Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Ktoś, kto te­go co po­siada nie uważa za naj­większe bo­gac­two, będzie nie­szczęśli­wy na­wet, gdy­by po­siadł cały świat. -Epikur
ktoś-kto-te­go-co po­siada-nie uważa-za naj­większe-bo­gac­two-będzie-nie­szczęśli­wy-na­wet-gdy­by-po­siadł-cały-świat
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Spot­kać ludzi, którzy czują to sa­mo co my i tak sa­mo od­bierają świat - to naj­większe sczęście na Ziemi... -Jan Nepomucen Kamiński
spot­kać-ludzi-którzy-czują-to ­mo-co my i tak-­mo-od­bierają-świat- to naj­większe-sczęście-na ziemi
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE  -bezoddechu
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie. -Arthur Schopenhauer
bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Miłość jest naj­większą słodyczą i naj­większą go­ryczą na Ziemi. -Eurypides
miłość-jest naj­większą-słodyczą-i naj­większą-go­ryczą-na ziemi
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim
me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Bo nie ma ziemi wybieranej, Jest tyl­ko ziemia przeznaczona, Ze wszys­tkich bo­gac­tw-czte­ry ściany, Z całego świata-tam­ta strona. -Kazimierz Wierzyński
bo nie  ziemi-wybieranej-jest-tyl­ko-ziemia-przeznaczona-ze-wszys­tkich-bo­gac­tw-czte­ry-ściany-z-całego-świata-tam­-strona
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Miłość to naj­praw­do­podob­niej naj­silniej­sze uczu­cie na ziemi. Naj­praw­do­podob­niej to również pa­radok­salnie naj­większa słabość ludzkości, która tworzy ośle­pienie, naiw­ność, uf­ność, zdol­ność do przebaczenia. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Po czym poz­nać miłość? Ano po tym że z naj­większe­go twar­dziela ro­bi mięcza­ka, rozkłada go na łopatki. -daniello
po czym-poz­nać-miłość-ano-po tym-że z naj­większe­go-twar­dziela-ro­bi-mięcza­ka-rozkłada-go na łopatki
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Naj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gać go. -Urszula Zybura
naj­większym-prob­­mem-jest nie ­trze­gać-go
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut
cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok. -Mieczysław Maliński
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński
tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Naj­większe stra­ty po­nosi­my w po­goni za naj­większym zyskiem. -Adolf Jończyk
naj­większe-stra­ty-po­nosi­my-w po­goni-za naj­większym-zyskiem
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Naj­większe cu­da pow­stają w naj­większej ciszy. -Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus)
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andrić
na­wet-naj­większe-pus­ty­nie-mają-swoją-wiosnę-choćby-naj­krótszą-i niedostrzegalną
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Naj­trud­niej­sze dzieło świata od łat­we­go trze­ba roz­począć, a naj­większe do­kona­nia od drobiazgów. -Lao Cy
naj­trud­niej­sze-dzieło-świata-od łat­we­go-trze­ba-roz­począć-a naj­większe-do­kona­nia-od drobiazgów
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Je­dyne co możesz sprze­dać, od­dać to miłość, nic in­ne nie jest twoje  -Duch_Sumienia
je­dyne-co możesz-sprze­dać-od­dać-to miłość-nic-in­ne-nie jest twoje 
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Miłość jest pożądaniem fizycznym; miłość jest wtedy czysta, kiedy pożądanie czyichś kształtów kojarzy się z zapachem koniczyny i rozgrzanej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą dopiero później albo wcale. -Stanisław Dygat
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: * * * :)) gwiaz­dy w głowie mam oczko je­dyne patrzy wyśniona miłość  -Cykam
  -gwiaz­dy-w głowie-mam-oczko-­dyne-patrzy-wyśniona-miłość 
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje.. -bluecaffe
często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Dro­ga to miej­sce bar­dzo swois­te, je­dyne w swoim rodza­ju. Jest jak­by odrębnym kra­jem, w którym nie rządzi żaden rząd, lecz jed­no pra­wo na­tural­ne. Naj­ważniej­szą cechą dro­gi jest swoboda. -Charles Frazier
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: War­to dos­trze­gać po­zytyw­ne stro­ny w naj­gor­szych chwi­lach zwątpienia we wszystko. -sprawdzsam
war­to-­trze­gać-po­zytyw­ne-stro­ny-w naj­gor­szych-chwi­lach-zwątpienia-we wszystko
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Je­dyne, co te­raz czuję to wewnętrzna pustka. Mam wrażenie, że to naj­gor­sze uczu­cie ze wszys­tkich możliwych. -Nadzieja21
je­dyne-co te­raz-czuję-to wewnętrzna-pustka-mam-wrażenie-że to naj­gor­sze-uczu­cie-ze wszys­tkich-możliwych
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Miłość jest pożąda­niem fi­zycznym; miłość jest wte­dy czys­ta, kiedy pożąda­nie czyichś kształtów ko­jarzy się z za­pachem ko­niczy­ny i roz­grza­nej ziemi, te rzeczy z duszą przychodzą do­piero później al­bo wcale. -Stanisław Dygat
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia. -Bruno Schulz
to jest naj­większe-nie­szczęście- nie wyżyć-życia
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Miłość jest to największe i jedyne bogactwo na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest-to-największe-i-jedyne-bogactwo-na-ziemi
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości. -Czerwona Chmura
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska. -Talmud
naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Naj­większe klęski płyną z nierozumu. -Sofokles
naj­większe-klęski-płyną-z nierozumu
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles
naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Nie ma nic większe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka. -Johann Wolfgang Goethe
nie- nic-większe­go-ż-praw­da-i na­wet-naj­mniej­sza-praw­da-jest wielka
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Bo­gac­two Na ziemi Cytaty: Wśród naj­większe­go cier­pienia ma się tę roz­kosz, że się jest zdol­nym do niego. -Fryderyk Chrystian Hebbel
wśród-naj­większe­go-cier­pienia- ę-tę roz­kosz-że ę-jest zdol­nym-do niego