Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość. -bystry.76
góry-­tar­czają-mi cho­ciaż-na kil­ka-dni-dob­rych-wi­doków-na przyszłość
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Cho­ciaż jest wiele rzek - w morzu i tak staną się jed­nym. Cho­ciaż jest wiele kłam­stw - jed­na praw­da oba­li je wszys­tkie. Kiedy po­jawia się jed­no słońce, ciem­ność, Choćby była niep­rze­nik­niona - znika. -Saraha
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: - Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze... -daniello
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty:
to-że ę-człowiek-dob­rze-czu­-nie oz­nacza-że nie jest cho­ry-cho­roba-może ę-ujaw­ć-w ągu-kil­ku-mi­nut-~ pa­weł
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Nie bój się te­go, co no­we - cho­ciaż ci miły spokój. -Tytus Carus Lukrecjusz
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Jes­teśmy od­po­wie­dzial­ni, cho­ciaż, za te dechy. -słońiczka
jes­teśmy-od­po­wie­dzial­-cho­ciaż-za te dechy
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Wkurza dosłow­nie, gdy widzę chwa­lenie marnych. Cho­ciaż całe swo­je życie byłem led­wo faj­nie fajny. Pan­ny brały lep­szych, tych o sto pro przystojniejszych. Ja na dwieście w głowie li­ryka, lecz su­ki nie lecą na wersy. Nikt nie czy­ta w myślach, cho­ciaż siła w słowie drzemie. Poz­by­wam się tych Ha­ter pryszczy jak­bym był ni­vea kremem. W ban­ku zaw­sze ze­ro, ban­ko­mat zniszczę w pełnym trudzie. Kap­tur założę na głowę, sto­ry jak o Ro­bin Hoodzie. -mayflower
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Cho­ciaż ta­lent za­wodzi, z gniewu wier­sz się urodzi. -Decimus Junius Juvenalis
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Cho­ciaż kal­ku­lował na zim­no, złapa­li go na gorącym uczynku. -Cyprian Czernik
cho­ciaż-kal­ku­lował-na zim­no-złapa­li-go na gorącym-uczynku
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Tak często mówi­my, że tęskni­my, cho­ciaż na­wet nie czekamy. -respirer
tak-często-mówi­my-że tęskni­my-cho­ciaż-na­wet-nie czekamy
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Cho­ciaż i nie ma nic straszne­go, zły się boi cienia swego. -Jan Kochanowski
cho­ciaż-i nie  nic-straszne­go-zły ę-boi-cienia-swego
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Nic nie widzisz cho­ciaż jes­teś in­te­ligen­tnym mężczyzną. -Josephine Hart
nic-nie widzisz-cho­ciaż-jes­teś-in­te­ligen­tnym-mężczyzną
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne. -Devin
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Cho­ciaż raz nie myśleć... Mieć głowę lekką jak ba­lon z helem... -NightHuntress
cho­ciaż-raz-nie myść-mieć głowę-lekką-jak ba­lon-z helem
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Ale mów i nie łżyj cho­ciaż przez pier­wszych parę zdań!  -Joanna Chmielewska
ale-mów-i nie łżyj-cho­ciaż-przez-pier­wszych-ę-zdań 
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Niekiedy mam wrażenie, że przeg­rałam swoją walkę o życie, cho­ciaż żyję. -Barbara Rosiek
niekiedy-mam-wrażenie-że przeg­rałam-swoją-walkę-o życie-cho­ciaż-żyję
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: cho­ciaż nic mi się nie uda­je, pod­noszę głowę i idę dalej. -blanejszyna
cho­ciaż-nic-mi ę-nie uda­-pod­noszę-głowę-i idę-dalej
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Cho­ciaż kłam­stwo jeszcze is­tnieje – dos­ko­nali się tyl­ko prawda. -Maksym Gorki
cho­ciaż-kłam­stwo-jeszcze-is­tnieje- ­ko­nali ę-tyl­ko-prawda
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Cho­ciaż nie widzisz, jak płaczę to ocierasz łzy. Dob­rze, że jesteś. -cytlopka
cho­ciaż-nie widzisz-jak-płaczę-to ocierasz-łzy-dob­rze-że jesteś
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Mort zauważył, że idzie nap­rzód, cho­ciaż nie dys­ku­tował o tym z nogami. -P » Terry Pratchett » Mort
mort-zauważył-że idzie-nap­rzód-cho­ciaż-nie dys­ku­tował-o tym-z nogami
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Szu­kałem siebie cały czas cho­ciaż miałem mnie w środ­ku. Pros­te i logiczne. -CЯuelCOMA
szu­kałem-siebie-cały-czas-cho­ciaż-miałem-mnie-w środ­ku-pros­te i logiczne
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Zwiąż dwa pta­ki ze sobą, a nie pof­runą, cho­ciaż mają czte­ry skrzydła. -Rumi
zwiąż-dwa-pta­ki-ze sobą-a nie pof­runą-cho­ciaż-mają-czte­ry-skrzydła
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Trze­ba iść z nadzieją przez świat cho­ciaż, wszys­tko jest nie tak... -KICIA1
trze­ba-iść-z nadzieją-przez-świat-cho­ciaż-wszys­tko-jest nie tak
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: gdy­bym cho­ciaż wie­działa co myślisz-może byłoby mi łat­wiej wierzyć. -Bella
gdy­bym-cho­ciaż-wie­działa-co myślisz-może-byłoby-mi łat­wiej-wierzyć
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: szu­kam poez­ji która bru­tal­nie rzu­ci mnie na kolana bez naj­mniej­sze­go na­wet cienia wątpliwości... szu­kam kil­ku wersów które roz­paczli­wie dadzą do zro­zumienia... - no właśnie Ty. gdzie słowa które opiszą drżenie rąk bi­cie ser­ca roz­pa­lone czoło nieos­wo­jone myśli czające się gdzieś w kąci­ku ro­zumu? przy­cup­nięte... gdy­byś mógł być naj­piękniej­szym słowem... al­bo cho­ciaż wierszem  -Angelek
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: zachodziła w głowę jak do te­go doszła cho­ciaż miała majtki zro­biło jej się dobrze. -bystry.76
zachodziła-w głowę-jak-do te­go-doszła-cho­ciaż-miała-majtki-zro­biło-jej ę-dobrze
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: po­niżej już jest tyl­ko piekło. cho­ciaż pew­nie wkrótce sa­ma się o tym przekonam. -thrillofit
po­żej-już-jest tyl­ko-piekło-cho­ciaż pew­nie-wkrótce-­ ę-o tym-przekonam
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty:
Żyra­fa-jest głup­sza-od psa-cho­ciaż-pat­rzy-na niego-z góry-lesław-nowara 
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Po­lak, cho­ciaż stąd między na­roda­mi słynny, Że bar­dziej niźli życie kocha kraj rodzinny. -Adam Mickiewicz
po­lak-cho­ciaż-stąd-między-na­roda­mi-słynny-Że-bar­dziej-źli-życie-kocha-kraj-rodzinny
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: z cyk­lu : OGŁOSZE­NIA PRÓŻNE Poszu­kuję me­cena­sa s z t u k i . Niech po­może mnie wy­dać . Cho­ciaż za mąż. -nicola-57
z cyk­lu- ogŁosze­nia-prÓŻne-poszu­kuję-me­cena­-s z t u k i -niech-po­może-mnie-wy­dać-cho­ciaż-za mąż
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Cho­ciaż cieszę się zmysłowy­mi przy­jem­nościami, mam tę pew­ność, że nie jes­tem ni­mi owładnięty. -Marpa
cho­ciaż-cieszę ę-zmysłowy­mi-przy­jem­nościami-mam-tę pew­ność-że nie jes­tem-­mi-owładnięty
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Cho­ciaż praw­da to piękno, jed­nakże piękno nie mu­si być prawdą. -P » Terry Pratchett » Piramidy
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Życie ludzi nie różni się aż tak bar­dzo – cho­ciaż jes­teśmy skłon­ni wie­rzyć w swoją niepowtarzalność. -Charles Bukowski
Życie-ludzi-nie róż ę-aż tak-bar­dzo- cho­ciaż-jes­teśmy-skłon­-wie­rzyć-w swoją-niepowtarzalność
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: Ludzkość jest drze­wem, a ludzie są liśćmi. Drze­wo trwa i rośnie, cho­ciaż liście opadają. -Jerzy Drobnik
ludzkość-jest drze­wem-a ludzie-są liśćmi-drze­wo trwa-i rośnie-cho­ciaż-liście-opadają
Mi cho­ciaż Na kil­ka Cytaty: po­liż mnie po li­lii szyi po pąs policzka połaś się poa tri­vialis po łebkach po łydkach ogrodniku al­bo cho­ciaż psie ogrodnika  -liliowięc
po­liż-mnie-po li­lii-szyi-po-pąs-policzka-połaś ę-poa-tri­vialis-po łebkach-po-łydkach-ogrodniku-al­bo-cho­ciaż-psie-ogrodnika