Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty

Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: Le­karze ruj­nują zdrowie, psychiat­rzy niszczą umysły, pseudo nauka za­bija prawdę a me­dia fałszują in­formac­je ... Mądrzy ludzie są uważani za wariatów, bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić, że kłam­cy zaw­sze mają rację. Zdraj­cy ludzkości na scenie zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę w pra­cy je na śniada­nie kolację. Niewo­la sta­nowi demokrację. -Angelique Cruelty


Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: Imagina que cada día es el último que brilla para ti, y aceptarás agradecido el día que no esperabas vivir ya. -Horacio


imagina-cada-día-es-el-último-brilla-para-ti-y-aceptarás-agradecido-el-día-no-esperabas-vivir-ya
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: Día a día, la figura de Su Majestad el Rey se ha convertido en pieza insustituible en la vigencia cotidiana de la normalidad institucional. -Mariano Rajoy


día-a-día-figura-de-su-majestad-el-rey-se-ha-convertido-pieza-insustituible-vigencia-cotidiana-de-normalidad-institucional
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: El día afortunado es como un día de cosecha; en cuanto el trigo está en sazón, hay que apresurarse a recogerlo. -Johann W. Goethe


el-día-afortunado-es-como-un-día-de-cosecha-cuanto-el-trigo-á-sazón-hay-apresurarse-a-recogerlo
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: El día precedente enseña el día que sigue. -Píndaro


el-día-precedente-enseña-el-día-sigue
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: His­to­rycy fałszują przeszłość, ideolodzy - przyszłość. -Żarko Petan


his­to­rycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy- przyszłość
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy przyszłość. -Anonim


historycy-fałszują-przeszłość-ideolodzy-przyszłość
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty:


kor­po­rac­-srają-na po­lityków-po­lity­cy-srają-na me­dia-me­dia-kar­mią-tym-oby­wate­li-i jak  żyć-w ­kiej-praw­dzie
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día; la paz sin la cual el mismo pan es amargo. -Amado Nervo


hay-algo-tan-necesario-como-el-pan-de-cada-día-y-es-paz-de-cada-día-paz-sin-cual-el-mismo-pan-es-amargo
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: W obec­nych cza­sach za­lewa­ni jes­tesmy in­formac­ja. Ale jak prze­cedzic i prze­fil­tro­wac co jest wiary­god­ne, zgod­ne z fak­ta­mi, auto­ryzo­wane? Umiejet­nosc se­lek­cjo­nowa­nia in­formac­ji oka­zuje sie waz­nies­jsza od moz­li­wos­ci dos­te­pu do da­nych. Po­dys­ku­tuj­my o pro­cesie tej se­lek­cji: co ro­bic, cze­go uni­kac, po­rady, no­we po­mys­ly, dziele­nie sie po­zytyw­nym i ne­gatyw­nym doswiadczeniem. -Teresinka


Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: Wpa­jane do­bit­nie, Be­zuzy­teczne in­formac­je. Zmęcze­ni uczniowie. -cytlopka


wpa­jane-do­bit­nie-be­zuzy­teczne-in­formac­-zmęcze­-uczniowie
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: Kar­tka na drzwiach Proszę za­mykać drzwi. In­formac­ja dla tych, którzy nie wiedzą co to drzwi : - To sa­mo co sno­pek, tyl­ko ma klamkę. -onejka


kar­tka-na drzwiach-proszę-za­mykać-drzwi-in­formac­ja-dla-tych-którzy-nie wiedzą-co to drzwi-to ­mo-co sno­pek-tyl­ko- klamkę
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: Su­mienie to budzik, nas­ta­wiony pop­rzez wpro­wadzo­ne do mózgu in­formac­je, da­ne, pa­ra­met­ry, ok­reślo­ne war­tości. Służy do auto­matyczne­go wyz­wa­lania stop-u, i urucha­miania ha­mulców, a w ra­zie pot­rze­by awa­ryj­ne­go cofania. -Emilia Szumiło


Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: Nunca tengas miedo del día que no has visto. -Proverbio inglés


Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: Cada día sabemos más y entendemos menos. -Albert Einstein


cada-día-sabemos-más-y-entendemos-menos
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: El día más largo llega pronto a su fin. -Plinio el Joven


el-día-más-largo-llega-pronto-a-su-fin
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: Hoy es el primer día del resto de tu vida. -Anónimo


hoy-es-el-primer-día-del-resto-de-vida
Me­dia Fałszują In­formac­je Cytaty: La verdadera universidad de hoy en día es una colección de libros. -Thomas Carlyle


la-verdadera-universidad-de-hoy-día-es-una-colección-de-libros