Mi­nut Cytaty

Mi­nut Cytaty: W na­turze wszechświata leży, by oso­ba, która zaw­sze każe człowieko­wi cze­kać dziesięt mi­nut, te­go dnia, gdy ten człowiek się o dziesięć mi­nut spóźni, była go­towa dziesięć mi­nut wcześniej i bar­dzo sta­ran­nie o tym nie wspominała. -Terry Pratchett


Mi­nut Cytaty: Żaby są nut­ka­mi stawu. -Ramón Gómez de La Serna


Mi­nut Cytaty: To­nowym biciem siebie we mnie od­gry­wasz. Har­mo­nia bez nut. 30.03.13  -Papużka


to­nowym-biciem-siebie-we mnie-od­gry­wasz-har­mo­nia-bez-nut-300313 
Mi­nut Cytaty: Pot­ra­fię przek­roić ko­goś w mniej niż pięć mi­nut, od od­by­tu po język... -Jonathan Davis


pot­ra­fię-przek­roić-ko­goś-w mniej-ż-pięć-mi­nut-od od­by­-po język
Mi­nut Cytaty: Mu­zyka- zbiór nut, który pot­ra­fi po­ruszyć nie tyl­ko nasze ciała, ale i dusze. -NightHuntress


mu­zyka-zbiór-nut-który-pot­ra­fi-po­ruszyć-nie tyl­ko-nasze-ciała-ale-i dusze
Mi­nut Cytaty: pal­ca­mi ze smyczków do nut mnie roz­biera na pięcioliniach wioli­nowy klucz okręca się niespiesznie  -Kameadore


pal­ca­mi-ze smyczków-do-nut-mnie-roz­biera-na-pięcioliniach-wioli­nowy-klucz-okręca ę-niespiesznie 
Mi­nut Cytaty: Życie jest jak ka­wa dla sma­koszy; na je­go dos­ko­nały smak mu­si się składać nut­ka goryczy. -jatoja


Życie-jest jak ka­wa-dla-sma­koszy-na ­go-­ko­nały-smak-mu­ ę-składać-nut­ka-goryczy
Mi­nut Cytaty: To, co mnie żywi, niszczy mnie. Quod me nut­rit me destruit.(łac.)  -Christopher Marlowe


to-co mnie-żywi-niszczy-mnie-quod-me nut­rit-me destruitłac 
Mi­nut Cytaty: Bo­hater nie jest od­ważniej­szy od zwykłego człowieka, ale jest od­ważny pięć mi­nut dłużej. -Ralph Waldo Emerson


bo­hater-nie jest od­ważniej­szy-od zwykłego-człowieka-ale-jest od­ważny-pięć-mi­nut-dłużej
Mi­nut Cytaty: Dwadzieścia lat trwa bu­dowa­nie re­putac­ji, a pięć mi­nut jej zruj­no­wanie. Gdy o tym po­myślisz będziesz postępo­wał inaczej. -Warren Buffett


dwadzieścia-lat-trwa-bu­dowa­nie-re­putac­ji-a pięć-mi­nut-jej-zruj­no­wanie-gdy o tym-po­myślisz-będziesz-postępo­wał-inaczej
Mi­nut Cytaty: Kłamie jak z nut, le­piej juz nie może, chcial­by jeszcze ciut. O tyl­ko nie daj Boże!  -~~Lotta


kłamie-jak z nut-­piej-juz-nie może-chcial­by-jeszcze-ciut-o-tyl­ko-nie daj-boże 
Mi­nut Cytaty: w spoj­rze­niu mar­twe­go losu mój anioł z prochu powstaje deszcz łza­wych nut mil­knie w po­całun­ku twoich ust  -mac790


w spoj­rze­niu-mar­twe­go-losu-mój-anioł-z prochu-powstaje-deszcz-łza­wych-nut-mil­knie-w po­całun­ku-twoich-ust 
Mi­nut Cytaty: Wziąłem kurs szyb­kiego czy­tania, zdołałem przeczy­tać


Mi­nut Cytaty: Myślałem dziesięć mi­nut jak ok­reślić słowa­mi to jak się czu­je i doszedłem do wnios­ku że: czu­je się ch**owo. -K4CZ0R


myśłem-dziesięć-mi­nut-jak ok­reślić-słowa­mi-to jak ę-czu­-i doszedłem-do wnios­ku-że-czu­ ę-chowo
Mi­nut Cytaty:


to-że ę-człowiek-dob­rze-czu­-nie oz­nacza-że nie jest cho­ry-cho­roba-może ę-ujaw­ć-w ągu-kil­ku-mi­nut-~ pa­weł
Mi­nut Cytaty: Blo­kady? Ja­kie blo­kady? Za mo­jej władzy żad­na nie ut­rzy­małaby się dłużej jak 5 mi­nut. Blo­kadę bym roz­wa­lił, chłopom poobi­jał mor­dy, a ciągni­ki spalił!  -Janusz Korwin-Mikke


Mi­nut Cytaty: Nie ma znacze­nia, czy coś pow­sta­wało pięć mi­nut, czy tydzień, czy ar­tysta się namęczył, czy nie, czy był trzeźwy. Ważny jest efekt. -Andrzej Mleczko


nie- znacze­nia-czy-coś-pow­sta­wało-pięć-mi­nut-czy-tydzień-czy-ar­tysta ę-namęczył-czy-nie-czy-był-trzeźwy-ważny jest efekt
Mi­nut Cytaty: Nau­czy­liśmy się myśleć o przyszłości jak o Ziemi Obieca­nej, którą osiągają wiel­cy bo­hate­rowie. A nie jak o czymś, do cze­go każdy się dos­ta­nie z prędkością sześćdziesięciu mi­nut na godzinę, co­kol­wiek czy­ni, kim­kolwiek jest. -Clive Staples Lewis