiegu do­cierasz tam gdzie jeszcze nikt nie był obiecaj,że nie znikniesz. De­dyko­wany ...ღ 28.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035


wchodzisz-mi w krew-krążysz-w krwiobiegu-do­cierasz-tam-gdzie-jeszcze-nikt-nie był-obiecajże-nie znikniesz-de­dyko­wany-ღ-28052016
Malusia_035   Cytaty: Naj­piękniej­sze ob­ra­zy przecho­wuję pod powiekami smak słów zbieram pod językiem każde­go dnia kro­pelką szczęścia na mym ser­cu jes­teś Ty 7.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035


naj­piękniej­sze-ob­ra­zy-przecho­wuję-pod-powiekami-smak-słów-zbieram-pod-językiem-każde­go-dnia-kro­pelką-szczęścia-na-mym-ser­cu
Malusia_035   Cytaty: Two­je ser­ce is­tny lód bi­je od niego chłód ale nie bój się kochany za­raz fa­rel odpalamy is­kry strzelą ciało parzy pod ko­cykiem się wy­darzy ;D 13.11.2015 Malusia_035  -Malusia_035


two­-ser­-is­tny-lód-bi­-od niego-chłód-ale-nie bój ę-kochany-za­raz-fa­rel-odpalamy-is­kry-strzelą-ciało-parzy-pod-ko­cykiem ę
Malusia_035   Cytaty: ta­ki lekki ta­ki przyjemny ta­ki delikatny su­nie po ramionach falą doz­nań oblewa krusze­je i pod­da­je się uwodź mnie zdo­bywaj po szczyt do sa­mego końca chce poczuć rozkosz two­jego ciała ... 23.11.2015 Malusia_035  -Malusia_035


Malusia_035   Cytaty: na pro­gu nocy nasłuchu­je kroków nie za­mykam drzwi nie wychodzę stoję i czekam a ty wra­casz by odejść od­chodzisz by wrócić drzwi ob­ro­towe 24.05.2016 Malusia_035  -Malusia_035


na-pro­gu-nocy-nasłuchu­-kroków-nie-za­mykam-drzwi-nie-wychodzę-stoję-i czekam-a-ty-wra­casz-by odejść-od­chodzisz-by wróć-drzwi
Malusia_035   Cytaty: wy­palę się na popiół ku two­jej uciesze nim za­pad­nie noc wyrzu­cisz z pamięci z pier­wszym pro­mykiem słońca od­rodzę się silniejsza wol­na i żywa ... 3.02.2016 Malusia_035   -Malusia_035


wy­palę ę-na popiół-ku-two­jej-uciesze-nim-za­pad­nie-noc-wyrzu­cisz-z pamię-z-pier­wszym-pro­mykiem-słońca-od­rodzę ę-silniejsza
Malusia_035   Cytaty: wiosną przychodzę do Ciebie boso z za­pachem fiołków we włosach otu­lona su­kienką ciep­lutkich traw przy­wołam mgiełkę radości wiosną zak­wi­tam miłością o za­pachu bzu 14.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035


Malusia_035   Cytaty: Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Na zielo­nej tra­wie wi­sien­ka­mi się bawię choć skosztuj mej słodyczy a ra­zem będziem krzyczeć w tej dziczy ...;DDD 14.03.2015 Malusia_035  -Malusia_035


Malusia_035   Cytaty: Roz­postar­te ramiona roz­dziera głucha cisza nad­chodzi ciemność za­topiona w obłędzie skrzy­pek już me­lodię gra us­chnięta róża kol­ca­mi wrasta wys­chła pus­ty­nia nadziei 14.06.2016 Malusia_035   -Malusia_035


Malusia_035   Cytaty: Codzien­nie o świecie skra­dam się na paluszkach kradnę kruszynkę po­całun­ku z twych ust czuję cię do wie­czo­ra w No­cy marzę o roz­koszy Naszych ciał zapląta­nych w ak­sa­mitną pościel w tańcu Miłos­nym ... 9.12.2015 Malusia_035   -Malusia_035


Malusia_035   Cytaty: Pog­rze­bane mias­to na dnie serca roz­sy­pane szczątki uczuć pył i kurz w powietrzu zgliszcza prze­palają noz­drza ból ośle­pia oczy bez­silność pa­da na kolana zle­pek mnie wy­gasa 18.02.2016 Malusia_035  -Malusia_035


Malusia_035   Cytaty: wys­tar­czy ,że dłońmi dot­kniesz ciepła pow­sta­nie iskra żar stopi ser­ca lód jes­tem gotowa chwyć w ramiona za­bierz w podróż obłoka­mi na błękicie pro­myki naszym przewodnikiem bra­my do ra­ju wi­tają ...:) 23.04.2016 Malusia_035   -Malusia_035


Malusia_035   Cytaty: zapłakało Niebo nad głową deszcz zmy­wa os­tatnie łzy z policzków zim­ne krop­le wypłukują smu­tek z oczu gdzieś za ho­ryzon­tem wyj­dzie tęcza stąpam w jej kierun­ku na­sycając się orzeźwiającą bryzą wiosen­nej burzy 24.05.2016 Malusia_035  -Malusia_035