Mi było Wstyd Cytaty

Mi było Wstyd Cytaty: • 


 - zniena­widził-mnie-bo-było-mu wstyd-te­go-jak bar­dzo-mnie-skrzyw­dził- 
Mi było Wstyd Cytaty: I pod Ścianę Płaczu iść mi było wstyd - Czy ja ko­munis­ta, czy Po­lak, czy Żyd?  -Jacek Kaczmarski


i pod-Ścianę-płaczu-iść-mi było-wstyd-czy-ja ko­munis­-czy-po­lak-czy-Żyd 
Mi było Wstyd Cytaty: Pi­jako­wi wstyd pić, ale pi­jako­wi jeszcze gor­szy wstyd: nie pić. -Jerzy Pilch


pi­jako­wi-wstyd-pić-ale-pi­jako­wi-jeszcze-gor­szy-wstyd-nie pić
Mi było Wstyd Cytaty: Nie wstyd nie wie­dzieć, lecz wstyd nie pragnąć swo­jej wie­dzy uzupełnić. -Feliks Chwalibóg


nie-wstyd-nie wie­dzieć-lecz-wstyd-nie pragnąć-swo­jej-wie­dzy-uzupełć
Mi było Wstyd Cytaty: Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. -Jaroslav Hasek


jak-tam-było-tak-tam-było-zawsze-jakoś-było-jeszcze-nigdy-tak-nie-było-żeby-jakoś-nie-było
Mi było Wstyd Cytaty: Wstyd mi za swo­je człowieczeństwo. -mockingbird


wstyd-mi za swo­-człowieczeństwo
Mi było Wstyd Cytaty: Wstyd jest barwą cnoty. -Wincenty Ignacy Marewicz


Mi było Wstyd Cytaty: Gdyby wynik wojny można było przewidzieć, żadnych by nie było. -Hermann Bondi


gdyby-wynik-wojny-można-było-przewidzieć-żadnych-by-nie-było
Mi było Wstyd Cytaty: Jak było tak było, lecz miało swój czar. -Johann Wolfgang Goethe


Mi było Wstyd Cytaty: Gdy­by życie było ra­jem, można by było obejść bez lęku i bólu. -Antoni Kępiński


gdy­by-życie-było-ra­jem-można-by było-obejść-bez-lęku-i bólu
Mi było Wstyd Cytaty: Hi­pok­ryzja to wstyd­li­wość łajdaka. -Demostenes


hi­pok­ryzja-to wstyd­li­wość-łajdaka
Mi było Wstyd Cytaty: Kochając marność, wstyd zbierzesz jedynie. -William Shakespeare


Mi było Wstyd Cytaty: Naj­większy wstyd,gdy go nie ma. -Urszula Zybura


Mi było Wstyd Cytaty: W tym małżeństwie było nas tro­je, więc było trochę tłoczno. The­re we­re three of us in this mar­riage, so it was a bit crowded. -Diana Spencer


w tym-łżeństwie-było-nas-tro­-więc-było-trochę-tłoczno-the­re-we­re-three-of us in this-mar­riage-so it was-a bit-crowded
Mi było Wstyd Cytaty: No cóż? było kil­ka miłości i trwo­ga, i no­ce bezsenne, było dużo tkli­wości i złości, wszys­tko zmienne. -Władysław Broniewski


no cóż-było-kil­ka-miłoś-i-trwo­ga-i no­-bezsenne-było-żo-tkli­woś-i złoś-wszys­tko-zmienne
Mi było Wstyd Cytaty: Ludzie wstyd­li­wi są nap­rawdę god­ni pożałowania!  -Georges Courteline


ludzie-wstyd­li­wi-są nap­rawdę-god­-pożałowania 
Mi było Wstyd Cytaty: Kto ut­ra­cił wstyd, te­go można uz­nać za straconego. -Plaut


kto-ut­ra­ł-wstyd-te­go-można-uz­nać-za straconego
Mi było Wstyd Cytaty: Na­gość zaczy­na się od twarzy, a bez­wstyd od słów. -Simone de Beauvoir


na­gość-zaczy­na ę-od twarzy-a bez­wstyd-od słów