Mi­tolo­gicznej Cytaty

Mi­tolo­gicznej Cytaty: Kto wie, czy cała li­tera­tura nie zaczęła się od ja­kiegoś praopo­wiada­nia - jed­nowątko­wej mi­tolo­gicznej nar­racji, fan­tastycznej baśni al­bo po pros­tu opo­wieści o tym, co wy­darzyło się przed­wczo­raj sąsiadowi. -Olga Tokarczuk


Mi­tolo­gicznej Cytaty: W ska­li geolo­gicznej człowiek żyje jak mo­tyl – jednodniówka. -Stanisław Lem


w ska­li-geolo­gicznej-człowiek-żyje-jak mo­tyl- jednodniówka
Mi­tolo­gicznej Cytaty: Nadzieja to pa­tolo­gia ok­re­su doj­rze­wania, tak sa­mo jak trądzik i bu­zujące hormony. -Jodi Picoult


nadzieja-to pa­tolo­gia-ok­re­su-doj­rze­wania-tak-­mo-jak trądzik-i bu­zują-hormony
Mi­tolo­gicznej Cytaty: Mi­tolo­gia to tyl­ko baj­ki ludów, które wyg­rały, bo miały większe miecze. -Terry Pratchett


mi­tolo­gia-to tyl­ko-baj­ki-ludów-które-wyg­rały-bo miały-większe-miecze
Mi­tolo­gicznej Cytaty: Pa­tolo­giczne


pa­tolo­giczne-500+- od­bierz-pieniądze-za dzieci-a dzieci-do śmieci
Mi­tolo­gicznej Cytaty: Ap­ro­bata otocze­nia sta­je się nieraz większą przy­jem­nością od bar­dziej pier­wotnej biolo­gicznej przyjemności. -Antoni Kępiński


ap­ro­bata-otocze­nia-sta­ ę-nieraz-większą-przy­jem­nośą-od bar­dziej-pier­wotnej-biolo­gicznej-przyjemnoś
Mi­tolo­gicznej Cytaty: Ko­biety, po­myślał, zaw­sze były potężny­mi i ta­jem­niczy­mi is­to­tami, na­wet jeśli nie znały sztu­ki ma­gicznej. Do­daj cza­ry, a mężczyz­na nie ma szans. -Nora Roberts


ko­biety-po­myśł-zaw­sze-były-potężny­mi-i ­jem­niczy­mi-is­to­tami-na­wet-śli-nie znały-sztu­ki-­gicznej-do­daj cza­ry
Mi­tolo­gicznej Cytaty: Pa­tolo­gia zaczy­na się wówczas, gdy przedział między przyszłością a przeszłością jest tak duży, iż człowiek nie jest w sta­nie go przekroczyć. -Antoni Kępiński


pa­tolo­gia-zaczy­na ę-wówczas-gdy-przedział-między-przyszłośą-a przeszłośą-jest tak-ży-iż człowiek-nie jest w sta­nie
Mi­tolo­gicznej Cytaty: Ska­załaś mnie z głupoty Z nielo­gicznej sieczki Z włas­ne­go wydumania Z naiw­nej bajeczki Z Ja nadmuchanego Z sądu pochopnego Ska­załaś dlatego! ... że chciałaś mieć winnego  -karaczan19


ska­załaś-mnie-z głupoty-z-nielo­gicznej-sieczki-z-włas­ne­go-wydumania-z-naiw­nej-bajeczki-z-ja nadmuchanego-z-są-pochopnego-ska­załaś
Mi­tolo­gicznej Cytaty: Życie jest jak sta­ran­nie reżyse­rowa­ny film. Kad­ry muszą po so­bie następo­wać w ja­kiejś lo­gicznej ko­lej­ności, a wy­darze­nia wra­cają do nor­my. Siłą przyz­wycza­jeń i ludzkiej odwagi. -Babrara Kosmowska


Mi­tolo­gicznej Cytaty: Mieć pięć dzieci Pa­tolo­gia !  Po­wie­działa jed­na pa­ni To jak bieda i cho­roby Nieświado­mość Głupiej ma­my Gdy skończyła Tuż przy wyjściu oz­najmiła -Że na spa­cerze Z pu­pila­mi czy­li psa­mi Jeszcze dziś nie była  -RozaR


Mi­tolo­gicznej Cytaty: Thaum jest pod­sta­wową jed­nos­tką mo­cy ma­gicznej. Pow­szechnie uz­na­je się, że jest to ilość ma­gii niezbędna do stworze­nia jed­ne­go małego białego gołębia al­bo trzech stan­dardo­wych kul bilardowych. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Mi­tolo­gicznej Cytaty: Dob­ry Boże, ile sza­cun­ku można żywić do Naj­wyższej Is­to­ty, która uważała za niezbędne włączyć do swe­go bos­kiego pla­nu stworze­nia ta­kie zja­wis­ka, jak flegmę i próchnicę zębów? Cóż, u licha, po­wodo­wało je­go spaczo­nym, złośli­wym, ska­tolo­gicznym umysłem, kiedy poz­ba­wił sta­rych ludzi kon­tro­li nad stol­cem? Po co, u licha, stworzył ból?  -Joseph Heller


Mi­tolo­gicznej Cytaty: umysł ot­wierasz z og­romnym wy­siłkiem przedzierając się przez myśli gęstwiny by usiąść, po­jawić, cho­ciaż na chwilkę tam gdzie niemo z na­turą mówi­my nieg­dyś za­pachem, dźwiękiem kojące obec­nie jakże sro­go wybrakowane nadziane smut­kiem i żalem naglące jak od ma­gicznej różdżki odczarowane wzburzo­ne morze frus­trację wykrzykuje rzad­kie źdźbła tra­wy gną od bólu skropione piach lep­ki i ciężki set­ka­mi łez ob­fi­tuje bo to co było kiedyś zos­tało przepędzone   -Papużka