Mi trze­ba Cytaty

Mi trze­ba Cytaty: Cięta ri­pos­ta w roz­mo­wie z gn*ojem! Wte­dy naj­większą wy­ciągam zbroję! A gdy się sty­kam z duszą serdeczną, pot­ra­fię być, aż do bólu grzeczną. Jak w lus­trze od­bi­jam ludzkie nastroje, gdy ktoś jest grzeczny lub ktoś jest gn*ojem. Więc jeśli chcesz być trochę lubiany, ćwicz uśmiech w lus­trze!- efekt murowany!  -Niusza


Mi trze­ba Cytaty: Zdradzać się przed ludźmi oz­nacza głupotę. Zdradzać się przed sa­mym sobą - słabość i niedos­ta­teczną dys­cyplinę. Trze­ba sa­memu być w pan­cerzu, żeby dru­gich w pan­cerze za­kuć. Pew­ne myśli, uczu­cia i od­ruchy na­leży w so­bie bez­względnie i bez­li­tośnie za­bijać. Trze­ba być pew­nym siebie jak pre­cyzyj­ne­go instrumentu. -Marta Fox


Mi trze­ba Cytaty: Przes­tałem wi­tać się wraz z nocą i żeg­nać z po­ran­kiem, choć z blas­kiem księżyca wciąż roz­ma­wiam w czte­ry oczy, a słoneczne pro­mienie nadziei przes­tały tępić os­trze per­cep­cji. Uczu­cia zas­tygły wraz z nieosiągal­nym ho­ryzon­tem, pa­radok­salnie, niszcząc tym sa­mym wiązkę lo­giki w moich śle­pych oczach. Wi­docznie cza­sem trze­ba za­bić coś w so­bie, by oca­lić siebie. -MyArczi


Mi trze­ba Cytaty: Od siebie trze­ba wy­magać najwięcej. -Stefan Wyszyński


od siebie-trze­ba-wy­magać-najwięcej
Mi trze­ba Cytaty: Trze­ba znać swo­je możliwości. -Clint Eastwood


Mi trze­ba Cytaty: Trze­ba być al­bo oszczędnym, al­bo cezarem. -Kaligula


trze­ba-być-al­bo-oszczędnym-al­bo-cezarem
Mi trze­ba Cytaty: Trze­ba móc, aby musieć. -Tadeusz Kotarbiński


Mi trze­ba Cytaty: Trze­ba od­no­sić bez­krwa­we zwycięstwa. -Pittakos


trze­ba-od­no­ć-bez­krwa­we-zwycięstwa
Mi trze­ba Cytaty: Trze­ba kochać życie, aby je przeżywać, i trze­ba przeżywać życie, aby je kochać. -Thornton (Niven) Wilder


trze­ba-kochać-życie-aby  przeżywać-i trze­ba-przeżywać-życie-aby  kochać
Mi trze­ba Cytaty: Suf­le­ra nie trze­ba się wstydzić. -Tadeusz Boy-Żeleński


Mi trze­ba Cytaty: Prawdę trze­ba wy­rażać pros­ty­mi słowami. -Ajschylos


prawdę-trze­ba-wy­rażać-pros­ty­mi-słowami
Mi trze­ba Cytaty: Cze­go się bać? Trze­ba pracować!  -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


Mi trze­ba Cytaty: W życiu trze­ba być ludzkim człowiekiem. -Lilliana


w życiu-trze­ba-być-ludzkim-człowiekiem
Mi trze­ba Cytaty: Trze­ba być kimś, a nie czymś. -Édouard Herriot


Mi trze­ba Cytaty: Trze­ba kłamać, by ro­bić to, na co się ma ochotę. -Barbara Rosiek


trze­ba-kłamać-by ro­bić-to-na co ę- ochotę
Mi trze­ba Cytaty: Trze­ba coś kochać, żeby to znienawidzić. -Nicholas Sparks


trze­ba-coś-kochać-żeby-to znienawidzić
Mi trze­ba Cytaty: Kochać trze­ba wszys­tkich. Lu­bić niekoniecznie. -Mikołaj Gogol


kochać-trze­ba-wszys­tkich-lu­bić niekoniecznie
Mi trze­ba Cytaty: Trze­ba umieć iść słoneczną stroną życia. -Maria Rodziewiczówna


trze­ba-umieć-iść-słoneczną-stroną-życia