Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE  -bezoddechu
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Po czym poz­nać miłość? Ano po tym że z naj­większe­go twar­dziela ro­bi mięcza­ka, rozkłada go na łopatki. -daniello
po czym-poz­nać-miłość-ano-po tym-że z naj­większe­go-twar­dziela-ro­bi-mięcza­ka-rozkłada-go na łopatki
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Cza­sem myślę so­bie, że to jest naj­większe nie­szczęście nasze­go świata: wśród ludzi zaj­mujących naj­wyższe sta­nowis­ka ma­my zbyt wielu nieboszczyków. -Kurt Vonnegut
cza­sem-myślę-so­bie-że to jest naj­większe-nie­szczęście-nasze­go-świata-wśród-ludzi-zaj­mujących-naj­wyższe-sta­nowis­ka-­my
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Nie ma pecha w twoim życiu, nie ma przy­pad­ku. Możesz zmar­no­wać naj­większe okaz­je - w ogóle ich nie dos­trzec. A możesz drob­ne za­mienić w naj­większe wy­darze­nia - od ciebie to za­leży. Przeszłymi la­tami za­robiłeś na to jak te­raz postępu­jesz. I obec­nie za­rabiasz na to jak będziesz de­cydo­wał za miesiąc, za rok. -Mieczysław Maliński
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński
tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Naj­większe stra­ty po­nosi­my w po­goni za naj­większym zyskiem. -Adolf Jończyk
naj­większe-stra­ty-po­nosi­my-w po­goni-za naj­większym-zyskiem
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Naj­większe cu­da pow­stają w naj­większej ciszy. -Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus)
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andrić
na­wet-naj­większe-pus­ty­nie-mają-swoją-wiosnę-choćby-naj­krótszą-i niedostrzegalną
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Naj­trud­niej­sze dzieło świata od łat­we­go trze­ba roz­począć, a naj­większe do­kona­nia od drobiazgów. -Lao Cy
naj­trud­niej­sze-dzieło-świata-od łat­we­go-trze­ba-roz­począć-a naj­większe-do­kona­nia-od drobiazgów
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Je­dyne co możesz sprze­dać, od­dać to miłość, nic in­ne nie jest twoje  -Duch_Sumienia
je­dyne-co możesz-sprze­dać-od­dać-to miłość-nic-in­ne-nie jest twoje 
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: * * * :)) gwiaz­dy w głowie mam oczko je­dyne patrzy wyśniona miłość  -Cykam
  -gwiaz­dy-w głowie-mam-oczko-­dyne-patrzy-wyśniona-miłość 
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje.. -bluecaffe
często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Dro­ga to miej­sce bar­dzo swois­te, je­dyne w swoim rodza­ju. Jest jak­by odrębnym kra­jem, w którym nie rządzi żaden rząd, lecz jed­no pra­wo na­tural­ne. Naj­ważniej­szą cechą dro­gi jest swoboda. -Charles Frazier
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Je­dyne, co te­raz czuję to wewnętrzna pustka. Mam wrażenie, że to naj­gor­sze uczu­cie ze wszys­tkich możliwych. -Nadzieja21
je­dyne-co te­raz-czuję-to wewnętrzna-pustka-mam-wrażenie-że to naj­gor­sze-uczu­cie-ze wszys­tkich-możliwych
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: To jest naj­większe nie­szczęście - nie wyżyć życia. -Bruno Schulz
to jest naj­większe-nie­szczęście- nie wyżyć-życia
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Naj­większe szczęście to spełnienie obowiązku. -Sofokles
naj­większe-szczęście-to spełnienie-obowiązku
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Naj­większe­go bo­hate­ra za­bija troska. -Talmud
naj­większe­go-bo­hate­ra-za­bija-troska
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Naj­większe klęski płyną z nierozumu. -Sofokles
naj­większe-klęski-płyną-z nierozumu
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Nie ma nic większe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka. -Johann Wolfgang Goethe
nie- nic-większe­go-ż-praw­da-i na­wet-naj­mniej­sza-praw­da-jest wielka
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Wśród naj­większe­go cier­pienia ma się tę roz­kosz, że się jest zdol­nym do niego. -Fryderyk Chrystian Hebbel
wśród-naj­większe­go-cier­pienia- ę-tę roz­kosz-że ę-jest zdol­nym-do niego
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Naj­większe szczęście to urodzić się dobrym. -Joseph Joubert
naj­większe-szczęście-to urodzić ę-dobrym
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Obojętność pot­ra­fi za­bić na­wet naj­większe uczucie... -Majka_Majdan
obojętność-pot­ra­fi-za­bić-na­wet-naj­większe-uczucie
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Naj­większe po­wodze­nie mają ba­nały inaczej powiedziane. -Jan Czarny
naj­większe-po­wodze­nie-mają-ba­nały-inaczej-powiedziane
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Naj­większe żar­ty na­tury - ge­niu­sze z fa­talną pamięcią. -jatoja
naj­większe-żar­ty-na­tury- ge­niu­sze-z fa­talną-pamięą
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: tyl­ko wol­ność wyz­wa­la naj­większe pokłady miłości  -Emilia Szumiło
tyl­ko-wol­ność-wyz­wa­-naj­większe-pokłady-miłoś 
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann
być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Wniosek jest zaw­sze ta­ki sam; miłość jest naj­potężniej­szą i wciąż naj­mniej poz­naną ener­gią świata. -Pierre Teilhard de Chardin
wniosek-jest zaw­sze-­ki-sam-miłość-jest naj­potężniej­szą-i wciąż-naj­mniej-poz­naną-ener­gią-świata
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Człowieko­wi zda­je się zaw­sze, że je­go oso­bis­te cier­pienie jest naj­większe na świecie. A je­go cier­pienie jest tyl­ko kro­pelką w oceanie... -Kornel Makuszyński
człowieko­wi-zda­ ę-zaw­sze-że ­go-oso­bis­te-cier­pienie-jest naj­większe-na świecie-a ­go-cier­pienie-jest tyl­ko-kro­pelką
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Cza­sem naj­większe
cza­sem-naj­większe-modły-nie zos­tają-wysłuchane
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Zna­leźć piękno w naj­mniej­szym szczególe. Cie­szyć się drob­nos­tka­mi. Darzyć ludzi uśmie­chem. Po­daro­wać ko­muś ser­ce. I żyć wśród przy­jaciół. To naj­większe szczęście ja­kie można so­bie wyobrazić. -Zielona15
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Naj­większe świ­nie wy­magają zaz­wyczaj od ludzi, aby by­li aniołami. -Julian Tuwim
naj­większe-świ­nie-wy­magają-zaz­wyczaj-od ludzi-aby by­li-aniołami
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Być za­dowo­lonym z te­go, co się po­siada, to naj­większe i niena­ruszal­ne bogactwo. -Cyceron
być-za­dowo­lonym-z te­go-co ę-po­siada-to naj­większe-i niena­ruszal­ne-bogactwo
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Pra­ca nad sa­mym sobą, to w niej dos­ta­jesz naj­większe wynagrodzenie. -Ryder
pra­ca-nad-­mym-sobą-to w niej-­­jesz-naj­większe-wynagrodzenie
Miłość Jest to naj­większe I je­dyne Cytaty: Naj­większe występki wy­nikają z nad­mier­nych prag­nień, a nie z konieczności. -Arystoteles
naj­większe-występki-wy­nikają-z nad­mier­nych-prag­nień-a nie z koniecznoś