Marze­nia Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Marze­nia Cytaty: Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia!  -Mała Mi
Marze­nia Cytaty: Marze­nia są twórcze, jeśli po­budzają do czy­nu. Nie bójmy się marzyć. Na­wet z po­zoru niereal­ne marze­nia wyz­wa­lają w nas do­dat­kową ener­gię. I uwie­rzmy w siłę swoich prag­nień. Tyl­ko wte­dy nasze marze­nia się spełnią. -Maria Szyszkowska
Marze­nia Cytaty: Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem. -Clint Eastwood
daw­ne-marze­nia-to były-dob­re-marze­nia-i choć ę-nie spełły-cieszę-ę-że  miałem
Marze­nia Cytaty: Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens. -Rafał Kosik
Marze­nia Cytaty: Być może marze­nia się spełniają. Ale to, o czym ja marzę przek­racza gra­nice ludzkich możliwości... -KsiezycowaNoc
być-może-marze­nia ę-spełniają-ale to-o czym-ja marzę-przek­racza-gra­nice-ludzkich-możliwoś
Marze­nia Cytaty: • 
Marze­nia Cytaty: Marze­nia nie umierają. Już myślisz, że są mar­twe, a one tyl­ko za­padły w sen zi­mowy jak wiel­ki sta­ry niedźwiedź. A gdy ta­kie marze­nie drze­mie dłuższy czas, niedźwiedź budzi się głod­ny i zły. -Harlan Coben
Marze­nia Cytaty: Ry­sować to po­siadać - to akt poz­na­nia pew­niej­szy i głębszy niż seks; je­dynie marze­nia lub śmierć mogą mu dorównać. -Amadeo Modigliani
ry­sować-to po­siadać- to akt-poz­na­nia-pew­niej­szy-i głębszy-ż-seks-­dynie-marze­nia-lub-śmierć-mogą-mu dorównać
Marze­nia Cytaty: Marze­nia się spełniają. Bez tej możli­wości na­tura nie pod­burzałaby nas do po­siada­nia ich. Dreams co­me true. Without that pos­si­bili­ty, na­ture would not in­ci­te us to ha­ve them. (ang.)  -John Updike
Marze­nia Cytaty: Kiedyś py­tałeś, co to znaczy
Marze­nia Cytaty: Chciałabym włączyć ciszę za­palić noc obudzić sen i wkrasc sie w two­je sen­ne marze­nia. Roz­pa­lic uczu­ciem w ko­min­ku i słuchać jak go­racy ogien chlo­dem otu­la nasze bez­wstyd­ne marze­nia. Pozwól mi uca­lowac two­je cicho bijące w pier­si ser­ce. Daj poczuc trwo­je Drżące war­gi bym nie za­pom­niała jak sma­kują .Uko­lysz ma zap­la­kana z tęskno­ty dusze i scho­waj mo­je ser­ce w twoich dlo­niacy na całą wieczność  -Haifa
Marze­nia Cytaty: Marze­nia się wieszają. -karaczan19
Marze­nia Cytaty: Marze­nia się spieniają  -Terenia Wylazło
Marze­nia Cytaty: Marze­nia się spiętrzają. -Niusza
marze­nia ę-spiętrzają
Marze­nia Cytaty: Niektóre marze­nia zobowiązują. -jatoja
niektóre-marze­nia-zobowiązują
Marze­nia Cytaty: Marze­nia bu­duj je­dynie i wyłącznie na so­lid­nych fun­da­men­tach zdo­bytej wie­dzy i doświad­cze­nia, aby później lek­ki pod­much pe­symiz­mu nie zniszczył Two­jej twierdzy. -NieBędęJulią
Marze­nia Cytaty: Życie jest bru­tal­ne. Dep­cze nasze marze­nia, rzu­ca ni­mi o bruk sza­rej rzeczy­wis­tości. Całe nasze życie to tak nap­rawdę żałos­ne próby poz­biera­nia owych ka­wałków i stworze­nia z nich cze­goś więcej. -Largo13
Marze­nia Cytaty: Marze­nia kształtują naszą wyobraźnię  -MUZYCZKA
marze­nia-kształtują-naszą-wyobraźę 
Marze­nia Cytaty: Marze­nia dają wiarę i siłę na lepsze. -opuszczona
marze­nia-dają-wiarę-i łę-na lepsze
Marze­nia Cytaty: `Trze­ba mieć marze­nia bo to one po­pychają do działań . -bluecaffe
`trze­ba-mieć-marze­nia-bo to one-po­pychają-do działań
Marze­nia Cytaty: O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek
o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś
Marze­nia Cytaty: Różowe marze­nia.. które dziś są szare. -AnDree
różowe-marze­nia-które dziś-są szare
Marze­nia Cytaty: Marze­nia spra­wiają człowieko­wi dużo przyjemności. -Bujak Bogusław
marze­nia-spra­wiają-człowieko­wi-żo-przyjemnoś
Marze­nia Cytaty: Praw­dzi­we marze­nia mają w so­bie ból. -PerfectDay
praw­dzi­we-marze­nia-mają-w so­bie-ból
Marze­nia Cytaty: Marze­nia wy­pełniają pus­tkę nasze­go życia ... -Rafik
marze­nia-wy­pełniają-pus­tkę-nasze­go-życia
Marze­nia Cytaty: Marze­nia po­win­ny fru­wać, a am­bicje chodzić. -Andrzej Klawitter
marze­nia-po­win­ny-fru­wać-a am­bicje-chodzić
Marze­nia Cytaty: Marze­nia-gdy do­tyka­my cze­goś co nie istnieję. -respirer
marze­nia-gdy-do­tyka­my-cze­goś-co nie istnieję
Marze­nia Cytaty: marze­nia się spełniają, lecz sa­ma wiara nie wystarcza. -Intryga
marze­nia ę-spełniają-lecz-­-wiara-nie wystarcza
Marze­nia Cytaty: Mo­je marze­nia po­pełniły sa­mobójstwo tak jak chęć życia. -Chemicals
mo­-marze­nia-po­pełły-­mobójstwo-tak-jak chęć-życia
Marze­nia Cytaty:
Żyj-z pasją-reali­zuj-marze­nia-bądź-wol­ny- 
Marze­nia Cytaty: Na­palić się na marze­nia i włas­nym płomieniem je zgasić. -thrillofit
na­palić ę-na marze­nia-i-włas­nym-płomieniem- zgasić
Marze­nia Cytaty: Marze­nia są po to, aby je spełniać, a nie żeby ciągle o nich marzyć... -october90
marze­nia-są po to-aby  spełniać-a nie żeby-ągle-o nich-marzyć
Marze­nia Cytaty: Gdy­by marze­nia miały skrzydła, nikt nie chodziłby po ziemi. -Autor nieznany
gdy­by-marze­nia-miały-skrzydła-nikt-nie chodziłby-po ziemi
Marze­nia Cytaty: Marze­nia po­siadają moc des­truk­cyjną ; mo­je- niszczą rzeczywistość. -thrillofit
marze­nia-po­siadają-moc-­truk­cyjną-mo­-niszczą-rzeczywistość
Marze­nia Cytaty: Mu­sisz pot­ra­fić roz­gra­niczyć, marze­nia od ambicji. -Bruno
mu­sisz-pot­ra­fić-roz­gra­niczyć-marze­nia-od ambicji