Miłość Is­tnieje Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Miłość Is­tnieje Cytaty: Jeżeli nie is­tnieje żad­na wie­czna miłość, to nie is­tnieje też żad­na god­na miłości wieczność. -aforystokrata
jeżeli-nie is­tnieje-żad­na-wie­czna-miłość-to nie is­tnieje-też-żad­na-god­na-miłoś-wieczność
Miłość Is­tnieje Cytaty: Miłość is­tnieje tyl­ko dla tych, którzy o niej myślą. -Marcel Achard
miłość-is­tnieje-tyl­ko-dla-tych-którzy-o niej-myślą
Miłość Is­tnieje Cytaty: Mówić o is­tniejącym, że is­tnieje i o nieis­tniejącym, że nie is­tnieje jest prawdą. -Arystoteles
mówić-o is­tniejącym-że is­tnieje-i o nieis­tniejącym-że nie is­tnieje-jest prawdą
Miłość Is­tnieje Cytaty: Nasz świat nie is­tnieje, jeżeli nie is­tnieje ktoś inny. -NightHuntress
nasz-świat-nie is­tnieje-żeli-nie is­tnieje-ktoś-inny
Miłość Is­tnieje Cytaty: Czy is­tnieje praw­dzi­we szczęście? Może nie... Ale jeżeli is­tnieje to moim zda­niem jest to spełnienie wszys­tkich marzeń, na­wet tych naj­bar­dziej skrytych. -NightHuntress
czy-is­tnieje-praw­dzi­we-szczęście-może-nie-ale żeli-is­tnieje-to moim-zda­niem-jest to spełnienie-wszys­tkich-marzeń-na­wet-tych
Miłość Is­tnieje Cytaty: Prze­konałam się dziś, co praw­da po pi­jaku, że miłość bez cier­pienia nie is­tnieje. Ja­kie to pięknie głupie, że my ludzie pot­ra­fimy dla chwi­li szczęścia, poświęcić każdy cu­dow­nie za­powiadający się dzień na roz­myśle­nia. Dlacze­go miłość nie jest racjonalna?  -dita
Miłość Is­tnieje Cytaty: W wie­czności Bożej is­tnieje tyl­ko jed­no: trwa­nie; w cza­sie is­tnieje tyl­ko jed­no: przemijanie. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
w wie­cznoś-bożej-is­tnieje-tyl­ko-jed­no-trwa­nie-w cza­sie-is­tnieje-tyl­ko-jed­no-przemijanie
Miłość Is­tnieje Cytaty: Miłość - is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka. Reszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej. -stokrotka123
miłość- is­tnieje-tyl­ko-jed­na-praw­dzi­wa-wiel­ka-reszta to tyl­ko-imi­tac­ja-tej jedynej
Miłość Is­tnieje Cytaty: on; Miłość bie­rze się z serc:):) ona; ser­ce to rodzaj pom­py która prze­pom­po­wuje krew on; no to z mózgu wte­dy jes­teśmy w sta­nie eufo­rii ona po cze­koladzie tez ma­my ta­ki stan... wniosek; Miłość nie is­tnieje wy­myślił ja ktoś mądry aby ludzie mieli się czym zająć i za co umierać  -Sipa
Miłość Is­tnieje Cytaty: Miłość is­tnieje w każdej chwi­li swe­go trwa­nia, wie­cznie. To je­dynie prze­lot­ne spoj­rze­nie w wie­czność, ja­kie jest nam dane. -Thornton (Niven) Wilder
miłość-is­tnieje-w każdej-chwi­li-swe­go-trwa­nia-wie­cznie-to ­dynie-prze­lot­ne-spoj­rze­nie-w wie­czność-ja­kie-jest nam
Miłość Is­tnieje Cytaty: Miłość is­tnieje i nie umiera. Możli­we, że od­chodzi, ale po to tyl­ko, by od­rodzić się do­roślej, mniej zachłan­nie, bar­dziej to­leran­cyjnie i cier­pli­wie w in­nym związku. -Marta Fox
Miłość Is­tnieje Cytaty: Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci. -xxmegaxx
Miłość Is­tnieje Cytaty: Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie. -Pierre La Mure
nie-is­tnieje-miłość-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-od pier­wsze­go-wej­rze­nia-może ę-obudzić-tyl­ko-pożądanie
Miłość Is­tnieje Cytaty: Nie wie­działam, że is­tnieje miłość, ta­ka jak ta. Nie zmysłowa, lecz czys­ta, bez na­miętności. Ta­ka, która nie zważa na wiek i fi­zyczne ułom­ności, nie pat­rzy na to, co po­wie­rzchow­ne, lecz wypływa z głębo­kiej, pra­wie nieziem­skiej więzi. -Margit Sandemo
Miłość Is­tnieje Cytaty: -Przez naj­bliższy czas możesz udać po pros­tu,że mnie nie ma... Nie będę już dzwo­niła i pi­sała... -Jak to? Żad­nych głupot Natalia! -Po pros­tu,udaj że nie is­tnieję. -A jak dojdę do wnios­ku,że jed­nak to nie zaurocze­nie a miłość? -Po­winieneś wte­dy wie­dzieć co robić... Roz­mo­wa prawdziwa. -justlife
Miłość Is­tnieje Cytaty: Ka­ra śmier­ci Is­tniała i is­tnieje na­dal Is­tnieją też sądy które nią sza­fują Eta­towi lub sta­bil­ni Piłaci Praw­dzi­wi wład­cy Sędziowie uzur­pa­torzy Lub god­ni mężowie Ka­ra śmier­ci is­tnieje I nie łudź się że jej nie ma  To przy­wilej na­leżny Praw­dzi­wemu wład­cy To je­go pra­wo i tron Ochro­na i ustawodawstwo Ten rządzi Ten I tyl­ko ten Kto śmier­cią szafuje  -RozaR
Miłość Is­tnieje Cytaty: Is­tnieje we­na kojąca, I we­na dobijająca. -NightHuntress
is­tnieje-we­na-kojąca-i-we­na-dobijająca
Miłość Is­tnieje Cytaty: Is­tnieje niebo dla gangsterów. -Tupac Amaru Shakur
Miłość Is­tnieje Cytaty: Praw­da is­tnieje. Wy­myśla się kłamstwo. -Georges Braque
Miłość Is­tnieje Cytaty: Po­jed­na­nie is­tnieje tyl­ko na cmentarzach. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
Miłość Is­tnieje Cytaty: Co­kol­wiek is­tnieje, jest w Bogu. -Baruch Spinoza
co­kol­wiek-is­tnieje-jest w bogu
Miłość Is­tnieje Cytaty: Czas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach. -Stefan Kisielewski
czas-zmar­no­wany-nie is­tnieje-we wspomnieniach
Miłość Is­tnieje Cytaty: Człowiek na ty­le is­tnieje, na ile pa­miętają o nim inni. -Halina Ewa Olszewska
człowiek-na ty­-is­tnieje-na ile-pa­miętają-o nim-inni
Miłość Is­tnieje Cytaty: Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dar­mo­wy obiad. -Milton Friedman
nie-is­tnieje-coś-­kiego-jak dar­mo­wy-obiad
Miłość Is­tnieje Cytaty: Be­zus­tannie pat­rz czy is­tnieje świat za nami. -AnDree
be­zus­tannie-pat­rz-czy-is­tnieje-świat-za nami
Miłość Is­tnieje Cytaty: Je­dyna moc, ja­ka is­tnieje, jest wewnątrz nas samych. -Luanne Rice
je­dyna-moc-ja­ka-is­tnieje-jest wewnątrz-nas-samych
Miłość Is­tnieje Cytaty: Is­tnieje re­tory­ka niewin­ności, która wzbudza gwałtowną agresję. -Zbigniew Jerzyna
is­tnieje-re­tory­ka-niewin­noś-która-wzbudza-gwałtowną-agresję
Miłość Is­tnieje Cytaty: Dob­roć is­tnieje wca­le nie po to, aby z niej korzystać. -Michał Choromański
dob­roć-is­tnieje-wca­-nie po to-aby z niej-korzystać
Miłość Is­tnieje Cytaty: Oprócz op­ty­mistów i pe­symistów is­tnieje jeszcze trze­ci ga­tunek - przewidujący. -Magdalena Samozwaniec
oprócz-op­ty­mistów-i pe­symistów-is­tnieje-jeszcze-trze­-ga­tunek- przewidujący
Miłość Is­tnieje Cytaty: In­spi­rac­ja is­tnieje, ale mu­si zas­tać cię przy pracy. -Pablo Ruiz Picasso
in­spi­rac­ja-is­tnieje-ale-mu­-zas­ć-ę-przy-pracy
Miłość Is­tnieje Cytaty: Jak­by nie pat­rzeć, oprócz pla­nu A i B is­tnieje także plan Ą.. -MyBigDreams
jak­by-nie pat­rzeć-oprócz-pla­nu-a i b is­tnieje-także-plan-Ą
Miłość Is­tnieje Cytaty: Wiele z te­go, co początko­wo is­tnieje tyl­ko ja­ko wyob­rażenie, sta­je się rzeczywistością. -Giovanni Giacomo Casanova
wiele-z te­go-co początko­wo-is­tnieje-tyl­ko-ja­ko-wyob­rażenie-sta­ ę-rzeczywistośą
Miłość Is­tnieje Cytaty: Nie is­tnieje mądrość bez umiejętności przyz­na­wania rac­ji innym. -Alfa Centauri
nie-is­tnieje-mądrość-bez-umiejętnoś-przyz­na­wania-rac­ji-innym
Miłość Is­tnieje Cytaty: Wo­da Życia nie is­tnieje, ale zaw­sze war­to po nią iść. -Jacek Kaczmarski
wo­da-Życia-nie is­tnieje-ale-zaw­sze-war­to-po ą-iść
Miłość Is­tnieje Cytaty: Ko­bieta is­tnieje na to, by ją kochać, mężczyz­na zaś, aby po­nosił ciężary te­go kochania. -Leszek Szeligowski
ko­bieta-is­tnieje-na to-by ją kochać-mężczyz­na-zaś-aby po­nosił-ężary-te­go-kochania