Me­lan­cho­lij­nych Cytaty

Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Gdy mi jest smut­no lu­bię słuchać me­lan­cho­lij­nych piose­nek, bo dzięki nim mo­je łzy pełne cier­pienia i nie­szczęścia są jeszcze bar­dziej cier­piące i nie­szczęśli­we. A wówczas... smu­tek mi­ja i pos­ta­nawiam so­bie wal­czyć o szczęście. -Kaye


Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: W bar­wach je­sieni zapisane nasze upad­ki oraz wzloty. W resztkach ziele­ni tkwi nadzieja eufo­rie mają ko­lor złoty. Wyb­lakłym brązem lśni Two­ja skóra wciąż pachnąc let­nich no­cy potem. Czer­wienią us­ta mo­je znaczą wędrówkę po niej tam i z powrotem. Gdy mgłą zachodzą nasze oczy na krótką chwilę przed spełnieniem. Wnet precz umy­ka chłód i wilgoć. me­lan­cho­lij­nych barw jesieni. Odys, paździer­nik 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/10/18/jesienna-tesknota/  -Odys syn Laertesa


Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Me­lan­cho­lia jest roz­paczą, która nie zdążyła doj­rzeć. Różni­ca wy­nika z cza­sowości. Czas roz­paczy jest cza­sem bez jut­ra. Czas me­lan­cho­lii jest cza­sem deg­ra­dujące­go się jutra. -Józef Stanisław Tischner


Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Po­goda. Sza­ra jak gryf w ołówku. Ta­ka smętna, me­lan­cho­lij­na. Zu­pełnie jak ka­wa w por­ce­lano­wej fi­liżan­ce. Stygnąca, bo ktoś o niej za­pom­niał. Czar­na ka­wa w białej fi­liżan­ce, pa­miętająca jeszcze cza­sy z pu­dełka. Po­goda.Nos­talgiczna jak pus­te krzesło nap­rze­ciw­ko Ciebie. Choć ta­kie spo­koj­ne-jed­nak sa­mot­ne. Po pros­tu pus­te. Krzesło zim­ne od bra­ku ciepła. A obok drzwi donikąd... -LunaLove


Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Me­lan­cho­lia jest oj­czyzną myśli. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Me­lan­cho­lia to szczęście by­cia smutnym. -Victor Marie Hugo


me­lan­cho­lia-to szczęście-by­cia-smutnym
Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Me­lan­cho­lia, tęskno­ta, smu­tek, zniechęcenie Są treścią mo­jej duszy. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


me­lan­cho­lia-tęskno­-smu­tek-zniechęcenie-są-treśą-mo­jej-duszy
Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Wrześniowe słońce Bliżej je­sień - piękno barw Me­lan­cho­lii czas Krys­ty­na Sz. 03.09.2015r. -krysta


wrześniowe-słoń-bliżej-­sień- piękno-barw-me­lan­cho­lii-czas-krys­ty­na-sz-03092015r
Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Choć je­sieni czas Me­lan­cho­lię niesie nam Uśmiech pięknych barw Krys­ty­na Sz. .10.2014r. -krysta


choć-­sieni-czas-me­lan­cho­lię-niesie-nam-uśmiech-pięknych-barw-krys­ty­na-sz-102014r
Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Cza­sami myślę: Nóż Głębo­ka czar­na woda Ok­no i powietrze Biorę wte­dy oddech Sma­kuję go Słucham ryt­mu krwi Który każe mi iść dalej Pat­rzę w niebo Po namyśle Nie wy­rywam z serca Two­jego uśmiechu Cho­wam go głęboko Jak starą laurkę Kiedyś od­najdę zakurzony Wygnę usta W me­lan­cho­lię bez bólu  -Gold Fishy


Me­lan­cho­lij­nych Cytaty:


me­lan­cho­lia-jest sta­nem-świado­mośaby-ją przejść-za­pom­nij-o myś­niu-skup ę-na czymś-in­nym~-pa­weł-rychlica 
Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Naj­lep­szym spo­sobem na rozpędze­nie me­lan­cho­lii jest wi­dok kry­minal­ne­go pro­cesu, głupo­ta bo­wiem sędziów by­wa zaz­wyczaj niez­wykle ucieszna. -Victor Marie Hugo


naj­lep­szym-spo­sobem-na rozpędze­nie-me­lan­cho­lii-jest wi­dok-kry­minal­ne­go-pro­cesu-głupo­-bo­wiem-sędziów-by­wa
Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Początek je­sieni me­lan­cho­lię z sobą niesie, a ja mam dob­ry dzi­siaj dzień, i tak z Wa­mi nim dzielę. Cytatowiczom Bu­kiet życzeń z kokardką Szczęścia na co dzień Krys­ty­na Sz. 23.09.2014r. -krysta


Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: (...)był on 


Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Po tej pla­necie chodzą pa­lan­ty, które mogą po­wie­dzieć najgłup­szą rzecz na świecie, ale nikt nie waży się te­go sko­men­to­wać czy wyśmiać, bo ta­kie pa­lan­ty zaw­sze mają sil­ne ar­gu­men­ty w pos­ta­ci ciężkiej rączki... -Kaye


Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Krzycz, gdy Ci źle... Nie cho­waj bólu w słow­nych mirażach.. -KluskaaDas


krzycz-gdy-ci ź-nie-cho­waj-bólu-w słow­nych-mirażach
Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: posępne drze­wa tracą resztę swo­jego star­cze­go hu­moru płacząc os­tatni­mi liśćmi nos­talgiczny jest ich szum czas nie cze­ka na spełnienie niedługo żałob­nym całunem przyk­ry­je świat młodość to nie grzech pow­tarza wcześnie obu­mierający kwiat ze słodką me­lan­cho­lią ze spóźnionych drwią ko­loro­we auto­maty ofe­rujące krótkie szczęście za pieniądze  -silvershadow


Me­lan­cho­lij­nych Cytaty: Obojętność mo­ral­na to cho­roba bar­dzo kul­tu­ral­nych ludzi. -Henri Frédéric Amiel


obojętność-mo­ral­na-to cho­roba-bar­dzo-kul­­ral­nych-ludzi